diumenge, 16 d’abril de 2017

Su semàforu asulu - Gianni Rodari

 


Su semàforu asulu

Una borta su semàforu de su ponte de Roseddu in Tàtari at fatu una istravagàntzia. Totu sas lughes, totu in unu, si sunt fatas asulas, e sa gente no ischiat prus ite fàghere.
- Rugramus o non rugramus? Abarramus chietos o nono?
Dae totu sos ogros suos, in totu sas diretziones, su semàforu isparghiat su signale asulu insòlitu, unu asulu chi gasi asulu mai fiat istadu su chelu de Tàtari.
Sos automobilistas, isetende de bi cumprèndere carchi cosa, aboghinaiant e sonaiant sas trumbas de sa sas veturas e sos pedones prus grassos aboghinaiant: - Vostè no ischit cun chie est faeddende!
Sos ispiritosos faghiant brullas: - Su birde si nche l'at mandigadu su giùighe, pro si fàghere una domo in campagna.
- Su ruju l'ant impreadu pro pintare sos pisches de sos giardinos pùblicos.
- Cun su grogu a l'ischides ite faghent? Lu ponent in s'ògiu ghermanu.
 In fines fiat cròmpidu unu vìgile e si fiat postu a dirìgere su tràficu. Un'àteru vìgile at chircadu sa càscia de sos cumandos elètricos pro acontzare su guastu, e nd'at bogadu sa currente.
In antis de s'istudare, su semàforu asulu at fatu in tempus a pensare:
"Iscureddos! Deo aia dadu su signale de "via lìbera" pro su chelu. Si m'aerent cumpresu, como totus diant ischire bolare. Ma forsis no ant tentu su coràgiu".
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada