diumenge, 18 de juny de 2017

Salvatore Satta - Sa veranda - cap. V (a)
V


           Una rùndine (si est una rùndine), est intrada in sa veranda. L’at traessada bolende a zighizaga umprende·la de tzìrrios e cìulos; pustis si nch’est fuida serente sa conca de nonno. Isse, a sa criadurina, at istèrridu sos bratzos pro la tènnere; e como si l’est mirende addae de sas àrbores.
         Est unu momentu de pasu, e cada unu s’incherinat in sos ammentos suos. Sas cadreas longas, una a costàgiu de  s’àtera, nche sunt prus a tesu intre issas chi non sos  isteddos.
         Su nonno narat:
         “Cando vivia in Frantza, istaia in una domitedda foras de sa tzitade. B’aiat un’intrada manna, in ue in s’istiu nos ponìamus a leare su friscu. A manu destra b’aiat un’iscala de linna,  chi tracheddaiat, pro pigare a s’aposentu nostru. Cando l'apo allogada sa prima borta, b'apo agatadu unu nidu cun tres pugioneddos. No l’amus tocadu, e ogni mangianu una rùndine intraiat cantende. Una die est bènnida prus a tardu, sena cantare, e colada un’iscuta si nch’est bolada. Cando nos nde semus pesados, amus agatadu  sos pugioneddos iscannighinados”.
            “Comente iscannighinados?“ pregunto deo.
          “Mortos, eh” intèrpretat Barba-di-becco, semper a ogros a sole ca tenet duos bumbullones in su tzugru chi nat chi l’iscarenant su perfilu. “Deviat èssere una rùndine cannibale, sa de su  nonno” .
         Su mudìmene, che s’abba traessada dae una barca, si torrat a serrare.
          Non faghet fritu. Totus però si sunt bene imboligados de mantas, bene acucados che in una tana. Varese antis si las at introtzadas gasi bene, e si nch’at faladu su cuguddu in cara de una manera chi diat pàrrere una mùmmia, si no  esseret pro su tupu regulare de s’alenu suo. Sas ùrtimas fògias nde sunt ruende, ùrtimos cabos de filu, subra de sa  catifa meravilliosa.
           E unu, comintzat:
         “A primu fiat ruta malàida mugere mia, a pustis deo. Sa gente nche passaiat a tesu dae su tzilleri, e tando nos nche semus dèvidos torrare a bidda. A ratza de biàgiu chi amus fatu! Mugere mia cun sa calentura a 40 e deo a 39. Duas dies in trenu, sena ischire a ue andare. In Torinu unu mi narat: bae a su patronadu, chi carchi cosa ti l’ant a dare. Ma cun totu cussa gentoria no agato  a nemos. Torro a leare su trenu. Sos pitzinnos si nche fiant tzucados; ma a pustis a unu a unu sunt torrados, coibàscios, a pòddighe in buca. In domo, sogru meu non nos at fatu intrare.  Pro sorte nostra nos ant leadu a ambos duos in s’ospidale, e a pustis nos nch’ant imbiadu a inoghe. Sas criaduras che las ant postas in mesu a sos rachìticos, ca no b’aiat logu in peruna àtera parte; issas però sunt sanas e istant bene” .
         “Sas disgratzias sunt bènnidas dae cando si nch’est morta sa pitzinnedda. E chie nd’ischit it’aiat: at comintzadu a prànghere, a prànghere, duas dies e duas notes, sena pasu; e pranghende si nch’est morta. Dae tando a mugere mia at comintzadu a si li bortulare su cherveddu. Nat chi   l’intendiat galu pranghende.  L’apo giuta a Milanu, a Torinu, in totue. Non  si bi podiat fàghere nudda: anemia tzerebrale, m’ant naradu. Deo tando mi so postu torra a traballare ca non tenia prus mancu unu soddu, finas a cando no est bènnida sa tuba. Ando a su de connadu meu, e mi serrat sa gianna in dentes: miseràbile, a pustis de li àere sanadu sa sorre e de l'àere campada; cando so torradu dae su sanatòriu, m’at bidu rassu e at cumpresu chi fia sanende, tando cheriat fàghere sas  paghes: ma si non mi  tratenent lu boco. No lu chèrgio prus bìdere, prus, prus, prus: ne a isse, ne sa sorre”. 
         No est un’arresonu, custu. Sunt paràulas chi  rupint dae su mundu in ue ognunu si nch’est inserradu; una paràula non rispondet a s’àtera, de sa matessi manera chi in una note isteddada sos ùrulos de sos animales non si rispondent  intre issos.
         “At comintzadu dae su prus mannu, e como est cun   su prus minore. Cun nois at fatu sas cosas cun òrdine. Su primu, mi paret  de l’àere a in antis de ogros, fiat mannu e matzocu: unu chercu, naraiat sa gente. M’agantzaiat a una manu e mi nche poniat in artu, e bidia sas cosas minoreddas: ma non tenia timòria ca sentia s’astrinta sua poderosa. S’est faladu, che unu chercu. A pustis su segundu, dìligu e làngiu, e pro cussu est chi at istentadu a si nch’andare. Ma non si nche deviat mòrrere, ca si nch’at giutu fatu  sa mama. Sos àteros tres sunt mortos solos: tantu giai l’ischiant, ca bidende·los pariat chi los aerent mazados a marteddu;  giai  dae in antis de rùere malàidos fiant un’àtera cosa. Como non b’at prus  nemos e duncas, mortu deo, mortu unu cane “.  
         “Mugere mia a custa ora aberit sa bentana e collit unu ratigheddu de afàbrica pro su brou.  Su logu meu in sa mesa est bòidu e issa at a èssere mutighililonga, s'iscuredda.  Est una cosighedda  minuda  minuda, e  la podes agatare in ogni cugione de sa domo. Fiamus cojuados dae unu mese ebbia, e non cheriat a mi nch’andare. Daghi fia a puntu de tzucare, s'est apitzigada a mie cun sas manos suas minudas: “Non ti nch'andes, non ti nch’andes“, abboghinaiat “tèngio timòria, tèngio timòria”. E de it’est chi  podet tènnere timòria. Abberumia, est che una pitzinnedda” .
         “Non si podet nàrrere chi non siamus andados bene, de su restu. Frade meu at furadu in sa banca. S’est fatu arrestare che unu macu, e como nch’est in San Vittore, gratende·si sa matza. Deo, sena àere furadu nudda, so inoghe gratende·mi·la. Chie siat su prus afortunadu, bae e chirca. Isse però tenet mugere; e sorre mia s’àtera die m’at iscritu chi est amigada cun s’abocadu. E gasi non pagat sa partzella “.            
         “Babbu una die recuit a domo. Fiat cotu, che semper, ma aiat sa cara iscunvortada e sos ogros girados a in susu. Mama si fiat ammassulada in unu  cugione, tremende·si. Isse faghet unu passu  e ruet in terra che sacu bòidu. E mama, a pustis de l'àere malaitu chentu bortas in vida sua, subra de isse a tzichìrrios: “Coro meu, coro meu”.  Deo abbaidaia cussa cara biaitòngia, afidighende·si  e m’intraiat sa gana de lu catzigare cun sos pees. Forsis ca fia duas dies sena mandigare. Dae sa die mi paret de no àere fatu àtera cosa che caminare. Giai nd’apo bidu pagu de logos! Como chi  non mi movo, torro a pensare a  cussu malefadadu, e no isco su proite, ma mi paret de lu chèrrere bene”.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada