divendres, 30 de juny de 2017

F. García Lorca - Est beru
Est beru

Ahi canta matana
a t'istimare cantu t'istimo!

Pro s'amore chi ti chèrgio
s'àera chi respiro mi dolet
e su coro.

Chie est chi mi còmporat
custa cordedda de seda  
e custu filu biancu e
tristu, pro fàghere mucadores?

Ahi canta matana

a t'istimare cantu t'istimo!


AA.VV. - Contos mutzos


Si ses interessadu/a a lèghere sa tradutzione in sardu de contos mutzos de:  
G. García Marquez, 
J. Luís Borges, 
J. Saramago, 
J. Cortazar, 
P. Coelho
iscrie·mi a custu indiritzu
giagu.ledda@gmail.com


Ti los imbio a indonu

S. Satta - Sa verandaSi ses interessadu/a a lèghere sos primos capìtulos de sa tradutzione in sardu de "Sa veranda" de Salvatore Satta,  
iscrie·mi a custu indiritzu

giagu.ledda@gmail.com

Ti los imbio a indonu

G.Rodari - Paristòrias a su telèfonu
Si ses interessadu/a a lèghere sa tradutzione in sardu de unos cantos "Paristòrias a su telèfonu" de Gianni Rodari,   iscrie·mi a custu indiritzu

giagu.ledda@gmail.com

Ti los imbio a indonu

I. Calvino - Marcovaldo
Si ses interessadu/a a lèghere sa tradutzione in sardu de unos cantos contos de "Marcovaldo" de Italo Calvino,   iscrie·mi a custu indiritzu

giagu.ledda@gmail.com

Ti los imbio a indonu