dimecres, 10 de maig de 2017

Faddende paristòrias - Gianni Rodari
Faddende paristòrias

Custa fiat una pitzinnedda chi si naraiat Cuguddeddu Grogu.
- Nono, Ruju!
- Resone tenes, Ruju. Bae a domo de tzia Nicolina e nche li giughes custa bùcia de pumu de terra.
- Nono: bae a domo de sa giaja e giughe·nche·li custu pane modditzosu.
- Andat bene. Sa pitzinna est andada in su padente e at adobiadu una girafa.
- A ratza de cunfusione! At adobiadu unu lupu, no una girafa.

- E su lupu l'at preguntadu: "Cantu faghet ses pro oto?"
- Ma ite ses narende. Su lupu l'at preguntadu:"A ue ses andende?"
- Resone tenes. E Cuguddeddu Nieddu at rispostu ...
- Fiat Cuguddeddu Ruju, ruju, ruju!
- Eja, e at rispostu: "A su mercadu a comporare pumata".
- Nemmancu pro brulla: "So andende a su de sa giaja ca est malàida, ma no isco prus su caminu".
- Giustu. E su caddu at naradu ...
- Ma cale caddu, fiat unu lupu.
- Tzertu. E at naradu gosi: "Lea s'autobus de sa lìnia 5, fala in Bonària, 

gira a manu destra, as a agatare tres iscalinos e una moneda in terra, lassa pèrdere sos iscalinos, regolli sa moneda e còmpora·ti una gomma de mastigare".
- Giaju me', tue no ischis pròpiu contare paristòrias, las faddis totu. Ma sa gomma de mastigare mi la còmporas etotu.
Andat bene: lea custa moneda.
E su giaju fiat torradu a lèghere su giornale.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada