dimarts, 19 de setembre de 2017

S'àstore e sas columbas - Fedru


S'àstore e sas columbas (I,31)


Chie s'acumandat a unu malintragnadu pro èssere amparadu, in su matessi momentu chi pedit agiudu agatat sa ruina sua.

Sende chi bortas meda sas columbas fiant fuidas dae s'àstore e aiant istransidu sa morte gràtzias a chi bolaiant lestras,
S'àstore tando cun una trampa at imboligadu cussos pugiones indefensos:
"Pro ite campare semper orioladas in contu de fàghere un'alleàntzia cun megus faghende·mi re pro chi deo bos defense dae ogni assaltu?"
Cussas, creende a su chi naraiat, si fiant postas in manos de s'àstore.
Custu, otentu su regnu, at comintzadu a si las mandigare s'una fatu a s'àtera e a esertzitare su poderiu cun sas francas suas terrìbiles.
Tando una de sas chi l'aiat fatu in francu at aboghinadu:
"tenimus su chi nos meressemus pro àere acumandadu sa vida nostra a custu furone."

 ***************
P.S. Sa tradutzione de sas paristòrias de Fedru no l'apo fata dae s'originale latinu, ma dae sas tradutziones fatas in sas limbas chi connosco. Cando agato cuntradditziones in custas tradutziones o cando tèngio carchi duda, ando a abbaidare s'originale latinu.

Cun custa paristòria apo acabadu sa publicatzione de su primu de sos chimbe libros de paristòrias de Fedru chi apo traduidu in sardu.
Apo a sighire cun sos àteros dae inoghe a unu tempus, ma in s'interi apo a sighire publichende su romanzu Còsima de Grazia Deledda e sas poesias de García Lorca chi apo traduidu in sardu.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada