dilluns, 3 d’abril de 2017

Su nare chi si nche fuit - Gianni Rodari
Su nare chi si nche fuit

S'iscritore Nikolaj Gogol at contadu chi unu nare, in una tzitade russa, si nch'andaiat a passigiare in carrotza e nde faghiat de totu sos colores.
Un'istòria che cussa est sutzessa in Carloforte, in s'ìsula de Santu Pedru. Unu mangianu un'òmine chi istaiat de domo pròpiu cara a su pontile ue si leant sos traghetos si nde fiat pesadu e andadu a su bagnu pro si fàghere sa barba e abbaidende·si in s'ispigru at abboghinadu:
- Acudide! Su nare meu!
Su nare, in mesu de cara, non bi fiat prus e in su logu suo bi fiat su paris. Cussu òmine, in beste de domo comente fiat, fiat cùrridu a su balcone, in tempus pro pòdere bìdere su nare essende dae sa pratza e aviende·si a passu lèbiu cara a su pontile, colende in mesu de sas veturas chi si fiant imbarchende in su traghetu pro Portovesme.
- Chietu, chietu in cue! - at abboghinadu cussu òmine. - Su nare meu! Leade·lu! Leade·lu!
Sa gente abbaidaiat a in susu e si poniat a rìere:
- Li nch'ant furadu su nare e l'ant lassadu sa conca?
Cosa mala.
A cussu òmine no li fiat restadu àteru si no a falare a carrera e persighire su fuidore, tenende·si però unu mucadore in cara comente chi esseret arromadiadu. A dolu mannu suo fiat lòmpidu in tempus pro bìdere partende su traghetu dae su pontile. E tando, cun coràgiu, si nche fiat ghetadu in mare pro lu segudare, in su mentres chi sos passegeris e sos turistas abboghinaiant: Fortza! Fortza! Su traghetu però aiat giai leadu una tzerta velotzidade e su capitanu non teniat peruna intentzione de torrare a in segus pro imbarcare sos istentosos.
- Isetet s'àteru traghetu, - at abboghinadu unu marineri, - bi nd'at unu cada mesu ora!
S'òmine, iscoradu, fiat giai torrende a terra cando totu in unu at bidu su nare suo chi, istèrrida una capa subra de s'abba, comente Santu Giùliu in sa legenda, navigaiat pàsidu.
- E tando no as leadu su traghetu? As finghidu? - at abboghinadu cussu òmine.
Su nare, che marineri espertu, abbaidaiat deretu a in antis suo, e non si fiat dinnadu mancu de si l'abbaidare. Sa capa undulaiat lèbia che una medusa.
- Ma a ue ses andende? - l'at abboghinadu s'òmine.
Su nare non rispondiat, e su mere suo malassortadu si fiat acunortadu a torrare a su portu de Carloforte e a nche colare in mesu de sa curiosidade de gente pro torrare a domo, in ue si fiat inserradu e aiat dadu òrdines a sa tzeraca de non lassare intrare a nemos; isse in s'interi istaiat semper abbaidende in s'ispigru sa cara sua sena nare. 
Unas dies a pustis unu piscadore de Is Loddis, tirende sa retza, b'at agatadu su nare fuidore, chi aiat naufragadu in mesu de mare ca sa capa fiat totu istampada, e at pensadu de nche lu giùghere a su mercadu de Carloforte pro lu bèndere.
Sa tzeraca de cussu òmine, chi fiat andada a su mercadu a comporare pische, deretu at bidu su nare, espostu a sa vista de totus in mesu de sas tincas e de sos lutzos.
- Ma custu est su nare de su mere meu! - at fatu issa ispasimada. - Dade·mi·lu deretu chi bi nche lu giuto.
- De chie siat no l'isco, - at naradu su piscadore, - deo l'apo piscadu e lu bendo.
- A cantu?
- A pesu de oro, ello nono. Est unu nare, no una perca.
Sa tzeraca fiat cùrrida a informare su mere suo. - Da·li su chi ti pedit! Chèrgio su nare meu!
Issa at fatu su contu chi bi cheriat dinari meda, ca su nare fiat bastante mannu: bi cheriant treigonemìgias e chimbantones èuros e mesu. Pro pagare totu custu dinari s'at dèvidu bèndere fintzas sas arracadas, ma sigomente fiat afetzionada meda a su mere suo, si las at bèndidas faghende unu suspiru.
At comporadu su nare, l'at imboligadu in unu mucadore e nche l'at giutu a domo. Su nare, chietu,  si fiat lassadu leare e non si fiat rebelladu mancu cando su mere l'at leadu in sas manos suas tremulosas.
- Ma pro ite ti nche ses fuidu? It'èst su chi t'aia fatu?

Su nare si l'at abbaidadu a canacosta, astriende·si totu pro su disgustu, e at naradu: - Ascurta·mi bene, non ti nche tzaches prus sos pòddighes in su nare. O nessi mutza·ti sas ungras.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada