dimarts, 9 de maig de 2017

Su pianeta de sa beridade - Gianni Rodari

 

Su pianeta de sa beridade

Su contu chi ais a lèghere est leadu dae unu libru de istòria chi istùdiant in sas iscolas de su pianta Muri, e tratat de unu grandu iscientziadu chi si naraiat Brun (in cussu pianeta totu sas paràulas finint in "un": pro esempru, in sa limba issoro non narant "sa luna" ma "sun lun"; "su pane" si narat "sun pun", e gasi sighende). Custu est su contu:
"Brun, inventore, at campadu duamìgia annos, como istat in unu frigorìferu e s'at a ischidare dae inoghe a 49.000 sèculos pro torrare a vìvere. Fiat galu una criadura in fascas cando at inventadu una màchina pro fàghere sos arcos de su chelu chi funtzionaiat cun abba e sabone, ma in contu de fàghere sas pompas faghiat arcos de su chelu de totu sas mesuras chi s'isterriant dae una punta a s'àtera de su chelu e serviant pro cosas meda, fintzas pro bi apicare sa robba a asciutare. In s'asilo, gioghende cun duos rocos, at inventadu unu tràpanu pro fàghere istampos in s'abba. S'inventzione fiat pràghida meda a sos piscadores chi l'impreaiant pro nche colare su tempus cando no abucaiant sos pisches.
In prima elementare at inventadu: una màchina pro fàghere su cori-cori a sas piras, una padedda pro frìere s'astra, una bilantza pro pesare sas nues, unu telèfonu pro faeddare cun sas pedras, unu marteddu musicale, chi cando inferchiat sos craos sonaiat sinfonias meda bellas, e àteru.

A ammentare totu sas inventziones suas diat èssere tropu longu. Tzitamus sa prus famada ebbia, est a nàrrere sa màchina pro nàrrere fàulas, chi funtzionaiat cun monedas. Cun una moneda de un'èuro si podiant ascurtare batordighimìgia fàulas. Sa màchina cunteniat totu sas fàulas de su mundu: sas chi aiant giai naradu, sas chi sa gente fiat pensende in cussu momentu, e totu sas àteras chi diant àere inventadu luego. Sa die chi sa màchina at naradu totu sas fàulas possìbiles, sa gente est istada obligada a nàrrere sa beridade. E est pro custu chi a su pianeta Mun como si li narat su pianeta de sa beridade".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada