dijous, 4 de maig de 2017

Su re Mida - Gianni Rodari
Su re Mida

Su re Mida fiat unu chi gastaiat meda, ogni sero daiat festas e ballos, finas chi una die si fiat agatadu sena mancu unu soddu. Tando fiat andadu dae su brùsciu Apollo, l'at naradu totu sos males suos e Apollo l'at fatu custu etzisu: - Totu su chi tocas cun sas manos tuas s'at a torrare de oro.
Su re Mida at dadu un brincu de alligria e fiat andadu currende a sa vetura sua, ma no at fatu mancu a tempus a tocare sa manìllia chi deretu sa vetura si fiat fata totu de oro: rodas de oro, bidros de oro, motore de oro. Fintzas sa benzina si fiat fata de oro, e duncas sa vetura no andaiat prus e pro la mòvere fiat tocadu a fàghere bènnere unu carru cun sos boes.
Torradu a domo sua su re Mida andaiat dae un'aposentu a s'àteru tochende su chi prus podiat, mesas, armàrios, cadreas, e totu si torraiant de oro. A unu tzertu momentu at tentu sidis e si fiat fatu batire una tatza de abba, ma sa tatza si fiat torrada de oro, e fintzas s'abba, ma sigomente cheriat bufare su tzeracu lu deviat imbucare cun una cutzara.
E fiat bènnida s'ora de mandigare. Isse tocaiat sa furchita e custa si torraiat de oro e totu sos cumbidados tzocaiant sas manos e naraiant: - Magestade, tocade·mi sos butones de sa camisa, tocade·mi custu paràcua.
Su re Mida los cuntentaiat ma, leadu su pane pro lu mandigare, fintzas cussu si fiat torradu de oro e si si nche cheriat catzare su fàmene si deviat fàghere imbucare dae sa rèina. Sos cumbidados si cuaiant suta de sas mesas pro rìere e su re Mida, arrenegadu, nd'at leadu unu e l'at fatu su nare de oro, e gasi non si lu podiat prus innetiare.
E fiat bènnida s'ora de andare a dormire, ma su re Mida, sena lu chèrrere, at tocadu su cabidale, at tocadu sos lentolos e sa tramata e totus si sunt fatos de oro massitzu e fiant tropu tostos pro bi pòdere dormire. E tando li fiat tocadu de colare totu sa note sètzidu in unu cadreone, a bratzos in artu pro non tocare nudda e su mangianu a pustis fiat istracu mortu. Deretu fiat andadu a chircare su brùsciu Apollo pro si nde fàghere bogare s'etzisu, e Apollo l'at cuntentadu.
- De acordu, - l'at naradu, - ma pone atentzione meda, ca pro nde bogare s'etzisu bi cherent sete oras e sete minutos giustos, e in   custu tempus totu su chi tocas s'at a torrare merda de baca.
Su re Mida, si nche fiat andadu cuntentu de su chi l'aiat naradu su brùsciu, e bene atentu a su relògiu pro non tocare nudda in antis chi nch'esserent coladas sas sete oras e sete minutos.
Ma su relògiu suo curriat prus de su normale e andaiat a in antis de unu minutu ogni ora. Contadas sas sete oras e sete minutos, su re Mida at abertu sa vetura e fiat intradu, e deretu si fiat agatadu sètzidu in mesu de unu muntone de merda de baca, ca fartaiant galu sete minutos a sa fine de s'etzisu.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada