dilluns, 8 de maig de 2017

Domos e palatzos - Gianni Rodari

  


Domos e palatzos

S'àtera die so andadu a un'ospìtziu de betzos a agatare unu fraigamuru chi est in cue. Fiat dae annos meda chi non nos bidìamus. - Biagiadu as? -  mi preguntat.
- Eja, so istadu in Parigi.
- Parigi, eh? Fintzas deo bi so istadu, medas annos a como. Fraigaìamus unu bellu palatzu, a oru de sa Senna. E chie l'ischit chie b'istat. E in àteros logos ses istadu?
- So istadu in Amèrica.
- In Amèrica eh? Fintzas deo bi so istadu, medas annos a como, e chie l'ischit cantos. So istadu in Nova York, in Buenos Aires, in Sao Paulo, in Montevideo. Semper fraighende domos e palatzos e ponende bandelas in sas coberturas. E in Austràlia istadu bi ses?
- Nono, galu nono.
- Eh, deo bi so istadu. Emmo. Tando fia giovaneddu e galu non fraigaia, giughia sa carchina e passaia s'arena in su sedatzu. Fraigaìamus una villa pro unu sennore de in cue. Una brava pessone. M'ammento chi una die m'at preguntadu comente si coghiant sos macarrones, e iscriiat totu su chi li naraia. E in Berlino istadu bi ses?
- Galu nono.
- Eh, deo bi so istadu in antis chi tue nascheras. A ratza de bellos palatzos chi faghìamus, e bellas domos, e bene fatas. E in Algeri istadu bi ses? E in Egito, in su Càiro?
Bi chèrgio andare pròpiu custu istiu.
- Eh, as a bidere bellas domos in totue. Non pro bi bantare, ma sos muros chi artziaia deo fiant deretos, e dae sas coberturas mias no est intradu mai mancu unu gùtiu de abba.
- Giai nd'ais fraigadu de domos ...
- Calicuna, non pro mi bantare, in ogni parte de su mundu.
- E vostè?
-Eh, a fraigare domos pro sos àteros so abarradu deo sena domo. Giai lu bides chi isto in s'ospìtziu. E gasi andat su mundu.
Emmo, gasi andat su mundu, ma no est giustu.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada