dijous, 6 d’abril de 2017

Gioghende cun su bachiddu - Gianni Rodari
Gioghende cun su bachiddu

Una die Andria fiat gioghende in gianna de domo sua, e in carrera   fiat coladu unu bellu betzigheddu, cun sas ulleras de oro, caminende bàdulu e arrumbende·si in unu bachiddu. E pròpiu a in antis de sa gianna li nde fiat rutu su bachiddu.
Andria lestru l'at leadu dae terra e apòrridu a su cussu òmine, chi riende l'at naradu:
- Gràtzias ma non nd'apo bisòngiu. Camino bene su matessi sena bachiddu. Si ti praghet tene·ti·lu.
E sena isetare risposta si fiat aviadu e pariat prus pagu bàdulu de in antis. Andria fiat abarradu in cue, a bachiddu in manu e sena ischire su nde fàghere. Fiat unu fuste che sos àteros cun sa màniga incurbiada e sa punta de ferru, e nudda àteru de ispetziale.
Andria at iscutu duas o tres bortas sa punta a terra, luego, agiomai sena bi pensare, at imperriadu su bachiddu e aco' chi non fiat prus unu bachiddu, ma unu caddu, unu puddedru nieddu meravilliosu cun un'isteddu biancu in fronte chi deretu si fiat ghetadu a parafua a inghìriu de sa corte, annigrende e boghende istinchiddas dae sas pedras.
Cando Andria, ispantadu e unu pagu assustadu, fiat resèssidu a pònnere sos pees in terra, su bachiddu fiat torra unu bachiddu, e non teniat ungreddas ma una punta de ferru ruingiada, non teniat giua ma una màniga incurbiada.
- Chèrgio torrare a proare, - at detzisu Andria, cando li fiat torradu s'alenu.
At torradu a imperriare su bachiddu, ma custa borta non fiat prus unu caddu, ma unu cammellu, bàndidu, cun duas gobbas, e sa corte fiat unu desertu immensu pro atraessare, ma Andria non timiat e isperiaiat a tesu, pro bìdere apàrrere s'òasi.
"A seguru chi est unu bachiddu màgicu", at pensadu Andria, imperriende·lu sa de tres bortas. Como fiat una vetura pro cùrrere, totu ruja, cun su nùmeru iscritu in biancu in su còfanu, e sa corte una pista insurdidora, e Andria intraiat semper su primu in su traguardu.
Luego su bachiddu fiat unu motoscafu, e sa corte unu lagu cun sas abbas pàsidas e birdes, luego un'astronave chi surcaiat sos chelos, lassende·si a in segus suo una trata de isteddos.
Ogni borta chi Andria torraiat a pònnere sos pees in terra su bachiddu torraiat a leare s'aparèntzia sua patzìfica, sa màniga lughente, sa punta ruingiada.
Su merie nche fiat coladu in presse intre totu cussos giogos. A sero Andria si fiat torradu a acarare a carrera e aco' chi at bidu torrende su betzu cun sas ulleras de oro. Andria si l'at abbaidadu curiosu, ma no l'at notadu nudda de ispetziale: fiat un'òmine mannu cale si siat unu pagu istracu dae sa passigiada.
- A ti praghet su bachiddu? - l'at preguntadu riende a Andria.
Andria at crèidu chi bi lu fiat pedende e, ruju in cara, bi l'at apòrridu.
Ma cussu òmine at fatu chi nono cun sa conca.
- Tene·ti·lu, tene·ti·lu, l'at naradu. - Ite mi nde fatzo, oramai, de unu bachiddu? M'apo a arrumbare a su muru e at a èssere sa matessi cosa.
E si nche fiat tzucadu iscantzende lavras, ca no b'at pessone prus cuntenta in su mundu de su betzu chi podet regalare carchi cosa a unu pitzinnu.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada