dilluns, 15 de maig de 2017

S. Satta - Sa veranda - cap. I

Sa veranda


I


         A  prima fata de die, una mòngia, subra de sa  mesedda imbarratzada de libros,  est ammaniende sa prima novidade de sa vida mia imbeniente. Ischidadu dae sa presèntzia sua silena in s’aposentu, mi so cumbintu dae pagu chi non so unu lòrumu  in francas de unu gatu, e chi custa metamòrfosi  ispantosa est de imputare a sa postura istrana chi tenia dormende: cun totu chi sa manta grussa tirolesa de pumas siat istèrrida a mannu subra de su letu, su fritu de sa note alpina, intrende dae sa bentana aberta in campu, m’at totu intortighinadu e atuturadu in un'istriore.
         Como, a ogros isbambarriados,  so sighende sa mòngia in su faghe faghe suo.
         Su fragu acutu de s’alcol, su creculare suo passende intro de s’agu, su murmutu de s’aera suvrusciada in sa fiala (cosigheddas ismanniadas dae sa sensibilidade de su mangianu): e acò chi sa mòngia si movet cara a mie cun s’arma sùtile in manu, a punta in artu ...
         “M’at a iscusare pro s’ora, ma in custu repartu ebbia b’at  chentuchimbanta pessones”. E nch'at tostadu sa manta chi cun tanta senzillesa nd’aiat artziadu.
         “Como non mi fartat prus nudda, li naro riende, apo    fintzas sa ferta in su costàgiu”.
         “A nàrrere sa veridade, su costàgiu est bastante prus a in subra“ mi rispondet.
         Mi giro de botu: ne un'ironia lèbia, nen s’umbra de una malìtzia perdonàbile li turbant sos lineamentos sèmplitzes de sa cara. Su perfilu suo in su lugore de su mangianu,   su dossu  istrìgile in sa pessone sua galu prus minuda, in careta niedda cun duas frisetas in cùcuru unu pagu tèteras,  che chi  esserent  antennas, m’ammentat sa fisumia de una formiga. Nàrrere bi lu devo? Nono, pro caridade. Ma tèngio su disìgiu de intèndere galu sa boghe sua. “Pro gentilesa, li pregunto, comente la devo mutire?”
         “Mi podet mutire sorre. Su nùmene meu est Pàola”.
         E sor Pàola, sa prima mòngia chi  apo connotu  in vida mia, si nche fiat essida comente fiat intrada, sena mancu unu tzocu. De issa però  fiat abarradu  unu nuscu de  bonidade, chi luego, in s’immaginatzione mia allumada de gosu, m'at prenadu de amore e veneratzione pro totu sas mòngias  de totu sos òrdines de su mundu intreu; mentres chi s’ùnicu fragu verdaderu, su de s’alcol fiat, pro a mie, isvanèssidu de su totu.   

         Non prus de deghe dies a como, in riviera.... 
         Apo dèvidu suspèndere su traballu meu (cosa de pagu importu, unu pagu de istrachidùmene, a parte de sero), e como so istràngiu  in domo de frade meu, chi dirigit un’ospidale mannu, in cue giosso. In su mangianu  ispantosu, isse vìsitat sos malàidos, afilados in sas terratzas; e deo li pòngio fatu, comente chi essere unu dotore,  non sena unu fastìgiu alligru in intro de custu càmisu biancu, chi cheret mundare su pamentu. Frade meu caminat lestru,  mancari  si firmet a ogni letigheddu: deo leo impodda a li pònnere fatu, a intèndere sos nùmenes istranos  de maladias chi isse mi faghet mentovu; e deretu a in antis meu est una disfilada de piagas, mermos intortigados, corpos isterrujados  a manera istramba ... Deo so sanu e profanu, e abbàido totu comente in unu museu: ma totu in unu, no isco si est pro sa vista o pro su fragu de sa carre brusiada dae su sole,  mi leat unu pagu de gana mala, chi a pagu a pagu si faghet prus persistente e m’apremiat a mi firmare. M’acaro a una barandilla: a ogros a mie unu mare pintadu si  mìsciat a unu chelu pintadu e eo mi perdo in cussu mare e in cussu chelu, imbreagadu dae su sole, chi paret si chèrgiat ghetare cun praghere contra sas carres mias sìncheras. Totu in unu unu mi benit unu brusiore a sa campanedda de sa gula, semper prus sighidu;  unu corfu de tùssiu; unu sabore disconnotu. Rùspio. A   ogros isbambarriados, bido su chelu e su mare chi si tinghent de ruju. Mi sero chi sas ancas non m'aguantant e so a puntu a abboghinare. Ma un’istintu, un’istintu verdaderu de cunservatzione, mi faghet ammudigare.  Male comente potzo, muto a frade meu, chi  benit, mirat, m’abbàidat, mi nche giughet a un’aposenteddu.
   “Iseta·mi inoghe”. Mi nche falo a un’acumassu subra de una cadrea. Mai apo bidu cosa simigiante, ma non tèngio   peruna duda de su chi est istadu, de su chi at a èssere. Non chèrgio mòrrere, non devo mòrrere. Apo lassadu  cosas  pro acumprire,  pro acabare. No isco bene ite siat, ma isco chi  devo acumprire unas cantas cosas, in antis de ... Unu crutzifissu de linna est apicadu in su muru a ogros a mie. De istintu, àrtzio su bratzu destru, chi andat dae conca a petorras, dae unu coddu a s’àteru: mi sinno; e mi pòngio a pregare,  sas pregadorias de sa pitzinnia, chi no ischia de mi las ammentare, sas matessis pregadorias. In s'interi so tzunchiende e tremende·mi. E acò chi torrat frade meu, mi faghet ispogiare, mi dat unos corfigheddos cun sos pòddighes, mi faghet torrare a bestire: “Giai seis pagu macos. Pipades che turcos... Faghides una vida che animales...”. Sa cara sua mustrat un’òdiu crudele, chi no isco si siat contra a mie, o contra calecunu o carchi cosa. “Ma si  est pro custu ebbia ...” naro, e nde bogo dae butzaca unu pachete de sigaretas. Forsis sa boghe mia l’at impressionadu ca, mastighende sas paràulas, narat: “Andat bene, no est nudda. Tue in s'interi podes istare inoghe; amus a bìdere su de fàghere”. Si nch'est essidu e m’at lassadu a sa sola; deretu torrat a intrare. “Ascu', cando deves ruspiare, rùspia inoghe, pro como”. E mi nche giughet a su còmodu. “E ammenta·ti de tostare sa cadenita. Ogni borta”.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada