divendres, 31 de març de 2017

Su gàmberu giòvanu - Gianni RodariSu gàmberu giòvanu

Unu gàmberu giòvanu at pensadu: "Pro ite in famìlia totus caminant a in segus? Deo chèrgio imparare a caminare a in antis, che sas ranas e, ancu mi nde falet sa coa si non bi resesso".
E at comintzadu a proare a sa cua, in mesu de sas pedras de su riu in ue fiat nàschidu; sas primas dies li costaiat pelea meda. S'iscudiat in totue, s'atzumbonaiat sa coratza e si pistaiat un'anca cun s'àtera. Ma a priu a priu sas cosas andaiant mègius ca, si si cheret, si podet imparare totu. Cando si fiat sentidu prus seguru de se, si fiat presentadu a sa famìlia e at naradu:
- Mirade·mi bene.
E at fatu una cursighedda magnìfica a in antis.
- Coro meu, fìgiu meu, - si fiat posta a prànghere sa mama, - ma giradu de cherbeddu ti ses? Pone mente, camina comente as imparadu dae babbu e mama tua, camina che sos àteros frades chi ti cherent bene.
Sos frades però non faghiant àteru si no iscarcalliare. Su babbu si l'at abbaidadu a sa sèria pro una bona iscuta, luego at naradu:
- Bastat gasi. Si cheres abarrare cun nois, camina che sos àteros gàmberos. Si cheres fàghere a conca tua, su riu est mannu: anda·ti·nche e non torres prus a in segus.
Su bravu gambereddu cheriat bene a totu sa famìlia sua, ma fiat tropu seguru de èssere in su giustu pro tènnere dudas. At abbratzadu sa mama, at saludadu su babbu e sos frades e si nche fiat aviadu peri su mundu.
Bidende·lu passende, una trumedda de ranas chi che bonas comares si fiant agatadas pro tzarameddare a inghìriu de una fògia madalena, si fiant ispantadas.
- Su mundu andat a s'imbesse, - at naradu una rana, abbaidade cuddu gàmberu e narade·mi bois si non tèngio resone.
 - Non b'at prus rispetu, - at naradu un'àtera rana. - Oddeu, oddeu, - at fatu un'àtera.
Ma su gambereddu at sighidu deretu su caminu suo. A unu tzertu puntu at intesu chi lu fiat mutende unu gamberone, unu pagu betzu, de espressione malincònica, a sa sola acanta a una pedra.
- Die bona, - li narat su gàmberu giòvanu.
Su betzu si l'at abbaidadu, istentosu, luego at naradu: - Ma ite crees chi ses faghende? Fintzas deo, in gioventude, pensaia de insignare a sos gàmberos a caminare a in antis. Bidende lu ses su chi b'apo balangiadu: campo a sa sola e sa gente in antis de faeddare cun megus preferit a si nde diat mutzare sa limba. Fintzas a cando ses a tempus, pone mente a mie: rassegna·ti a fàghere che sos àteros e una die m'as a torrare sas gràtzias de su cussìgiu chi ti so dende.
Su gàmberu giòvanu no ischiat ite rispòndere e si fiat calladu a sa muda. Ma in coro suo pensaiat: "Tèngio resone deo". E saludadu cun garbu su betzu at sighidu fieru su caminu suo.
At a andare a tesu? At a tènnere sorte? At a adderetzare totu sas cosas revessas de custu mundu? Nois no l'ischimus ca isse est galu caminende cun su coràgiu e sa detzisione de sa prima die. Li podimus petzi augurare, cun totu su coro: - Bonu biàgiu!dijous, 30 de març de 2017

S'Alighera - Antoni Canu


S'Alighera   (Antoni Canu)

Su chelu
abbàidat
su coro tuo asulu,
sas muràllias
e sas turres
fertas.
Tzitade antiga,
prena
de malinconia
e de paràulas calladas,
in sas ruinas tuas
si firmet
sa boghe mia.
S'ant a abèrrere
un'àtera borta
sas bentanas
serradas?
In ue est
sa lughe tua antiga
e sa limba de giajos nostros?
Inoghe
in ue sunt
sas raighinas
de su tempus,
resonet su cantu meu
peri sas carreras antigas,
in ue bi fiant
nuscos de vida.Vella Alguer (Antoni Canu)


Lo cel
mira
lo tou atzur,
les muralles
i les torres
ferides.
Vella ciutat,
plena
de melanconia
i de paraules callades,
en les tues ruïnes
se fermi
ma mia veu.
Te obriran
encara les ventanes
tancades?
On és
la tua llum antiga
i la llengua dels pares?
Aquí
on són
les raguines
del temps,
ressoni lo meu cant
pels antics carrers,
on hi havia
perfums de vida.

Su sole e sa nue - Gianni Rodari

Su sole e sa nue

Su sole curriat peri sas aeras alligru e gloriosu in su carru suo de fogu ghetende sos rajos suos in ogni logu; in s'interi una nue totu arrenegada, de mala muta, murmutaiat:
- Isperdisciadore, istruibenes, gheta·nche totu, gheta·nche sos rajos tuos, as a bìdere cantos ti nde restant.
In sas bìngias cada ranu de ua chi creschiat in su fundu furaiat unu raju cada minutu, e fintzas duos; e non bi fiat filu de erba, o rangiolu, o frore, o gùtiu de abba chi non si nde learet sa parte sua.
- Lassa chi totus ti nde furent, lassa: as a bìdere comente t'ant a torrare sas gràtzias cando no as a tènnere prus nudda pro ti nche furare.
Su sole sighiat alligru su biàgiu suo, regalende milliones e milliardos de rajos, sena los contare.

Petzi a s'intrinada at contadu sos rajos chi li restaiant: e mi', mancu unu li nde fartaiat. Sa nue, ispantada, si fiat isorta in gràndine. Su sole si nche fiat imbèrghidu alligru in mare.

dimecres, 29 de març de 2017

Una viola in su Polo Nord - Gianni RodariUna viola in su Polo Nord


Unu mangianu, in su Polo Nord, s’ursu biancu leat in s’aera unu nuscu insòlitu e lu narat a s’ursa majore ( sa minore fit sa fìgia):
-       No est chi est arrivida un'ispeditzione, no?
Sunt istados però sos ursigheddos sos chi ant agatadu sa viola.  Fiat una violedda nuscosa tremulende dae su fritu, ma isparghende a inghìriu su nuscu, ca cussu fiat su dovere suo.
- Oh ma', oh ba', - ant abboghinadu sos ursigheddos.
- Tenia rejone deo chi b’aiat carchi cosa istrana, at fatu s’ursu biancu a sa famìlia. - E a pàrrere meu no est unu pische.
- A seguru chi nono, - narat s’ursa majore, - ma no est mancu unu pugione.
- Tenes rejone tue, - narat s’ursu, a pustis de bi pensare una bona iscuta.
In antis de sero, sa nova si fiat isparghinada in totu su Polo Nord: una cosighedda minuda, istrana, nuscosa, tanada, fiat aparta in su desertu de astra, teniat un’anca ebbia e non si moviat. Pro bìdere sa violedda nde fiant bènnidos sas focas e sos boes de mare, dae sa Siberia sas rennas, dae s'Amèrica sos boes muscados, dae prus a tesu sos matzones biancos, sos lupos  e sas pigas marinas. Totus ammiraiant su frore disconnotu, sa canna sua tremulosa, totus nde leaiant su nuscu, ma bi nde restaiat semper bastante pro sos chi arrivaiant a ùrtimu a nuscare.
- Pro fàghere tantu nuscu, - at naradu una foca, - devet tènnere una riserva suta de s'astra.
- Deo l'aiat naradu deretu, - at fatu s'ursu biancu, -  chi b’aiat   cosa suta.
No aiat naradu pròpiu gasi, ma nemos si nd'ammentaiat.
Unu cau, imbiadu a Sud pro leare informatziones, fiat torradu cun sa nova chi cussa cosa nuscosa si naraiat viola e chi in unos cantos paisos, in cue giosso, bi nd'aiat milliones.              
- Nd'ischimus cantu a primu, - at pretzisadu sa foca. - Comente est chi custa viola est arrivada pròpiu a inoghe? Bos naro su chi penso: mi sento bastante dudosa.
- Comente at naradu chi si sentit? - at preguntadu s'ursu biancu a sa mugere.
- Dudosa. Est a nàrrere chi no ischit mancu issa ite cheret.
- Abba', abba', - faghet s'ursu biancu, - est pròpiu su chi penso fintzas deo.
Cussa note in totu su Polo Nord si fiat intesa una tràchida orrorosa. S'astra eterna tremulaiat chi pariat bidru e si fiat isperrada in puntos diferentes. Sa violedda at imbiadu unu nuscu prus carcu, che chi aeret detzisu de isòrvere totu in unu su desertu immensu e astradu, pro lu trasformare in unu mare asulu e càlidu, o in  unu pradu de belludu birde. S'isfortzu fatu at pòdidu cun issa. A s'arbèschida l'ant bida sichende·si, mujada in sa canna, perdende su colore e sa vida. S'ùrtimu pensamentu suo, naradu in paràulas de sa limba nostra devet èssere istadu prus o mancu custu:  - Deo mi nche mòrgio ... Ma calicunu deviat comintzare ... Una die sas violeddas ant a lòmpere a inoghe a milliones. S'astra s'at a isòrvere e inoghe b'ant a èssere ìsulas, domos e pitzinnos.