diumenge, 30 d’abril de 2017

Giacuminu de cristallu - Gianni Rodari
Giacuminu de cristallu

Una die, in una tzitade a tesu, fiat bènnida a su mundu una criadura trasparente. Abbaidende·la si li podiat bìdere totu su chi teniat in intro, comente chi esseret de aera e de abba. Fiat de carre e de ossos e pariat de bidru, e si ruiat in terra non si segaiat, ma si faghiat unu tzuellu, trasparente, in cherbeddos.
Si li bidiat su coro batimende, si li bidiant sos pensamentos suos iscoitende che pisches colorados intro de una bartza.
Una die su pitzinnu, sena lu chèrrere, at naradu una fàula e deretu sa gente at bidu che una botza de fogu in intro de cherbeddos suos: cando luego at naradu sa beridade sa botza de fogu est iscumparta. Pro totu su restu de sa vida sua no at naradu prus fàulas.
Un'àtera die un'amigu l'at iscobiadu unu segretu, e deretu totus ant bidu comente una botza niedda li rodulaiat sena pasu in petorras, e su segretu no est istadu prus segretu.
Su pitzinnu fiat crèschidu, fiat divènnidu unu giòvanu, a pustis un'òmine, e totus, cando li preguntaiant carchi cosa, podiant lèghere in sos pensamentos suos e intzertare sas rispostas chi diat dare, in antis chi aberreret buca.
Isse si naraiat Giacuminu, ma sa gente li naraiat "Giacuminu de cristallu", e li cheriant bene pro sa lealtade chi teniat, e afaca a isse totus si torraiant garbosos.
Pro disgràtzia però in cussu paisu fiat andadu a guvernare unu ditadore ferotze e fiat comintzadu unu perìodu de prepotèntzias, de ingiustìtzias e de misèrias pro su pòpulu. Chie s'atriviat a protestare, iscumpariat e no l'agataiant prus. Chie si rebellaiat fiat fusiladu. Sos pòveros fiant pessighidos, umiliados e ofesos in chentu maneras.
Sa gente no aberiat buca e tragaiat totu, pro timòria de sas cunsighèntzias.
Ma Giacuminu non bi la faghiat a callare.
Fintzas no aberende buca, sos pensamentos suos faeddaiant pro a isse: fiat trasparente e totus leghiant in conca sua sos pensamentos de arrenegu e de cundenna pro sas ingiustìtzias e violèntzias de su tirannu. Sa gente però, a sa cua, si ripetiat sos pensamentos de Giacuminu e leaiat ispera.
Su tirannu una die at fatu arrestare a Giacuminu de cristallu e at ordinadu de nche lu tzacare in sa presone prus iscura.
Tando però fiat sutzessa una cosa istraordinària. Sos muros de sa tzella in ue aiant inserradu a Giacuminu fiant divènnidos trasparentes, e luego fintzas sos muros de sa presone e in fines fintzas sos muros esternos. Sa gente chi passaiat a curtzu a sa presone bidiat a Giacuminu sètzidu in unu banchitu, comente chi fintzas sa presone esseret de cristallu e sighiat leghende sos pensamentos suos. A de note sa presone isparghiat a inghìriu suo una lughe manna e su tirannu in su palatzu suo faghiat serrare totu sas cortinas pro no la bìdere, ma non resessiat a dormire de peruna manera.  Giacuminu de cristallu, fintzas incadenadu, fiat prus forte che a isse, ca sa beridade est prus forte de cale si siat cosa, prus lughente de sa die, prus terrìbile de un'uraganu.


dissabte, 22 d’abril de 2017

A dormire, a s'ischidare - Gianni Rodari

 


A dormire, a s'ischidare

Custa fiat una pitzinna chi ogni sero, in su momentu de andare a dormire, si torraiat minoredda minoredda:
- Ma', - naraiat, - so una formiga.
E sa mama cumprendiat chi fiat s'ora de la pònnere a dormire.
A sa essida de su sole sa pitzinna s'ischidaiat, ma fiat galu minoredda minoredda, totu  issa b'istaiat in su cabidale e n'avantzaiat finas unu pagu.
- Pesadi·nde, - naraiat sa mama.
- Non potzo, - rispondiat sa pitzinna, - non potzo, so galu tropu minore. Como so che una mariposa. Iseta chi torre a crèschere.
E colada un'iscuta naraiat; - Aco', como so crèschida.

Cun unu tzichìrriu si nde pesaiat dae su letu e comintzaiat sa die noa.

divendres, 21 d’abril de 2017

Su sòrighe chi mandigaiat sos gatos - Gianni Rodari
Su sòrighe chi mandigaiat sos gatos

Unu sorighitu de biblioteca fiat andadu una die a agatare sos fradiles suos, chi istaiant in unu sostre e connochiant pagu su mundu.
- Bois connoschides pagu su mundu, - naraiat isse a sos parentes suos, - e su prus seguru est chi no ischides nemmancu lèghere.
- Eh, giai nd'ischis pagu tue, - suspiraiant cuddos.
- Pro nàrrere, ma unu gat mai l'ais mandigadu?
- Eh, giai nd'ischis pagu tue. Inoghe sunt sos gatos chi màndigant sos sòrighes.
- Ca seis ignorantes. Deo nd'apo mandigadu prus de unu e bos asseguro chi no ant naradu nemmancu: Oja!
- E ite sabore teniant?
- De pabiru e de tinta, mi paret. Ma custu est nudda. E unu cane mai l'ais mandigadu?
- Pro caridade.
- Deo nd'apo mandigadu unu eris etotu. Unu cane lupu. Teniat unas sannas chi non ti naro ... Ma s'est lassadu mandigare, chietu chietu sena nàrrere mancu: Oja!
-E ite sabore teniat?
- Sabore de pabiru. E unu rinotzeronte mai l'ais mandigadu?
- Eh, giai nd'ischis pagu tue. Nois unu rinotzeronte no l'amus mai bidu. Assimìgiat a su casu romanu o a su gorgonzola?
- Su sabore est de rinotzeronte, comente est naturale. E un'elefante, mai l'ais mandigadu, e unu padre, una printzesa, un'àrbore de Nadale?
 In cussu momentu uu gatu, chi fiat istadu ascurtende  a in segus de unu baule, nde fiat brincadu a in foras cun unu miàulu minetzosu. Fiat unu gatu meru e sìncheru, cun mustatzos e francas. Sos sorighitos deretos fiant andados a si cuare, francu su sorighitu de biblioteca chi, ispantadu, fiat abarradu chietu che un'istàtua. Su gatu l'at agantzadu e at comintzadu a giogare cun isse.
- E tue nat chi ses su sòrighe chi màndigat sos gatos?
- Deo, missignore ... Vostè mi devet cumprèndere ... Istende semper in sa biblioteca ...
- Apo cumpresu, apo cumpresu. Tue los màndigas in figura, imprentados in sos libros.
- A bortas, però pro resones de istùdiu ebbia.
- Est tzertu. Fintzas a mie agradat sa literadura. Ma non ti paret chi dias dèvere àere istudiadu unu pagu dae sa realidade? Dias àere imparadu chi sos gatos non sunt totus de pabiru e chi non totu sos rinotzerontes si lassant rosigare dae sos sòrighes.
Pro sorte manna de su pòveru presoneri, su gatu at tentu unu momentu de disatentzione, ca aiat bidu unu rangiolu passende in terra. Su sorighitu de biblioteca, cun duos brincos, fiat torradu in mesu de sos libros suos e su gatu si fiat dèvidu cuntentare de mandigare su rangiolu. 


dijous, 20 d’abril de 2017

Sa tzia Ada - Gianni Rodari

  


Sa tzia Ada

Sa tzia Ada, a betza, si nche fiat andada a istare in un'ospìtziu pro betzos, in un'aposenteddu cun tres letos, in ue bi fiant àteras duas fèminas, betzas che a issa. Tzia Ada at leadu deretu unu cadreone, l'at postu acanta a sa bentana e at isfarfarugiadu unu biscotu sicu subra de sa pedrissa.
- E brava, gasi ant a bènnere sas formigas, - ant naradu sas àteras duas betzigheddas, arrenegadas.
Imbetzes dae su giardinu de s'ospìtziu nde fiat bènnidu unu pugioneddu, at  bicadu gustosu su biscotu e si nche fiat boladu.
- Mi', - ant murrungiadu sas betzigheddas, - e ite est su chi bi ais balangiadu? At bicadu e si nch'est boladu. Comente ant fatu fìgios nostros chi si nche sunt andados peri su mundu, chie l'ischit a ue, e non s'ammentant prus de nois chi los amus pesados.
Sa tzia Ada no at naradu nudda, ma ogni mangianu isfarfarugiaiat unu biscotu subra de sa pedrissa e su pugioneddu beniat a lu bicare, semper a sa matessi ora, puntuale che unu relògiu, e si no agataiat nudda bisongiaiat a bìdere comente si poniat nerviosu.
Coladu unu tempus su pugioneddu nd'at batidu fintzas sos minoreddos suos, ca aiat fatu su nidu e nde li fiant nàschidos bator, e fintzas issos bicaint cun gustu su biscotu de sa tzia Ada, e beniant ogni mangianu, e si no l'agataiant pesaiant abolotu mannu.
- Bi sunt sos pugioneddos bostros, - naraiant tando sas betzigheddas a tzia Ada, unu pagu imbidiosas. E issa curriat, tantu pro nàrrere, passitu passitu, finas a su cantaranu suo, agataiat unu biscotu sicu intre s'imbòligu de su cafè e su de sas caramellas a s'ànitze e naraiat:
- Tenide passèntzia, tenide passèntzia chi so benende.
- Eh, - murmutaiant sas  àteras duas betzigheddas, - si bastaret a pònnere unu biscotu subra de sa pedrissa pro fàghere torrare a fìgios nostros. E sos bostros, tzia Ada, in ue nche sunt sos bostros?
Sa tzia Ada no l'ischiat prus: forsis in Àustria, forsis in Austràlia; ma no poniat mente a cussas duas, isbiculitaiat su biscotu a sos pugioneddos e lis naraiat:
- Mandigade bellos, mandigade, ca si nono no aias a tènnere fortzas pro bolare.
E cando aiant acabadu de bicare su biscotu:
- Como andede·bos·nche. E ite seis isetende? Sas alas sunt fatas pro bolare.
Sas betzigheddas isconchinaiant e pensaiant chi sa tzia Ada esseret unu pagu iscussertada ca, betza e pòvera comente fiat, teniat galu carchi cosa de regalare e non pretendiat mancu sas gràtzias.
Una die sa tzia Ada si nch'est morta e sos fìgios l'ant ischidu petzi a pustis de unu cantu tempus e non nde baliat su tantu de si pònnere in biàgiu. Sos pugioneddos però fiant torrados ogni die in sa pedrissa de sa bentana e protestaiant ca sa tzia Ada no lis aiat postu su biscotu.