dimarts, 4 d’abril de 2017

S'istrada chi no andaiat a perunu logu - Gianni Rodari

S'istrada chi no andaiat a perunu logu

A sa essida de sa bidda bi fiant tres istradas: una andaiat a sa marina, un'àtera a sa tzitade e sa de tres no andaiat a perunu logu.
Martine l'ischiat ca aiat preguntadu belle a totus, e totus l'aiant dadu sa matessi risposta:
- Cussa istrada? No andat a perunu logu. Est inùtile a bi caminare.
- E finas a ue arrivit?
- No arrivit a perunu logu.
- Ma tando pro ite l'ant fata?
- Nemos l'at mai fata, semper est istada in cue.
- Ma calicunu est andadu mai a bìdere?
- Abba' chi ses conchi tostu: si ti naramus chi non b'at nudda de ite bìdere ...
- Si non bi seis mai istados, no lu podides ischire.
Fiat gasi testarrudu chi ant comintzadu a li nàrrere Martine Conchitostu, ma a isse no l'importaiat e sighiat pensende a s'istrada chi no andaiat a perunu logu.
A manniteddu, cando non rugraiat prus s'istrada a manu tenta cun su giaju, unu mangianu si nde fiat pesadu chitzo, fiat essidu dae sa bidda e sena duritare at leadu s'istrada misteriosa e at sighidu andende. Fiat totu prena de fossos e de erba mala, ma fiat dae tempus meda sena pròere e duncas non b'aiat pojos. A manu destra e a manu manca s'isterriat una cresura, ma luego at comintzadu su padente. Sas naes de sas àrbores s'intritzaiant a in susu de s'istrada e formaiant una galleria iscura e frisca, in ue carpiat petzi unu pagu inoghe unu pagu in cuddae carchi raju de sole pro dare lughe.
E andende e andende, sa galleria non teniat fine, s'istrada non teniat fine, a martine li doliant sos pees, e comintzaiat giai a pensare chi diat àere fatu  bene a si nche torrare a in segus, cando de repente bidet unu cane.
"In ue b'at unu cane b'at una domo, - at pensadu Martine, - o nessi un'òmine".
Su cane l'at atopadu iscoitende e l'at lintu sas manos, luego si fiat aviadu in s'istrada e a ogni passu si giraiat pro controllare si Martine lo poniat fatu.
- Giai so benende, giai so benenbe, - naraiat Martine, incuriosidu.
 Su padente in fines at comintzadu a si fàghere prus pagu carcu, si fiat torradu a bìdere su chelu, e s'istrada nche fiat finida in su liminàrgiu de unu cantzellu mannu de ferru.
Dae sas traessas Martine at bidu unu casteddu cun totu sas ghennas e bentanas abertas, su fumu essende dae totu sos fumajolos, e dae unu balcone una segnora meda bella saludende cun sa manu e abboghinende cun alligria:
- Passa, passa, Martine Conchitostu!
-Abba', - si fiat allegradu Martine, - deo no ischia chi dia èssere lòmpidu a inoghe, ma issa si.
At ispintu su cantzellu, at rugradu su parcu e fiat intradu in su salone de su casteddu in tempus pro fàghere una riverèntzia a sa bella segnora chi fiat falende dae s'iscala manna. Fiat bella e fiat bestida mègius de sas fadas e de sas printzesas, e in prus fiat pròpiu alligra e riende:
- Tando tue non b'as crèidu.
- A ite?
- A s'istòria de s'istrada chi no andaiat a perunu logu.
- Fiat unu machìmene. A pàrrere meu b'at prus logos chi no istradas.
- Tzertu, bastat a tènnere ganas de si mòvere. Como beni cun megus, t'apo a fàghere bisitare su casteddu.
Bi fiant prus de milli salones, càrrigos de siddados de ogni genia, che cussos casteddos de sas paristòrias, de bellas printzesas e urcos chi ammuntonant richesas. Bi fiant diamantes, pedras pretziosas, oro, arghentu, e cussa bella segnora naraiat ogni momentu: - Lea, lea su chi cheres. Ti presto unu carru pro nche giùghere su pesu. Martine non si l'at fatu nàrrere duas bortas. Su carru fiat bene prenu cando fiat tzucadu. Su cane fiat sètzidu, ca fiat unu cane ammaestradu, e ischiat tènnere sas brìllias e apeddare a sos caddos cando s'ingalenaiant o iscaminaiant.
In bidda sua, in ue giai pensaiant chi fiat mortu,  l'ant retzidu cun ispantu. Su cane at iscarrigadu in pratza totu sos siddados, at iscoitadu duas bortas pro saludare, fiat torradu a pigare in su carru e si fiat aviadu in mesu de una nue de prùere. Martine at fatu regalos mannos a totus, amigos e inimigos, e at dèvidu contare chentu bortas s'aventura sua e ogni borta chi acabaiat calicunu curriatb a domo sua a leare caddu e carru e s'aviat in s'istrada chi no andaiat a perunu logu.
Ma su sero fiant torrados unu fatu a s'àteru, carilongos: s'istrada pro a issos acabaiat in mesu de su padente, contra de unu muru carcu de àrbores, in unu mare de ispinas. Non bi fiat prus nen cantzellu, nen casteddu, nen bella segnora. Ca tzertos siddados esistint petzi pro chie comintzat a sighire unu caminu nou, e su primu est istadu Martine Conchitostu.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada