dimarts, 18 d’abril de 2017

Preguntas meda - Gianni Rodari

  


Preguntas meda


Custu fiat unu pitzinnu chi faghiat preguntas meda, e custu no est unu male, antis est unu bene. Ma a sas preguntas de custu pitzinnu fiat difìtzile a dare una risposta.
Pro esempru, isse preguntaiat: - Pro ite sos calàscios tenent sas mesas?
Sa gente si l'abbaidaiat e rispondiat: - Sos calàscios servint a bi pònnere cutzaras e furchitas.
- Giai l'isco a ite servint sos calàscios, ma no isco pro ite sos calàscios tenent sas mesas.
Sa gente isconchinaiat e no li poniat mente. Un'àtera borta isse preguntaiat:
- Pro ite sas coas tenent sos pisches? O puru:
- Pro ite sos mustatzos tenent sos gatos?
Sa gente isconchinaiat e truvaiat dereta.
Su pitzinnu creschiat ma non nde la finiat mai de preguntare. E fintzas essende òmine fatu andaiat in giru preguntende custu e custu àteru.  Sigomente nemos li torraiat risposta, si fiat ritiradu in una domitedda in sa chima de unu monte e istaiat semper pensende unas preguntas chi iscriiat in unu cartulàriu; luego meledaiat pro agatare sa risposta, ma no l'agataiat. Iscriiat pro esempru:
"Pro ite s'umbra tenet unu pinu?"
"Pro ite sas nues no iscrient lìteras?"
"Pro ite sos francobullos non bufant birra?"
A iscrìere tantas preguntas li beniat dolore de conca, ma a isse no l'importaiat. Li fiat crèschida fintzas sa barba, ma isse non si nde l'at segada. Antis si preguntaiat: "Pro ite sa barba tenet sa cara?"
Pro la truncare in curtzu, fiat una pessone foras de su normale. Cando est mortu, un'iscientziadu at fatu unas cantas chircas a pitzu de isse e at iscobertu chi, giai a minore, si fiat avesadu a si pònnere sas mìgias a s'imbesse e non fiat mai resèssidu a si las pònnere a sa parte giusta, e de sa matessi manera no aiat mai pòdidu imparare a fàghere sas preguntas giustas. A gente meda sutzedit sa matessi cosa che a isse.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada