divendres, 12 de gener de 2018

L. Tolstoj - Contos morales
Sos duos cumpàngios

         Duos cumpàngios fiant caminende in unu padente cando aco' chi totu in unu nd'essit un'ursu. Su primu at leadu a cùrrere a totu fua, si nche fiat pigadu a un'àrbore e si fiat cuadu in mesu de sas naes. Su segundu fiat abarradu in su caminu e si fiat ghetadu a terra finghende de èssere mortu.
         S'ursu, bidende·lu, si li fiat acurtziadu e at leadu a lu fragare; a s'òmine mancu s'alenu li essiat dae buca.
         S'ursu l'at fragadu totu sa cara e, creende·lu mortu, si nche fiat andadu.
         Iscumpartu s'ursu, su cumpàngiu nde fiat faladu dae s'àrbore e, riende, l'at preguntadu:
         It'est su chi t'at naradu a s'origra s'ursu?
         - M'at naradu chi balent pagu sos òmines chi fuent in su perìgulu lassende sos cumpàngios a sa sola.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada