divendres, 7 d’abril de 2017

Su re chi deviat mòrrere - Gianni Rodari


Su re chi deviat mòrrere

Custu fiat unu re chi deviat mòrrere. Fiat unu re meda potente, ma fiat malàidu a puntu de mòrrere e si disisperaiat: - Comente est chi unu re tantu potente devet mòrrere? It'est chi faghent sos brùscios mios? Pro ite non mi sarvant?
Ma sos brùscios si nche fiant fuidos pro timòria de pèrdere sa conca. Unu ebbia fiat abarradu in totu su regnu, unu brùsciu betzu chi nemos li poniat mente, ca fiat unu pagu istravagante e forsis fintzas unu pagu mancante. Su re fiat dae annos chi no lu consultaiat, ma custa borta l'at fatu mutire.
- Ti podes sarvare, eja, - at naradu su brùsciu, - ma a una cunditzione: chi tzedas pro una die su tronu a s'òmine chi assimìgiat a tie prus de totu sos àteros.
Deretu ant fatu unu bandu in totu su regnu: - Sos chi s'assimìgiant a su re chi si presentent a Corte intro de bintibator oras, pena sa vida.
In meda si fiant presentados: bi nd'aiat chi teniant sa barba che sa de su re, ma su nare unu pagu prus longu o prus curtzu, e su brùsciu los refudaiat; àteros assimigiaiant a su re che un'arantzu assimìgiat a un'àteru in sa casseta de unu bendidore de frùtora, ma su brùsciu los refudaiat ca lis fartaiat una dente o teniant unu neu in s'ischina.
- Ma tue los refudas totus, - protestaiat su re cun su brùsciu suo. - Lassa·mi proare cun unu de issos, pro comintzare.
- No at a giuare a nudda, - rispondiat su brùsciu.
Unu sero su re e su brùsciu fiant passigende in sas muràllias de sa tzitade, e totu in unu su brùsciu at abboghinadu: - Mi' s'òmine chi t'assimìgiat prus de totu sos àteros!
E narende·lu inditaiat unu pedidore tullidu, gobbu, mesu tzegu, brutu e prenu de crostas.
- Ma comente est possìbile, - at protestadu su re, - non nos assimigiamus in nudda.
- Unu re chi devet mòrrere, - insistiat su brùsciu, - assimìgiat petzi a su prus pòveru, a su prus disgratziadu de sa tzitade. Faghe a sa lestra, càmbia sa bestimenta tua cun sa sua pro una die, pone·lu in su tronu e t'as a sarvare.
Ma su re no at chertu de peruna manera ammìtere de s'assimigiare a cussu pedidore. Fiat torradu a su palatzu totu annicadu e su sero etotu fiat mortu, a corona in conca e fuste de cumandu bene istrintu in manu.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada