dimecres, 5 d’abril de 2017

Su pitzinnu assustapugiones - Gianni Rodari

  


Su pitzinnu assustapugiones

Efis fiat s'ùrtimu de sete frades. In famìlia non teniant dinari pro l'imbiare a iscola e pro custu l'ant mandadu a traballare in una fatoria manna. Efis deviat assustare sos pugiones  pro nche los tènnere a tesu dae sos campos. Ogni mangianu li daiant un'imbòligu cun bùrvera e Efis caminaiat oras e oras peri sos campos e cando non cando si firmaiat e poniat fogu a unu poddigada de bùrvera. Su tzocu assustaiat sos pugiones chi si nche fuiant, timende sos catziadores. 
Una die at leadu fogu sa giacheta de Efis e si su pitzinnu no esseret istadu lestru a si nch'imbolare in unu poju, a seguru chi diat èssere mortu brusiadu. S'immèrghida sua at assustadu sas ranas, chi si nche fiant fuidas faghende abbolotu, chi at assustadu sos grillos e sas chìgulas, chi pro un'iscuta ant acabadu de cantare.
Su prus assustadu de totus però fiat isse, Efis, pranghende a sa sola in s'oru de su poju, infustu che un'anadigheddu feu, minudu, istratzuladu e famidu. Pranghiat gasi a disisperu chi sos pugiones si fiant postos totu in un'àrbore a si l'abbaidare, e piulaiant de làstima pro l'acunostare. Ma sos pugiones non podent acunostare unu pitzinnu assustapugiones.

Custu est acaèssidu una die in sa Nurra.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada