divendres, 21 d’abril de 2017

Su sòrighe chi mandigaiat sos gatos - Gianni Rodari
Su sòrighe chi mandigaiat sos gatos

Unu sorighitu de biblioteca fiat andadu una die a agatare sos fradiles suos, chi istaiant in unu sostre e connochiant pagu su mundu.
- Bois connoschides pagu su mundu, - naraiat isse a sos parentes suos, - e su prus seguru est chi no ischides nemmancu lèghere.
- Eh, giai nd'ischis pagu tue, - suspiraiant cuddos.
- Pro nàrrere, ma unu gat mai l'ais mandigadu?
- Eh, giai nd'ischis pagu tue. Inoghe sunt sos gatos chi màndigant sos sòrighes.
- Ca seis ignorantes. Deo nd'apo mandigadu prus de unu e bos asseguro chi no ant naradu nemmancu: Oja!
- E ite sabore teniant?
- De pabiru e de tinta, mi paret. Ma custu est nudda. E unu cane mai l'ais mandigadu?
- Pro caridade.
- Deo nd'apo mandigadu unu eris etotu. Unu cane lupu. Teniat unas sannas chi non ti naro ... Ma s'est lassadu mandigare, chietu chietu sena nàrrere mancu: Oja!
-E ite sabore teniat?
- Sabore de pabiru. E unu rinotzeronte mai l'ais mandigadu?
- Eh, giai nd'ischis pagu tue. Nois unu rinotzeronte no l'amus mai bidu. Assimìgiat a su casu romanu o a su gorgonzola?
- Su sabore est de rinotzeronte, comente est naturale. E un'elefante, mai l'ais mandigadu, e unu padre, una printzesa, un'àrbore de Nadale?
 In cussu momentu uu gatu, chi fiat istadu ascurtende  a in segus de unu baule, nde fiat brincadu a in foras cun unu miàulu minetzosu. Fiat unu gatu meru e sìncheru, cun mustatzos e francas. Sos sorighitos deretos fiant andados a si cuare, francu su sorighitu de biblioteca chi, ispantadu, fiat abarradu chietu che un'istàtua. Su gatu l'at agantzadu e at comintzadu a giogare cun isse.
- E tue nat chi ses su sòrighe chi màndigat sos gatos?
- Deo, missignore ... Vostè mi devet cumprèndere ... Istende semper in sa biblioteca ...
- Apo cumpresu, apo cumpresu. Tue los màndigas in figura, imprentados in sos libros.
- A bortas, però pro resones de istùdiu ebbia.
- Est tzertu. Fintzas a mie agradat sa literadura. Ma non ti paret chi dias dèvere àere istudiadu unu pagu dae sa realidade? Dias àere imparadu chi sos gatos non sunt totus de pabiru e chi non totu sos rinotzerontes si lassant rosigare dae sos sòrighes.
Pro sorte manna de su pòveru presoneri, su gatu at tentu unu momentu de disatentzione, ca aiat bidu unu rangiolu passende in terra. Su sorighitu de biblioteca, cun duos brincos, fiat torradu in mesu de sos libros suos e su gatu si fiat dèvidu cuntentare de mandigare su rangiolu. 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada