divendres, 5 de maig de 2017

Efis s'invisìbile - Gianni Rodari
Efis s'invisìbile

Una die unu pitzinnu chi si naraiat Efis fiat andadu a iscola ma no aiat istudiadu sa letzione e fiat meda orioladu pensende chi su maistru lu poderet interrogare.
"Ah, - pensaiat, - si mi podere torrare invisìbile ..."
Su maistru at fatu s'apellu e, crompidu a su nùmene de Efis, su pitzinnu at rispostu: - Presente! - ma nemos at intesu nudda, e su maistru at naradu: - Làstima chi Efis non siat bènnidu ca aia pensadu pròpiu de l'interrogare. Si est malàidu, isperemus chi non siat nudda de grave.
E gasi Efis at cumpresu de s'èssere torradu invisìbile, comente aiat disigiadu. Dae sa cuntentesa at fatu unu brincu e dae su bancu nche fiat rutu in sa corbuledda de su pabiru. Si nde fiat pesadu e fiat a su gira gira peri s'àula, tostende sos pilos a s'unu e a s'àteru e ghetende in terra pinnas e cartulàrios. E si pesaiant sas protestas e comintzaiant sas brigas. Sos iscolanos s'incurpaiant s'unu cun s'àteru de cussos dispetos, e non podiant suspitare chi sa neghe imbetzes fiat de Efis s'invisìbile.
Cando si fiat istracadu de cussu giogu Efis fiat essidu dae iscola e fiat pigadu in unu tramva, sena pagare su billete comente est naturale, ca su controlladore no lu podiat bìdere. At agatadu unu logu lìberu e si fiat sètzidu. A sa firmada sighente fiat pigada una fèmina cun sa bursa de s'ispesa e si fiat sètzida pròpiu in cussu sedile, bòidu segundu issa.
E imbetzes si fiat sètzida in coa de Efis, chi si fiat sentidu atoghende. Sa fèmina at abboghinadu: - E it'est custa trampa? Non nos podimus mancu prus sètzere? Abba', chèrgio pònnere sa bursa e custa abarrat in s'aera.
Sa bursa però fiat subra de sos ghenugros de Efis. Nde fiat nàschida una dibata manna e belle totu sos passegeris si fiant postos in contra de s'azienda tramviària.
Efis si nche fiat faladu in tzentru, si nche fiat tzacadu in una pastitzeria e at comintzadu a si servire a boluntade sua leende a ambas manos casadinas, tericas e pastas de crema. Sa cummessa, chi bidiat sos durches iscumparende dae su bancu, at incurpadu a un'òmine dignitosu chi fiat comporende caramellas pro una tzia sua. Su segnore at protestadu: - Deo unu ladru? Vostè no ischit cun chie est faeddende. Vostè no ischit chie fiat babbu meu. Vostè no ischit chie fiat giaju meu!
- E nemmancu lu chèrgio ischire, - at rispostu sa cummessa.
- Comente?  Non s'atrivat a ofèndere a giaju meu!
E si fiant brigados a s'airada. Nde fiant bènnidas fintzas sas guàrdias. Efis s'invisìbile fiat coladu in mesu de ancas de su tenente e si fiat aviadu a iscola sua, pro bìdere sa essida de sos cumpàngios. E difatis los at bidos essende, antis, rodulende che botzas dae sas iscalas de s'iscola, ma issos no l'ant bidu. Efis si leaiat matana a currere fatu a unu e a s'àteru, a tostare sos pilos a s'amigu suo Roberto, a ofèrrere una caramella a s'amigu suo Arturo. No lu bidiant, no li poniant mente pro nudda, sas miradas issoro lu passaiant che chi esseret de bidru. Istracu e unu pagu isoradu, Efis si nche fiat torradu a domo. Sa mama fiat in sa bentana isetende·lu. - Oh ma', inoghe so! - at abboghinadu Efis. Issa però no l'at bidu e ne intesu e sighiat abbaidende ansiosa sa carrera.
- Oh ba', recuidu so, - at naradu Efis giai intro de domo e setzende·si in sa mesa in su logu de semper. Ma su babbu murmutaiat inchietu: - Bae a ischire pro ite Efis est istentende. No l'at a èssere sutzessa una disgràtzia no?
- Inoghe so, inoghe so!  Ma', ba'! - abboghinaiat Efis. Issos però no intendiant sa boghe sua.
Efis oramai fiat pranghende, ma a ite servint sas làgrimas si nemos las podet bìdere?
- Non chèrgio prus èssere invisìbile, - si chensciaiat Efis, meda tristu. - Chèrgio chi babbu mi bidat, chi mama mi brighet, chi su maistru m'intèrroghet! Chergio giogare cun sos amigos mios! Est cosa fea a èssere invisìbile, est cosa fea a istare a sa sola. Si nche fiat essidu e fiat faladu a sa corte.
- E pro ite ses pranghende? - l'at preguntadu unu betzigheddu sètzidu in un bancu a leare su sole.
Ma tando vostè m'est bidende? - at preguntadu Efis totu ansiosu. - Ello nono, giai lu creo. Ti bido cada die andende e torrende dae iscola.
- Ma deo a vostè no l'apo mai bidu.
- Custu giai l'isco. Nemos s'abigiat de mene. Unu betzu giubiladu, a sa sola, ello e pro ite sos pitzinnos si lu diant dèvere abbaidare? Deo pro a bois so che s'òmine invisìbile.
- Efis! - at abboghinadu in cussu momentu sa mama dae sa bentana.
- Ma bidende mi ses, ma'?
- Carchi borta diat èssere mègius chi nono. Piga, piga chi as a intèndere a babbu tuo.
- So benende deretu, ma', - at abboghinadu Efis cuntentu che paba.
- No las times sas isculivitas? - at naradu riende su betzigheddu.
Efis li fiat brincadu subra e si l'at basadu. - Vostè m'at sarbadu. - at naradu.
- Como no esàgeres, - l'at rispostu.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada