dissabte, 30 de juliol de 2016

A. Camus - S'istràngiu (L'étranger)     


Albert Camus

S'ISTRÀNGIU
Parte prima

                                                              I         Oe est morta mama. O forsis eris, no l'isco. Apo retzidu unu telegramma dae s'ospìtziu: "Mama morta. Interru cras. Retzat pèsamu nostru." Custu non cheret nàrrere nudda. Forsis est istadu eris.

         S'ospìtziu de sos betzos est in Marengo, a otanta chilòmetros dae Algeri. Apo a leare su postale de sa duas e apo a èssere in cue a merie. E gasi apo a pòdere bigiare a mama e torrare cras sero. Apo pedidu duas dies de permissu a su diretore e non m'at pòdidu nàrrere chi nono cun un'iscusa che cussa. Ma non si lu bidiat cuntentu in cara. E l'apo fintzas naradu: "No est curpa mia." Isse non m'at rispostu. E tando apo pensadu chi non bi lu devia àere naradu. In fines, non mi devia iscusare de nudda. Tocaiat a isse,  prus a prestu, a mi dare su pèsamu. L'at a fàghere pusticràs, cando m'at a bìdere allutadu. Pro como est comente chi mama non siat morta. Interrada chi nche siat, at a èssere un'àtera cosa e totu at a àere leadu unu bessu prus ufitziale.

         Apo leadu su postale de sas duas: faghiat calore meda. In antis apo mandigadu in s'ostera, in su de Céleste, che semper. Totus teniant dolu de me e Céleste m'at naradu: "De mama nde tenimus una ebbia." Cando so tzucadu, totus m'ant acumpangiadu a sa gianna. Fia unu pagu atontadu ca fia dèvidu pigare a domo de Emmanuel pro li pedire a imprèstidu  una cravata e unu bratzale nieddu.  Isse at pèrdidu su tziu unos cantos meses a como.

         Mi so postu a cùrrere pro non pèrdere su postale. Pro sa presse, sa cursa, e in prus pro sas sacheddadas, su fragu de benzina, su ressole de s'istradone e de s'aera, mi so ingalenadu. Apo dormidu agiomai pro totu su caminu. E cando mi so ischidadu fia arrumbadu a unu sordadu chi at iscantzadu unu risu e m'at preguntadu si benia dae tesu. L'apo rispostu chi "eja" pro non sighire faeddende.

         S'ospìtziu est a duos chilòmetros dae sa bidda. Apo fatu su caminu a pe. Cheria bìdere deretu a mama. Su porteri però m'at naradu chi tocaiat a faeddare cun su diretore. Ma sigomente fiat ocupadu apo isetadu una bona iscuta. In totu custu tempus su porteri no nde la finiat de faeddare e a pustis, apo bidu su diretore: m'at retzidu in s'ufìtziu suo. Fiat unu betzu minudu, decoradu cun sa Legione d'onore. M'at abbaidadu cun sos ogros suos craros. Luego m'at istrintu sa manu e mi l'at tratesa gasi a longu chi no ischia comente fàghere pro la retirare. At abbaidadu unos pabiros e at naradu: "Sa sennora Meursault est intrada inoghe tres annos a como. Vostè fiat s'ùnicu agiudu suo." Apo crèidu chi mi fiat brighende pro carchi cosa e apo comintzadu a acrarire.  Isse però m'at truncadu sa paràula: "Non si devet giustificare, giòvanu istimadu. Apo lèghidu s'istòria de mama bostra.  Vostè non podiat providire a totu sas netzessidades suas. Teniat bisòngiu de una pessone chi s'incuraret de issa. S'istipèndiu bostru est modestu. E, a contos fatos, issa inoghe fiat cuntenta." Apo naradu: "Emmo, su direto'." Isse at annantu: "Vostè lu cumprendet, issa teniat unos amigos, gente de sa matessi edade sua. Cun issos teniat interessos comunes, de un'àteru tempus. Vostè est giòvanu e issa si deviat infadare cun vostè."

         Resone teniat. Cando mama fiat in domo, nche colaiat su tempus sighende·mi, muda, cun sa mirada. In sas primas dies de istare in s'ospìtziu, istaiat  semper pranghende. Ma fiat pro s'avesu chi teniat. Colados unos cantos meses, diat àere prantu si nde l'aerent bogada dae s'ospìtziu. Semper pro s'avesu. Est unu pagu pro custu chi s'ùrtimu annu non bi so belle prus andadu. E fintzas ca perdia sa domìniga intrea, sena contare sa pelea pro leare su postale, comporare sos billetes e fàghere duas oras de caminu.

         Su diretore m'at torradu a faeddare. Deo però agiomai no l'ascurtaia. A pustis m'at naradu: "Immàgino che chèrgiat bìdere sa mama." Mi so postu a sa rea sena nàrrere nudda e m'at pretzèdidu cara a sa gianna. In sas iscalas m'at acraridu: "Nche l'amus giuta a sa càmera mortuària. Pro no assustare sos àteros.  Cando morit unu pensionante, sunt nerviosos pro unas duas o tres dies. E custu faghet difìtzile su servìtziu." Amus traessadu una corte in ue bi fiant medas betzos tzarrende in grupeddos. Si callaiant cando passaìamus. A in segus nostru, sos arresonos sighiant. Pariat unu  piulare abbrandadu de papagallos. Cròmpidos a sa gianna de unu palatzeddu, su diretore  mi faghet: "Bos lasso inoghe, sennor Meursault. Pro cale si siat cosa m'agatades in s'ufìtziu meu. S'interru at a èssere a sas deghe de mangianu. Amus pensadu chi vostè diat pòdere gasi bigiare sa morta. Un'ùrtima cosa: mama bostra, nant chi, aiat espressadu a s'ispissu a sos cumpàngios su disìgiu de èssere interrada religiosamente. Apo pensadu deo a totu. Ma lu cheria avèrtere." L'apo torradu sas gràtzias. Mama, sena èssere àtea, mai aiat pensadu in vida sua a sa religione.
          
         So intradu. Fiat un'aposentu lughente, illatadu a carchina e cun sa cobertura a bidriera. Totu sa mobìlia fiant unas cantas cadreas e cabaddetes a forma de X. Duos de custos, in mesu de domo, reiant unu baule, covacadu. Si bidiant petzi unos cantos toronìllios lùghidos, mesu intrados, resartende in sa linna vernitzada in colore de nughe. Acanta a su baule bi fiat un'infermiera in càmisu biancu, a mucadore coloradu in conca.

         In cussu momentu, est intradu a palas mias su porteri. Aiat cùrridu. Achichiende at fatu: "L'ant covacada, ma devo istorinare su baule pro chi vostè la potzat bìdere." Si fiat acurtziende a su baule e l'apo naradu a si firmare. Isse m'at fatu: "No l'abèrgio?" L'apo rispostu: "Nono." S'est firmadu e deo fia discollocadu ca sentia chi no l'aia dèvidu nàrrere. Luego m'at abbaidadu e m'at preguntadu: "E pro ite?" ma sena m'afeare, comente informende·si. Apo naradu: "No l'isco." Isse tando, allorighende·si sos mustatzos canos, sena m'abbaidare, at fatu: "Lu cumprendo." Teniat unos ogros bellos, asulos craros, e sa cara unu pagu ruja. M'at apòrridu una cadrea e fintzas isse s'est sètzidu, unu pagu a in segus meu. S'infermiera si nd'est pesada e s'est aviada a s'essida. In cussu momentu su porteri m'at naradu: "Est un'ùltzera su chi tenet." Sigomente deo non cumprendia, apo abbaidadu a s'infermiera e apo bidu chi teniat suta de ogros una benda chi l'inghiriaiat totu sa conca. A s'artària de su nare sa benda fiat lada. Non si bidiat àteru in cara sua si non su nidore de sa benda.

         Cando issa est essida, su porteri m'at naradu: "Bos lasso a sa sola." No isco ite gestu apo fatu, ma isse est abarradu reu a in segus meu. Custa presèntzia in palas mias mi daiat infadu. S'aposentu fiat prenu de una bella lughe de unu merie a tardu. Duos culuvrones fiant muinende contra sa bidriera. Mi la fiat faghende su sonnu. Apo naradu a su porteri, sena mi girare a sa parte sua: "Dae meda est chi est inoghe?" Deretu m'at rispostu: "Chimbe annos" - comente chi aeret isetadu dae semper sa pregunta mia.

         A pustis, s'est postu a tzarrare. Si diat èssere ispantadu meda si l'aerent naradu chi nche diat finire porteri in s'ospìtziu de Marengo. Teniat sessantabator annos e fiat pariginu. A custu puntu l'apo truncadu su faeddu: "Ah, no est de inoghe vostè?" Luego però mi so ammentadu chi, in antis de m'acumpangiare dae su diretore, m'aiat faeddadu de mama. M'aiat naradu chi tocaiat a l'interrare in presse ca in sa campura faghiat calore, mescamente in custu paisu. Est istadu tando chi m'aiat naradu chi aiat vìvidu in Parigi e chi li costaiat a si l'ismentigare. In Parigi su mortu est interradu a sas de tres dies, a bortas a sa de bator. Inoghe non b'at tempus, unu non si faghet galu s'idea chi giai li tocat a cùrrere a in segus de sa carrotza de su mortu. Sa mugere a custu puntu l'at naradu: "Calla·ti, non sunt cosas de nàrrere a custu sennore." Su betzu si fiat fatu ruju in cara e si fiat iscusadu.  E deo fia intervènnidu pro nàrrere: "Nono, nono." Su chi fiat contende l'agataia giustu e interessante.

         In sa càmera mortuària, m'at ispiegadu chi fiat intradu in s'ospìtziu chi fiat pedidore. Ma sigomente si sentiat de pòdere traballare, si fiat ofertu comente porteri. L'apo fatu notare chi fintzas isse fiat unu pensionante. Isse m'at naradu chi nono. M'aiat giai impressionadu sa manera chi teniat de nàrrere: "issos", "sos àteros", e prus a intardos "sos betzos", faeddende de sos pensionantes, chi calicunu non fiat prus mannu che a isse. Ma, sempermai, non fiat sa matessi cosa. Isse fiat porteri e, in unu tzertu sensu, teniat unos deretos subra de issos.

         In cussu momentu est intrada s'infermiera. Su sero fiat bènnidu totu in unu. Sa note, in presse, si fiat fata carca a in susu de sa bidriera. Su porteri at giradu s'interrutore e su lampu de sa lughe repentina m'at intzegadu. M'at invitadu a andare a su refetòriu pro chenare. Ma deo non tenia fàmene. Isse tando m'at chertu cumbidare una tzìchera de cafellate. Sigomente mi praghet meda su cafellate, apo atzetadu e un'iscuta a pustis est torradu cun una safata. Apo bufadu. Luego m'est intrada sa gana de pipare. Ma non mi so atrevidu ca no ischia si lu podia fàghere a in antis de mama. Apo meledadu, non teniat importàntzia peruna. Apo cumbidadu una sigareta a su porteri e amus pipadu.

         De repente, isse m'at naradu: "Devet ischire chi sos amigos de mama bostra, ant a bènnere a la bigiare. Est su costumadu. Como mi tocat a andare a chircare cadreas e cafè." L'apo preguntadu si si podiat istudare una de sas lampadinas. S'alluinada chi faghiat sa lughe in sos muros biancos m'istracaiat. Isse m'at naradu chi non si podiat. S'installatzione fiat fata gasi: o totu o nudda. No apo prus dadu atentu a su chi faghiat. Est essidu, est torradu, a dispostu unas cantas cadreas. Subra una de custas at apiradu unas cantas tzìcheras a inghìriu de una cafetera. Luego s'est sètzidu cara a mie, a s'àteru costàgiu de mama. S'infermiera nche fiat prus addae, palas a mie. Non bidia su chi fiat faghende. Ma dae sos movimentos de sos bratzos, podia cumprèndere chi fiat isferritende.  S'aera fiat durche, su cafè m'aiat caentadu e dae sa gianna aberta intraiat unu nuscu de note e de frores. Creo chi mi so ingalenadu un'iscuta.

         Mi nd'at ischidadu un'ischimùgiu. Essende istadu a ogros serrados, s'aposentu m'est partu galu prus lughente de biancura. A in antis meu non b'ait mancu un'umbra e ogni ogetu, ogni àngulu, totu sas curvas si disignaiant cun una puresa chi faghiat male a ogros. In cussu momentu sunt intrados sos amigos de mama. Fiant una dozina in totu e passaiant mudos in cussa lughe chi intzegaiat. Si sunt sètzidos sena fàghere tracheddare peruna cadrea. Deo los bidia comente mai apo bidu perunu àteru e non mi perdia perunu particulare de sas caras e de sas bestimentas issoro. In tames no los intendia e mi fiat difìtzile a crèere a sa realidade issoro. Agiomai totu sas fèminas fiant in davantale e sas cordeddas chi lis istringhiant su chintzu poniant a notu sa bentre abbombada issoro.  Mai mi fia abbistu in antis finas a cale puntu sas fèminas betzas poderent tènnere sa matza. Sos òmines fiant agiomai totus làngios e a bachiddu in manu. Su chi  m'at meravilliadu de prus in sas caras issoro, est chi non bidia sos ogros, ma unu lugore sena  briu in mesu de unu nidu de crispas. Cando si sunt sètzidos sa prus parte m'ant abbaidadu e ant isconchinadu anneados, sas lavras belle mandigadas dae sas bucas issoro isdentigadas, sena chi deo podere ischire si mi fiant saludende o si si trataret de unu tic. Creo prus a prestu chi mi fiant saludende. E mi so abbistu tando chi fiant totus sètzidos cara a mie bantzighende sa conca, a inghìriu de su porteri. Pro unu momentu apo tentu s'impressione ridìcula chi fiant in cue pro mi giuigare.

         Luego, una de sas fèminas s'est posta a prànghere. Fiat in sa segunda fila, cuada dae una de sas cumpàngias, e deo la bidia male. Issa pranghiat a sucutos, regulares: mi pariat chi non diat parare mai. Sos àteros mustraiant de no l'intèndere. Fiant avilidos, apenados e mudos. Abbaidaiant su baule o su bachiddu issoro, o cale si siat cosa, ma abbaidaiant cussu ebbia. Sa fèmina sighiat pranghende. Deo fia transidu ca no la connoschia. Dia àere chertu a no l'intèndere prus. Ma non m'atrevia a bi lu nàrrere. Su porteri s'est incurbiadu a s'ala sua, l'at naradu unas paràulas, ma issa at mòvidu sa conca, at naradu carchi cosa a mastigadura, e at sighidu pranghende, regulare che in antis. Su porteri tando est bènnidu a costàgiu meu. S'est sètzidu afaca a mie. Colada una bona iscuta, m'at informadu sena m'abbaidare: "Issa fiat amiga meda cun mama bostra. M'at naradu chi fiat s'ùnica amiga inoghe e chi como non tenet prus a nemos."

         Semus abarrados una bona iscuta gasi. Sos suspiros e sos sucutos de cussa fèmina si sunt fatos prus raros. Sutzaiat dae su nare. In fines s'est callada. Deo non tenia prus sonnu, ma fia istracu e mi doliant sos rungiones. Su chi non aguantaia como fiat su mudìmene de totu cussa gente. Cando non cando intendia unu tzochigheddu istranu e non podia cumprèndere su chi fiat. In fines mi so abbistu chi unos cantos betzos si sutzaiant sa barras a in intro e faghiant cussos tzòchidos istravagantes.  Nemmancu si nd'abigiaiant de cantu fiant apensamentados. Tenia s'impressione chi cussa morta, istèrrida in mesu de domo, non diat tènnere perunu significadu a sos ogros issoro. Como però creo chi fiat un'impressione farsa.

         Totus amus  leadu su cafè, servidu dae su porteri. A pustis, no isco prus nudda. Sa note si nch'est colada. M'ammento chi a unu tzertu momentu apo abertu sos ogros e apo bidu chi totus fiant dormende, bene acucados, francu unu ebbia chi, a barba subra de su dossu de sas manos aferradas a su bachiddu, m'abbaidaiat fissu che isetende chi m'ischidare. Luego mi nche so torradu a dormire. Mi nde so ischidadu ca mi doliant semper de prus sos rungiones. Sa prima lughe de sa die lassinaiat in sa bidriera. Colada un'iscuta unu de sos betzos s'est ischidadu e at tussidu meda. Ruspiaiat in unu mucadore mannu a cuadros e ogni rùspiu suo fiat che unu turmentu. At ischidadu totu sos àteros e su porteri at naradu chi si nche deviant andare. Issos si nde sunt pesados. Cussa bìgia incòmoda lis aiat postu sa cara che sa chisina. Essende, e cun ispantu mannu meu, totus m'ant istrintu sa manu - comente chi cussa note chi no nos aìamus naradu mancu una paràula aeret acrèschidu s'intimidade nostra.

         Fia istracu. Su porteri mi nch'at giutu a s'aposentu suo e mi so pòdidu sabunare. Apo leadu un'àteru cafellate chi fiat bonu meda. Cando so essidu fiat giai die manna. A in susu de sos montijos chi separant Marengo dae su mare, s'aera fiat irrujatzada. E su bentu chi bi passaiat in susu nde batiat unu fragu de sale. Si fiat ammaniende una bella die. Fiat dae tempus chi no andaiat a su sartu e sentia cale praghere mi diat àere dadu a passigiare si non bi diat èssere istada mama.

         Ma so abarradu in sa corte, suta de unu pràtanu. Respiraia su nuscu de sa terra frisca e non tenia prus sonnu. Pensaia a sos cumpàngios de faina. A cussa ora si nde fiant pesende pro andare a traballare: pro a mie fiat semper s'ora prus difìtzile. Apo meledadu galu unu pagu a cussas cosas, ma m'at distraidu una campana chi fiat sonende in intro de su palatzeddu.  B'at àpidu unu pagu de moimentu a in segus de sas bentanas, a pustis totu est torradu calmu. Su sole fiat semper prus artu in s'aera: comintzaiat a mi caentare sos pes. Su porteri at traessadu sa corte e m'at naradu chi su diretore preguntaiat pro a mie. Deo so andadu a su'ufìtziu suo. M'at fatu firmare unos cantos pabiros. Apo bidu chi fiat bestidu de nieddu cun unos pantalones a rigas. At leadu in manos su telèfonu e m'at naradu: "Sos impiegados de s'agentzia funerària sunt giai inoghe. Lis apo a nàrrere de serrare su baule. Cherides bìdere in antis a mama bostra?" L'apo naradu chi nono. Isse at ordinadu dae su telèfonu, abbasciende sa boghe: "Figeac, nara a sos òmines chi podent comintzare."

         A pustis m'at naradu chi diat assistire a s'interru e deo l'apo torradu sas gràtzias. S'est sètzidu a in segus de s'iscrivania, e at rugradu sas ancas suas mutzas. M'at avèrtidu chi diamus istare a sa sola, deo e isse, cun s'infermiera de servìtziu. Sos pensionantes, comente norma, non deviant assistire a sos interros. Isse los lassaiat bigiare ebbia: "Est una chistione de umanidade", at puntualizadu. Como però aiat dadu su permissu de l'acumpangiare, tratende·si de un'amigu dae annos de mama: "Thomas Pérez." A custu puntu su diretore at iscanzadu unu risu. E m'at naradu: "At a cumprèndere, est unu sentimentu unu pagu criadurinu. Ma isse e mama bostra fiant semper impare. In s'ospìtziu los leaiant a befe, naraiant a Pérez: "Est s'amorada tua." Isse riiat. Issos si nd'acuntentaiant. Su de sa morte de sa sennora Meursault l'at iscussertadu meda. Apo pensadu chi no li devia negare s'autorizatzione. Ma pro consìgiu de su dotore, l'apo denegadu de bigiare eris.

         Semus abarrados mudos una bona iscuta. Su diretore si nd'est pesadu e at abbaidadu dae sa bentana de s'ufìtziu suo. De repente at fatu: "Aco' su retore de Marengo. Est in antìtzipu. "M'at avèrtidu chi bi diant chèrrere  nessi tres cuartos de ora de caminu pro andare a sa crèsia chi est in bidda etotu. Semus falados a giosso. A in antis de su palatzeddu bi fiat su retore e duos giàganos. Unu de custos teniat un'intzenseri e su preìderu fiat incurbiadu regulende sa longària de sa cadenita de prata. Cando semus arrivados su preìderu s'est postu a sa rea. M'at mutidu "fìgiu meu" e m'at naradu unas paràulas. Isse est intradu; deo l'apo postu fatu.

         Deretu apo bidu chi sos toronìllios de su baule fiant   atorinados de su totu e chi in s'aposentu b'aiat bator òmines in nieddu. A su matessi tempus apo intesu su diretore narende chi sa carrotza diat isetare in carrera e su preìderu comintzende sas pregadorias. Dae cussu momentu totu est andadu in presse. Sos òmines sunt andados cara a su baule cun unu drapu. Su preìderu, sos giàganos, su diretore e deo semus essidos. In cara de sa gianna bi fiat una fèmina chi deo non connoschia: "Su sennor Meursault", at naradu su diretore. Deo no apo intesu su nùmene de cussa fèmina e apo cumpresu ebbia chi fiat infermiera delegada. At inclinadu, sena mancu un'iscantzada, sa cara sua ossuda e longa. Luego nos semus postos in fila pro lassare passare su baule. Amus sighidu sos chi lu fiant carrende e semus essidos dae s'ospìtziu. In cara de sa gianna bi fiat sa carrotza. Vernitzada, longa e lùghida, faghiat pensare a unu portapinnas. A costàgiu suo bi fiat s'incarrigadu de s'agentzia funerària, un'omineddu bestidu a manera ridìcula, e unu betzu impiciadu a s'aparèntzia. Apo cumpresu chi fiat su sennor Pérez. Teniat in conca unu sumbreri tundu e alimannu (si nde l'at bogadu cando su baule at passadu sa gianna), una bestimenta cun sos pantalones  chi li falaiant a sonete subra de sas iscarpas e unu frocu de tela niedda tropu minore pro sa camisa cu unu collete biancu mannu. Sas lavras li tremulaiant suta de su nare prenu de puntigheddos nieddos. Dae sos pilos de conca, biancos e fines, nd'essiant sas origras istranas e tremuleas, male origiadas, rujas che sàmbene in sa cara che chera. S'incarrigadu nos at naradu in ue nos pònnere. Su retore caminaiat a in antis, sa carrotza sighiat. A inghìriu sos bator òmines. A in segus, su diretore, deo e, serrende s'interru, s'infermiera delegada e su sennor Pérez.

         S'aera fiat prena de sole. Comintzaiat a pesare subra de sa terra e su calore creschiat in presse. No isco pro ite amus istentadu tantu tempus in antis de nos pònnere in caminu. Tenia calore suta de sa bestimenta mia iscura. Su betzu chi si fiat torradu a pònnere su sumbreri, si nde l'aiat torradu a bogare. Deo mi fia giradu a s'ala sua e mi lu fia abbaidende cando su diretore m'at faeddadu de isse. M'at naradu chi a s'ispissu mama e su sennor Pérez andaiant a passigiare a sero fintzas a sa bidda, acumpangiados dae un'infermiera. Deo abbaidaia su sartu a inghìriu. Bidende sas fileras de tzipressos chi pigaiant a sos montigros a curtzu a chelu, cussa terra ruja e birde, cussas domos assoladas e bene disinnadas, apo cumpresu a mama. Su sero, in cue, deviat èssere comente una pàsida malincònica. Oe, su sole prenu chi sacheddaiat su paesàgiu lu faghiat inumanu e iscoradore.

         E nos semus aviados. Est in cussu momentu chi mi so abbistu chi Pérez tzopigaiat unu pagu. Sa carrotza, a pagu a pagu, curriat prus lestra e su betzu restaiat a in segus. Fintzas unu de sos òmines a costàgiu de sa carrotza s'est fatu propassare dae custa e como caminaiat a costàgiu meu. Fia ispantadu dae sa lestresa de su sole pighende in s'aera. Mi so abbistu chi fiat dae ora meda chi su sartu muidaiat de su cantu de sos babbois e de su tracheddare de s'erba. Su suore mi colaiat in barras. Sigomente non tenia sumbreri, m'isbentulaia cun unu mucadore. S'impiegadu de s'agentzia funerària m'at naradu tando carchi cosa chi no apo cumpresu. A su matessi tempus, s'asciutaiat sa conca cun unu mucadore chi teniat in sa manu manca, artziende cun sa destra sa visiera de su bonete. L'apo preguntadu: "E comente?" Isse at repìtidu mustrende s'aera: "Addobbende est." Apo naradu: "Emmo." Un'iscuta a pustis, m'at preguntadu: "Mama bostra est sa chi est in cue?" Apo torradu a nàrrere: "Emmo." "Betza meda fiat?" Apo rispostu: "Mah", ca no ischia cantos annos teniat. Luego isse s'est calladu. Mi so giradu e apo bidu a Pérez a unos chimbanta metros a in segus nostru. Si fiat apressende isbentulende su sombreri a bratzu artziadu. Apo abbaidadu fintzas su diretore. Isse caminaiat cun dignidade, sena perunu movimentu inùtile. Carchi gùtiu de suore l'imperelaiat su fronte, ma isse no l'asciutaiat.

         Mi pariat chi sa gente caminaiat unu pagu prus a lestru. A inghìriu meu bi fiat semper su sartu lughente, prenu de sole. S'alluinu de s'aera non si podiat aguantare. A unu tzertu puntu, semus passados in una parte de caminu posta a nou dae pagu. Su sole aiat isperradu su catramu.  Sos pes b'afungaiant e lassaiant aberta sa purpa lughente. In sa carrotza, su bonete de pedde de su carrotzeri pariat de èssere istadu acumassadu in cussu ludu nieddu. Deo fia unu pagu pèrdidu intre s'aera asula e bianca e sa monotonia de cussos colores, nieddu apitzigosu de su catramu abertu, nieddu iscoloridu de sas bestimentas, nieddu lacadu de sa carrotza. Totu cussu, su sole, su fragu de su còrgiu e de s'istercu de sa carrotza, su de sa vernitze e su de s'intzensu,  s'istrachidùdine de una note ischidadu, m'iscusserat sa vista e sas ideas. Mi so torradu a girare: Pérez m'est partu a tesu meda, pèrdidu in una nue de calore, luego no l'apo prus bidu. L'apo chircadu cun sa mirada e apo bidu chi aiat lassadu su caminu e aiat leadu a camnare a truncadura.  Mi so abbistu chi su caminu faghiat una curva. Apo cumpresu chi Pérez, chi connoschiat su logu, leaiat su caminu prus mutzu pro nos torrare a agatare. A s'àtera curva fiat torra cun nois. Luego l'amus pèrdidu. Isse est torradu a andare a truncadura peri su sartu e gasi sighiat. Deo mi sentia su sàmbene tzocheddende in
trempas.

         Totu est coladu apustis gasi in presse, cun esatesa, e a manera   gasi naturale, chi non m'ammento prus nudda. Una cosa ebbia: a s'intrada de sa bidda s'infermiera delegada m'at faeddadu. Teniat una boghe particulare, in disacordu cun sa cara sua, una boghe melodiosa e tremulea. Issa m'at naradu: "Si caminamus a lenu a lenu amus a leare un'assoliada. Ma si andamus a sa lestra, amus a suorare, e in crèsia amus a leare unu resfriadu." Teniat resone. Gasi fiat. De cussa die m'est abarrada in sa memòria carchi àtera immàgine: sa cara de Pérez, pro esempru, cando nos at torradu a agatare s'ùrtima borta a curtzu a sa bidda. Unas làgrimas mannas de agiolotu e de dolu lis falaiant in barras. Ma, dae sas crispas chi teniat, non sighiant. S'isterriant, si torraiant a aunire e formaiant una vernitze de abba in cussa cara destruida. E a pustis b'est istada sa crèsia, sos biddaresos in sos martzapès, sos gerànios rujos in sas losas de su campusantu, su dismaju de Pérez (est partu che unu pùpulu isgiogheddadu), sa terra in colore de sàmbene rodulende subra de su baule de mama, sa purpa bianca de sas raighinas mesturadas, e àtera gente, e boghes, sa bidda, s'isetu a in antis de unu tzilleri, su gira gira de su motore, e sa cuntentesa mia cando su postale est intradu in su nidu de lughes de Algeri e deo apo pensadu chi mi nche dia corcare e dormire dòighi oras.
                                                                                         
II


         Cando mi so ischidadu, apo cumpresu su proite su diretore meu non fiat cuntentu de su totu cando l'apo pedidu duas dies de permissu: oe est sàbadu. Mi nde fia belle ismentigadu, ma pesende·mi·nde m'est bènnidu a mente. Su diretore, comente est naturale, at pensadu chi deo dia àere tentu bator dias de festa contende sa domìniga e custu no li podiat agradare. Ma de su restu  no est curpa mia si ant interradu a mama eris in contu de oe e deo dia àere tentu etotu su sàbadu e sa dominiga. In ogni modu custu non m'impidit de cumprèndere sas resones de su diretore.

         Apo istentadu a mi nde pesare ca fia istracu dae sa die in antis. Faghende·mi sa barba m'apo preguntadu su chi dia àere fatu e apo detzisu de andare a mare. Apo leadu su tramva pro andare a s'istabilimentu de sos bagnos de su portu. In cue mi so immèrghidu in su passadu. Bi fiat meda gente giòvana. Apo agatadu, intro de abba a Marie Cardona, una chi fiat istada segretària in s'ufìtziu meu e chi tando mi praghiat. E mi paret chi fintzas deo a issa. Ma bi fiat abarrada pagu e no amus tentu tempus de nudda. L'apo agiudada a pigare subra de una boa e in cussu movimentu l'apo tocadu a pòddighe agigu sas titas. Deo fia galu intro de abba e issa fiat giai istèrrida bentre a terra. S'est girada cara a mie. Sos pilos li covacaiant sos ogros e fiat riende. So pigadu in sa boa a costàgiu suo. Fiat una die bella e, mesu pro brulla, apo lassadu andare sa conca a in segus e l'apo arrumbada in bentre sua. Issa no at naradu nudda e deo so abarradu gasi. Tenia in ogros totu s'aera e fiat asula e dorada.  Suta de su gatzile, sentia sa bentre de Marie tzocheddende durche. Semus abarrados a longu subra de sa boa, mesu ingalenados. Cando su sole at comintzadu a brusiare tropu, issa si nch'est ghetada in abba e deo l'apo postu fatu. L'apo segudada, l'apo passadu una manu in chintzu e amus nadadu impare. Issa sighiat riende. In su mollu, asciutende·nos, m'at naradu: "Deo so prus moresina chi non vostè." L'apo preguntadu si cheriat andare a tzìnema, a sero. Issa at torradu a rìere e m'at naradu chi li diat pràghere a bìdere unu film cun Fernandel. Cando nos semus bestidos, issa fiat che ispantada de mi bìdere in cravata niedda e m'at preguntadu si fia in lutu. L'apo naradu chi fiat morta mama. Sigomente cheriat ischire cando, l'apo rispostu: "Eris." S'est firmada un'iscuta, ma no at naradu nudda. Deo li cheria nàrrere chi non fiat curpa mia, ma mi so tratesu ca apo pensadu chi l'aia giai naradu a su diretore meu. Cussu non cheriat nàrrere nudda. In ogni modu, unu tenet semper unu pagu de neghe.

         A sero, Marie aiat ismentigadu totu. Su film a iscutas fiat ispassosu ma a pustis fiat unu machìmene. Issa teniat un'anca apitzigada a sa mia. Deo li carignaia sas titas. Finende su film, l'apo basada, ma male. A sa essida dae su tzìnema, issa est bènnida a domo.

         Cando mi so ischidadu, Marie fiat giai essida. M'aiat naradu chi deviat andare a su de sa tzia. Apo pensadu chi fiat domìniga e custu m'at anneadu: non mi praghet sa domìniga. Tando mi so bortuladu in su letu chirchende in su cabidale su nuscu de sale chi aiant lassadu sos pilos de Marie e apo dormidu finas a sas deghe. A pustis apo pipadu unas cantas sigaretas, semper corcadu, finas a mesudie. Non cheria mandigare in su de Céleste, che semper ca, a seguru, mi diat àere fatu preguntas, e a mie custu non mi praghet. Apo frissu duos oos e los apo mandigados in su frijolu etotu, sena pane, ca no nde tenia e non cheria falare a nde comporare.

         Finidu de pràndere, mi so infadadu unu pagu e so andadu peri sa domo. Cando mama fiat bia, sa domo fiat còmoda. Como est tropu manna pro a mie e apo dèvidu pònnere in s'aposentu meu sa mesa de s'aposentu de pràndere. Deo campo in custu aposentu ebbia, cun sas cadreas de pàgia cun su setzidòrgiu unu pagu faladu, s'armàriu cun s'ispigru ingroghidu, sa mesighedda cun s'abbamanu, su letu de latone. Su restu est lassadu a bonu suo. Unu pagu prus a tardu, pro fàghere carchi cosa, apo leadu unu giornale betzu e l'apo lèghidu. Nd'apo bogadu sa publitzidade de sos sales Kruschen e l'apo incollada a unu cartulàriu betzu in ue pòngio sas cosas ispassosas chi agato in sos giornales. M'apo sabunadu sas manos e, in fines, so essidu a su balcone.

         S'aposentu meu est acaradu a sa carrera manna de su bighinadu. Su merie fiat bellu. Nointames s'impedradu pariat untosu, b'aiat paga  gente, e teniat presse. Fiant famìlias andende a passigiare, duos pitzinneddos bestidos a sa marinara, cun sos cartzones a in suta de su ghenugru, unu pagu istruddados in cussas bestimentas tèteras, una pitzinna cun unu frocu mannu in colore de rosa e unas iscarpitas nieddas de vernitze. A in segus issoro, una mama enorme, in bestire de seda marrone, e su babbu un'omineddu istrìgile chi connosco pro l'aere   bidu. Fiat in sombreri de pàgia, corbata a frocu e bachiddu de passìgiu. Bidende·lu cun sa mugere apo cumpresu pro ite sa gente naraiat chi fiat una pessone distinta. Unu pagu prus a tardu fiant passados sos pitzinnos de su bighinadu, cun sos pilos imbrillantinados e corbatas rujas, giacheta bene istrinta a dossu, busciachedda ricamada e iscarpas a punta cuadrada. Apo pensadu chi fiant andende a sos tzìnemas de su tzentru. E pro cussu est chi essiant chitzo dae domo issoro e curriant a leare su tramva, riende a forte.

         Colados issos, sa carrera a pagu a pagu s'est isboidada. Sos ispetàculos fiant comintzados in totue, creo. In carrera abarraiant sos butegajos e sos gatos ebbia. S'aera fiat neta ma sena lugore subra sa figumorisca oru de carrera.  In su martzapès cara a mie, s'istancheri est essidu cun una cadrea, nche l'at posta a in antis de sa gianna, s'est sètzidu a caddigarone a bratzos in s'ischinale. Sos tramvas prenos de gente in antis fiant belle bòidos. In su tzilleri: "Chez Pierrot", a costàgiu de s'istancu, su camareri fiat passende burrumballa in terra in sa sala assolada. Fiat pròpiu domìniga.

         Apo giradu sa cadrea e l'apo posta che sa de s'istancheri ca apo bidu chi fiat prus còmoda. Apo pipadu duas sigaretas, so intradu in s'aposentu pro leare unu bìculu de tziculate e so torradu a su balcone a mi lu mandigare. Un'iscuta a pustis s'aera s'est annuada e apo pensadu chi diat fàghere una temporada de istiu. Pagu a pagu però s'est innetiada. Su passàgiu de sas nues aiat lassadu in carrera una genia de prommissa de abba chi l'at fata prus iscura. So abarradu a longu abbaidende sas aeras.

         A sas chimbe sunt arribados, in mesu de s'abbolotu, unos cantos tramvas. Nde batiant dae s'istàdiu de foraidda unu muntone de gente abbudronada in sas peanas e agantzada a sas bentanas. In sos tramvas sighentes bi fiant sos giogadores chi apo connotu dae sas valigeddas issoro. Abboghinaiant e cantaiant a boghe manna chi s'iscuadra issoro non diat mòrrere mai. Meda de issos mi saludaiant. Unu m'at fintzas abboghinadu: "Los amus pistos che linu." E deo apo fatu: "Emmo", cun sa conca. Dae cussu momentu ant comintzadu a bènnere màchinas.

         Sa die si nch'est colada un'àteru pagu. Sas aera, a in susu de sas coberturas si fiant torradas rujastras e, acurtziende·si su sero, sas carreras ant leadu vida. Sos chi fiant andados a passigiare a pagu a pagu fiant torrende. In mesu de àteros apo bidu cuddu sennore distintu. Sos pitzinneddos pranghiant o si lassaint trisinare.  Deretu sos tzìnemas de su bighinadu ant isboidadu in carrera muntones de gente. Sos giòvanos teniant unos movimentos prus detzisos de su sòlitu e apo pensadu chi aiant bidu unu film de aventura. Sos chi torraiant dae sos tzìnemas de su tzentru sunt arrivados unu pagu prus a tardu. Pariant prus sèrios. Riiant, ma cando non cando pariant istracos e apensamentados. Sunt abarrados in carrera andende e torrende in su martzapès cara a mie.  Sas giòvanas de su bighinadu, a s'iscabiddada, caminaiant a sa bratzeta. Sos giòvanos faghiant de totu pro si las agatare a ogros e fàghere sos ispiritosos  e issas si nde riiant girende sa conca a s'àtera ala. Paritzas de issas, chi connoschia, m'ant fatu tzinnu.

         Totu in unu si sunt atzesos sos lampiones e ant fatu illisiare sos primos isteddos de sa note. Apo sentidu sos ogros mios istrachende·si abbaidende sos martzapès càrrigos de òmines e de lughes. Sos lampiones faghiant lùghere s'impedradu ùmidu, e sos tramvas, a tempos regulares, illuminaiant unos pilos lùghidos, unu risu o unu bratzalete de arghentu. Prus a tardu, cun sos tramvas prus raros e sa note giai niedda a in susu de sas àrbores e de sos lampiones, su bighinadu a pagu a pagu s'est isboidadu de gente, finas a chi su primu gatu no at traessadu istentosu sa carrera torrada assolada.  Tando apo pensadu chi tocaiat a mandigare. Mi doliat unu pagu su tzugru pro istare tantu tempus arrumbadu in s'ischinale de sa cadrea. So faladu a comporare pane e pasta, m'apo ammaniadu su màndigu e apo chenadu a sa rea. Cheria pipare una sigareta in sa bentana, ma aiat infriscadu e m'est intradu unu pagu de fritu. Apo serradu sa bentana e torrende a in segus apo bidu in s'ispigru unu cugione de sa mesa cun sa làntia in mesu de unos cantos bìculos de pane. Apo pensadu chi fiat semper una domìniga chi si nche fiat colada, chi mama como fiat interrada, chi torraia a traballare e chi, a contos fatos, totu fiat che in antis.III


         Oe apo traballadu meda in s'ufìtziu. Su diretore est istadu gentile. M'at preguntadu si fia istracu e at chertu ischire fintzas s'edade de mama. L'apo naradu chi "unos sessanta annos", pro non mi faddire e no isco pro ite pariat chi s'esseret assulenadu e chi cunsideraret chi non si nde deviat faeddare prus.

         B'aiat unu muntone de pràticas apiradas in sa mesa e mi las apo dèvidas abbaidare totus. In antis de essire dae s'ufìtziu pro andare a pràndere, m'apo sabunadu sas manos. A mesudie cussu est unu momentu chi mi praghet meda. A sero, non bi leo tantu praghere ca s'abbamanu girèvole impreadu est ùmidu de su totu.  Una die bi l'apo naradu a su diretore. M'at rispostu chi fintzas pro a isse fiat infadosu, ma fiat una cosa sena importàntzia. So essidu unu pagu a tardu, a mesudie e mesu, cun Emmanuel, chi traballat in su repartu de imbios. S'ufìtziu est cara a mare e nois semus istados un'iscuta abbaidende sos navios in su portu, brusiende dae su sole. In cussu momentu est arrivadu unu càmiu cun fragassu de cadenas e de tzocos. "A brincamus a subra?" m'at preguntadu Emmanuel e mi so postu a cùrrere. Su càmiu est passadu a in antis nostru e nois l'amus pessighidu. Fia immèrghidu in s'abbolotu e in su prùere. Non bidia prus nudda e non sentia àteru si non sa fùria disordinada de sa cursa, in mesu de parancos e màchinas, de àrbores de navios dantzende in s'orizonte o chi nois bi passaiamus a costàgiu. Deo mi so agantzadu a primu e apo brincadu a subra. Luego apo agiudadu a Emmanuel a si sètzere. Fìamus sena alenu, su càmiu brincaiat in s'impedradu de su mollu, in mesu de su prùere e de su sole. Emmanuel riiat a crebadura.

         Semus arrivados fràgigos de suore a su de Céleste. Isse fiat semper in cue, bentrimannu, in pannu de nanti e mustatzos biancos. M'at preguntadu "totu bene?". L'apo rispostu chi emmo e chi tenia fàmene. Apo mandigadu in presse meda e apo leadu unu cafè. Luego so torradu a domo, apo dormidu unu pagu ca aia bufadu tropu binu e, cando mi so ischidadu, tenia ganas de pipare. Fiat tardu e apo cùrridu pro pòdere leare unu tramva. Apo traballadu totu su merie. Faghiat calore meda in s'ufìtziu e su sero, a sa essida, so istadu cuntentu de torrare a pee, lentu, in su mollu. S'aera fiat birde, deo mi sentia ditzosu. So torradu deretu a domo ca mi cheria ammaniare unu pratu de pumu de terra cotu a buddidu.

         Pighende sas iscalas, a s'iscuru, apo atzupadu cun Salamano, un'òmine mannu bighinu meu de repranu. Fiat cun su cane suo. Est dae oto annos chi los bido impare.  Su cane tenet una maladia de sa pedde, sa rùngia mi paret, chi li fàghet rùere belle totu su pilu e lu prenat de placas e de crostas oscuras. A fortzas de istare sos duos a sa sola in un'aposenteddu, Salamano at finidu pro si  l'assimigiare. Tenet unas crostas rujastras in cara e pilu grogu e lascu. Su cane, pro parte sua, at leadu dae su mere una manera de caminare totu mujadu, a mutzighile a in antis e tzugru tèteru. Parent de sa matessi ratza e in tames non s'aguantant. Duas bortas sa die, a sas ùndighi e a sas ses, su betzu giughet su cane a passigiare. Dae oto annos mai ant cambiadu su caminu. In sa carrera de Lyon, su cane tirende s'òmine finas chi Salamano  trabucat. Tando isse iscudet su cane e lu frastimat. Su cane, assuconadu, s'acucat e si lassat trisinare. Como tocat a s'òmine a tirare. Cando su cane at ismentigadu totu, torrat a trisinare su mere, chi torrat a l'iscùdere e a lu frastimare. Tando ambos abarrant in su martzapè e unu abbaidat s'àteru, su cane cun timòria e s'òmine cun òdiu. E ogni die su matessi. Cando su cane cheret orinare Salamano no li lassat su tempus de lu fàghere e lu tirat, e issu andat semenende a in segus suo una trata de gùtios. Si pro casu su cane imbrutat in s'aposentu, tando su mere l'iscudet. Est dae oto annos chi durat totu custu. Céleste narat semper chi "est una disaura", ma ite nde podimus ischire nois. Cando l'apo agatadu in s'iscala, Salamano fiat brighende su cane. Li naraiat: "Petzu de merda! Putzinosu!" e su cane tzunciaiat. "Bonu sero" apo naradu, ma s'òmine sighiat brighende su cane. Tando apo preguntadu ite l'aiat fatu. Non m'at torradu risposta. Naraiat petzi: "Petzu de merda! Putzinosu!" Deo lu bidia, incurbiadu subra de su cane, arrangende·li carchi cosa in sa collana. Apo artziadu sa boghe. Isse tando, sena si girare, m'at rispostu cun un'arrenegu tratesu: "Est semper firmu inoghe." Luego s'est mòvidu tirende s'animale chi si lassaiat trisinare subra sas bator ancas e tzunciaiat.

         Pròpiu in cussu momentu est intradu s'àteru bighinu de su repranu. Sa gente narat chi campat a palas de sas fèminas. Cando li preguntant ite faghet, rispondet "magasineri". No est una pessone tantu apretziada dae sa gente. Isse però a s'ispissu faeddat cun megus e a bortas intrat un'iscuta in domo pro chi deo l'ascurte. Sas cosas chi narat sunt interessantes. De su restu non tèngio peruna resone pro non faeddare cun  isse. Si narat Raymond Sintès. Est basciteddu, tenet sas palas ampras e nasu de pùgile. Andat semper bene bestidu.  Fintzas isse, faeddende de Salamano, m'at naradu: "A ratza de disaura mala!" M'at preguntadu si mi faghiat ascu e l'apo rispostu chi nono.

         Semus pigados e cando fia a puntu de lu saludare m'at naradu: "In domo tèngio sàmbene de porcu e binu. A nde cheret fàghere unu mossu cun megus? ...." Apo pensadu chi non devia coghinare e duncas apo atzetadu. Fintzas isse istat in un'aposentu ebbia, cun una coghina sena bentana. A in susu de su letu b'at un'ànghelu de ghìsciu biancu e rosadu, unas cantas fotos de campiones e duas o tres de fèminas nudas. S'aposentu fiat brutu e su letu isfatu. At allumadu sa làntia a petròliu, a pustis nd'at bogadu dae busciaca una faschighedda unu pagu bruta e s'at imboligadu sa manu destra. L'apo preguntadu ite est chi teniat. Isse m'at rispostu chi si fiat atzufadu cun unu chi fiat in chirca de briga.

         "Vostè mi cumprendet, sennor Meursault, m'at fatu, no est chi deo sia malu, ma so ispibillu. Cussu m'at naradu: "Si ses un'òmine fala dae su tramva." E deo l'apo naradu: "Lassa·mi in pasu, bae." Isse tando m'at naradu chi deo non fia òmine. E tando nde so faladu e l'apo naradu: "A nde la finis ca est mègius, o ti fatzo sa cara noa." E isse: "Ma bonu bi ses?" E tando li nd'apo dadu unu. Est rutu in terra. Nde lu cheria pesare. Ma isse m'at leadu a puntadas de pee dae terra. Tando l'apo iscutu un'inghenugrada e duos corfos de carcàngiu.  Teniat sa cara totu insambenada. L'apo preguntadu si li bastaiat. M'at rispostu: "Emmo." Narende·mi custu, Sintès est istadu ponende·si bene sa faschighedda. Deo fia sètzidu subra su letu. Isse m'at naradu: "Comente podet bìdere non so istadu deo a lu chircare. Est istadu isse." Beru fiat e l'apo reconnotu fintzas deo. Tando m'at naradu chi cheriat unu cussìgiu a propòsitu de su chi m'aiat naradu, ca deo, deo fia un'òmine, connoschia sa vida, lu podia agiudare e chi isse luego diat èssere istadu amigu meu. Deo no apo naradu nudda e isse m'at preguntadu un'àtera borta si cheria èssere amigu suo. L'apo naradu chi pro a mie fiat sa matessi cosa: isse at postu cara de cuntentesa. Nd'at bogadu su sàmbene de porcu, l'at cotu in sa sartàine, e at aparitzadu sa mesa, at postu duas tatzas, sos pratos e duas ampullas de binu. Totu custu a sa muda. A pustis nos semus sètzidos. Mandighende, isse at comintzadu a mi nàrrere de sa vida sua. A su comintzù duritaiat unu pagu. "Apo connotu una fèmina ... naramus chi fiat s'amante mia." S'òmine chi si fiat atzufadu fiat su frade de cussa fèmina. Isse la manteniat, at naradu. Deo no apo abertu buca ma isse at annantu deretu chi ischiat su chi naraiant de sa pessone sua in su bighinadu,  ma chi li bastaiat sa  cussèntzia sua e chi isse fiat magasineri.

         "E pro torrare a su contu meu, m'at naradu, mi so abbistu chi b'aiat trampa." Li daiat su tantu de campare. Li pagaiat s'afitu de domo e li daiat binti francos sa die pro mandigare. "Treghentos francos de afitu, seschentos francos de recatu, cando non cando una paja de mìgias, sunt milli francos in totu. E sa sennora non traballaiat. Issa mi naraiat chi fiat giustu, chi non bi la faghiat cun su chi li daia. E tando deo li naraia: "Pro ite non ti pones a traballare a mesa giorronada? Diat èssere un'agiudu pro totu custas cosigheddas. Custu mese t'apo comporadu unu bestire, ti do binti francos sa die, ti pago s'afitu e tue, tue a merie ti leas su cafè cun sas amigas. Tue lis das cafè e tzùcaru. E deo ti do su dinari. Mi so cumportadu bene cun tegus ma tue non mustras reconnoschèntzia." Ma issa non traballaiat, naraiat chi non bi la faghiat e est gosi chi mi so abbistu chi b'aiat trampa."   

         Isse tando m'at contadu chi aiat agatadu unu billete de loteria in sa borseta sua e chi issa no l'aiat pòdidu acrarire comente l'aiat comporadu. A pustis, isse l'aiat agatadu una retzida chi proaiat chi aiat dadu in prenda duos bratzaletes. Finas a cussu momentu isse non connoschiat mancu s'esistèntzia de custos bratzaletes. "Apo bidu bene chi b'aiat trampa. E tando l'apo lassada. Ma proprima cosa l'apo iscuta. E a pustis l'apo lèghidu sa vida. L'apo naradu chi totu su chi cheriat fiat a s'ispassiare cun sa cosa sua. Comente bi l'apo naradu, vostè giai mi cumprendet, sennor Meursault: "Tue non bides chi totus sunt belosos de comente ti trato bene. Giai ti nd'as a abigiare una die de sa sorte chi tenias."

         L'aiat iscuta a sàmbene. In antis, no l'iscudiat mai. "Li ponia sas manos a subra, ma cun carignu podimus nàrrere. Issa tzichirriaiat unu pagu. Deo serraia sas persianas e totu acabaiat comente semper. Como però sa cosa est sèria. E pro contu meu, no l'apo punida bastante."

         Isse tando m'at acraridu chi fiat pro custu chi teniat bisòngiu de unu consìgiu. Isse s'est firmadu pro regulare su lughìngiu, innieddigadu, de sa làntia. Deo sighia ascurtende·lu. Aiat bufadu agiomai unu litru de binu e tenia sas trempas buddende. Fia fumende sas sigaretas de Raymond ca aia acabadu sas mias. Passaiant sos ùrtimos tramvas giughende·si·nche s'abbolotu oramai a tesu de su bighinadu. E Raymond at sighidu faeddende.  Su chi li daiat infadu, "est chi fiat galu ganosu de su coddòngiu suo". Ma isse la cheriat punire. A primu aiat pensadu de nche la giùghere a un'albergu e avèrtere sa politzia pro nde pesare un'iscàndalu e la fàghere ischedare comente bagassa. A pustis aiat faeddadu cun unos amigos suos robba de galera.  No aiant pensadu nudda. E comente mi lu faghiat notare Raymond, no nde balet su tantu de connòschere gente che cussa. Isse bi lis aiat naradu e tando l'aiant propostu de l'ischeddare. Ma non fiat custu su chi cheriat isse. Bi fiat meledende. In antis mi cheriat preguntare una cosa. Ma in antis de mi la preguntare, cheriat ischire ite nde pensaia deo de totu custa fatzenda. L'apo rispostu chi no nde pensaia nudda ma chi fiat interessante. M'at preguntadu si pensaia chi b'aiat trampa, e deo l'apo rispostu chi mi pariat chi emmo, e si mi pariat chi tocaiat a la punire e ite dia àere fatu essende isse, e deo l'apo naradu chi non si podiat ischire mai, ma chi cumprendia bene chi isse la cherreret punire. Apo bufadu un'àteru pagu de binu. Isse at allutu una sigareta e m'at naradu s'idea chi teniat. Li cheriat iscrìere una lìtera "tratende·la male e a su matessi tempus iscriende·li paràulas pro la fàghere penedire". A pustis, cando esseret bènnida, si diat èssere corcadu cun issa e "in su momentu giustu de finire" la diat àere ruspiada in cara e iscuta foras de domo. Apo pensadu chi custa fiat sa manera giusta de la punire. Ma Raymond m'at naradu chi non si sentiat capassu de fàghere sa lìtera chi bi cheriat e chi aiat pensadu a mie pro la redatzionare. Sigomente deo no aberia buca, m'at preguntadu si pro a mie fiat un'istorbu a l'iscrìere deretu, e l'apo rispostu chi nono.

         Tando at bufadu una tatza de binu e si nd'est pesadu. Nch'at istesiadu sos pratos e cussu pagu de sàmbene de porcu chi aiamus lassadu. At asciutadu cun incuru sa tela incherada de sa mesa. Nd'at bogadu dae su calàsciu de sa mesedda de note unu follu a cuadretos, una busta groga, unu portapinnas minoreddu de linna ruja e unu tinteri cuadradu cun tinta viola. Cando m'at naradu su nùmene de cussa fèmina, apo cumpresu chi fiat àraba. Apo iscritu sa lìtera. L'apo fata unu pagu comente mi beniat, ma mi so isfortzadu pro acuntentare a Raymond ca non tenia peruna resone pro no l'acuntentare. A pustis apo lèghidu sa lìtera a boghe arta. Isse m'at ascurtadu fumende e isconchinende, e a pustis m'at pedidu de la torrare a lèghere. Est istadu cuntentu meda. M'at naradu: "Giai l'schia chi tue connoschias sa vida."
A primu non mi so abbistu chi isse mi fiat tratende de tue. Est istadu petzi candu m'at cunfessadu: "Como, tue ses un'amigu de a beru", chi m'at ispantadu. At repìtidu sa frase e l'apo naradu: "Emmo." Pro a mie fiat su matessi a èssere o nono amigu suo ma a isse si li bidiat in cara chi lu cheriat èssere. At serradu sa lìtera e amus acabadu su binu. A pustis semus restados un'iscuta a sa muda fumende. In foras totu fiat assèliu, amus intesu su lassinamentu de una vetura passende. Apo naradu: "Est tardu." Raymond pensaiat su matessi. At fatu notare chi su tempus nche colaiat lestru e, in unu tzertu sensu, fiat beru. Tenia sonnu, ma mi costaiat a mi nde pesare. Devia tènnere s'aparèntzia de èssere istracu ca Raymond m'at naradu chi non giuaiat a si lassare andare gasi. A primu no apo cumpresu. Tando isse m'at acraridu chi aiat ischidu de sa morte de mama ma chi fiat una cosa chi una die o un'àtera deviat sutzèdere. Lu pensaia fintzas deo.

         Mi nde so pesadu, Raymond m'at istrintu a forte sa manu e m'at naradu chi sos òmines intre issos si cumprendent semper. Cando so essidu apo serradu sa gianna e so abarradu un'iscuta a s'iscuru in su repranu. Sa domo fiat in assèliu e dae su fundu de su giru de sas iscalas nde pigaiat unu sulu ùmidu e iscuru. Deo no intendia àteru si non sos tzocheddos de su sàmbene meu in sas origras. So abarradu chietu. Ma in s'aposentu de Salamano su cane at tzunchiadu sena fàghere abbolotu.  
IV


         Apo traballadu meda totu sa chida, Raymond est bènnidu a mi nàrrere chi aiat imbiadu sa lìtera. So andadu duas bortas a tzìnema cun Emmanuel, chi non semper cumprendet su chi sutzedit in s'ischermu. E tando tocat a li dare acrarimentos. Eris fiat sàbadu e est bènnida Marie, comente aìamus cuncordadu. La disigiaia meda ca teniat unu bestire a rigas rujas e biancas e unos sàndalos de pedde. Suta de su bestire resartaiant sas titas suas tostas e sa cara mùrina dae su sole fiat unu frore. Amus leadu su postale e semus andados a unos cantos chilòmetros dae Algeri in una plàia, istrinta in mesu de rocas e inghiriada de fundos de rosa in sa parte de sa terra. Su sole de sas bator non fiat tantu caente, ma s'abba fiat tèbia, cun unas undigheddas longas e istentosas. Marie m'at mustradu unu giogu. Nadende, tocaiat a leare abba dae pitzu de sas undas, a la tratènnere in buca e a pustis, a bentre in artu, a la ghetare a chelu. De custa manera si faghiat una genia de ricamu ispumosu chi si perdiat in s'aera o chi mi nde ruiat in cara che abba pròina tèbia. Luego però tenia sa buca che brusiada dae su sale. Marie tando s'est acurtziada e s'est apitzigada a mie. At postu sa buca sua contra de sa mia. Sa limba m'infriscaiat sas lavras e nos semus bortulados un'iscuta in sas undas.

         Cando nos semus torrados a bestire in sa plàia, Marie m'abbaidaiat cun sos ogros lùghidos. L'apo basada. Dae cussu momentu no amus prus abertu buca. L'apo istrinta a mie e ambos tenìamus presse de leare su postale, de torrare, de andare a domo mia e nos  nche ghetare subra de su letu. Aia lassadu sa bentana aberta e fiat bellu a sentire sa note de istiu isorvende·si subra de sos corpos nostros mùrinos.
        
         Su mangianu Marie est restada in domo e l'apo naradu chi diamus gustare impare. So essidu pro comporare petza. Pighende a domo apo intesu una boghe de fèmina in s'aposentu de Raymond. Prus a tardu, su betzu Salamano at brigadu su cane. Amus intesu tzocu de iscarpas e de ungras in sos iscalinos de linna de s'iscala e una boghe "petzu de merda, putzinosu"; fiant essende a carrera. Apo contadu a Marie s'istòria de su betzu e issa at rìsidu. Teniat in dossu unu pigiama meu, a mànigas pijadas. Cando at rìsidu, l'apo torrada a disigiare. Colada un'iscuta issa m'at preguntadu si l'istimaia. L'apo rispostu chi non cheriat nàrrere nudda, ma mi pariat chi nono. S'est fata sèria in cara. Ammaniende su màndigu, e sena perunu motivu, at torradu a rìere in una manera chi l'apo torrada a basare. Pròpiu in cussu momentu s'est intesu s'abbolotu de una briga in s'aposentu de Raymond.

         A printzìpiu s'est intesa una boghe acuta de fèmina e a pustis Raymond chi naraiat: "Non m'as rispetadu, non m'as rispetadu. Como as bìdere comente m'as a rispetare. "Carchi tzocu surdu e sa fèmina at abboghinadu, ma de una manera gasi orrorosa chi su repranu de s'iscala s'est prenadu de gente. Fintzas deo e Marie semus essidos a foras. Sa fèmina sighiat abboghinende e Raymond iscudende. Marie m'at naradu chi fiat una cosa terrìbile e no l'apo torradu risposta. M'at preguntadu si podia andare a chircare una guàrdia, ma deo l'apo rispostu chi non mi praghiant sas guàrdias. In ogni modu nd'est bènnida una cun su de su segundu pranu chi est idràulicu. At tzocadu sa gianna e non s'est intesu prus nudda. At tzocadu prus a forte e luego sa fèmina s'est posta a prànghere e Raymond at abertu. Fiat a sigareta in buca e chìgia melindrosa. Sa giòvana at cùrridu a sa gianna e at naradu a sa guàrdia chi Raymond l'aiat iscuta. "Comente ti naras", at naradu sa guàrdia. Raymond, at rispostu. "Bogadi·nde sa sigareta dae buca cando faeddas cun megus", at naradu sa guàrdia. Raymond at dudadu, m'at abbaidadu e at fatu una pipada. Sa guàrdia, deretu, l'at iscutu un'iscavanada a manu prena e pesosa in mesu de barras. Sa sigareta li nch'est bolada unos metros a tesu. Raymond at cambiadu cara, ma no at abertu buca; luego at preguntadu, cun boghe ùmile, si nde podiat regòglire sa tzica. Sa guàrdia l'at naradu chi emmo e at annantu: "Un'àtera borta as a ischire chi una guàrdia no est pùpulu." Sa giòvana fiat semper pranghende e repitende: "M'at iscutu. Est unu magnàciu." "Sa lege narat forsis, - at preguntadu tando Raymond a sa guàrdia - chi si podet nàrrere magnàciu a un'òmine?" Ma sa guàrdia l'at ordinadu a "si tapare sa buca". Raymond s'est giradu a s'ala de sa giòvana e l'at naradu: "Iseta, bella be', una die nos amus a torrare a agatare." Sa guàrdia l'at naradu a nde la finire, chi sa giòvana deviat tzucare e isse abarrare in s'aposentu suo ca lu diant àere mutidu in cuestura. E at annantu chi Raymond si nde deviat birgongiare de èssere imbreagu,  e a tremuledda comente fiat. "Deo non so imbreagu - at rispostu Raymond a sa guàrdia - Est chi so inoghe, a in antis bostru, e so tremulende; custa est sa resone." At serradu sa gianna e totus si sunt aviados. Deo e Marie amus finidu de ammaniare su màndigu. Issa però non teniat fàmene e apo mandigadu belle totu deo. A sa una si nch'est tzucada e deo apo dormidu unu pagu.

         A ora de sas tres apo intesu chi fiant tzochende a sa gianna e est intradu Raymond. Deo so abarradu corcadu. Isse s'est sètzidu in s'oru de su letu meu. Est istadu un'iscuta a buca serrada e deo tando l'apo preguntadu ite fiat sutzessu. M'at naradu chi at fatu su chi cheriat ma chi issa l'at dadu un'iscavanada e tando isse l'at iscuta. Su restu giai l'aia bidu. L'apo naradu chi mi pariat chi como issa aiat ischitidu e isse podiat istare cuntentu. Fiat su chi pensaiat fintzas isse e at osservadu chi sa guàrdia podiat fàghere su chi cheriat, ma no li nde li podiat bogare sos corfos chi aiat retzidu. At annantu chi isse connoschiat bene sas guàrdias e chi ischiat comente las tratare. Luego m'at preguntadu si deo m'isetaia chi isse torraret s'iscavanada a sa guàrdia. Apo rispostu chi non m'isetaia nudda e chi, in ogni modu, a mie sas guàrdias non mi praghent. Raymond at postu cara cuntenta. M'at preguntadu si cheria essire cun isse. Mi nde so pesadu e apo comintzadu a mi petenare. M'at naradu chi bisongiaiat chi li faghere a testimòngiu. Non m'importaiat a b'andare, ma no ischia su chi devia nàrrere. A pàrrere suo bastaiat a nàrrere chi cussa giòvana no l'aiat rispetadu. Deo apo atzetadu de li fàghere a testimòngiu.

         Semus essidos e Raymond m'at cumbidadu un'abbardente. A pustis at chertu giogare a biliardu e apo pèrdidu, de pagu. Luego cheriat andare a casinu, ma l'apo naradu chi nono ca a mie non mi praghet. Tando semus torrados sena presse a domo e Raymond mi naraiat chi fiat cuntentu meda de èssere resèssidu a punire s'amante. Bidia chi fiat garbosu cun megus e apo pensadu chi cussa fiat unu momentu bonu.

         Dae a tesu, apo sebestadu a Salamano a in antis de sa gianna, e pariat inchietu. Cando nos semus acurtziados apo bidu chi fiat sena su cane suo. Fiat abbaidende in ogni logu, girende in tundu, chirchende de bìdere in s'iscuru de su passadissu, murmutende paràulas sena sensu, e torrende a abbaidare sa carrera cun sos ogrigheddos suos rujos. Cando Raymond l'at preguntadu ite fiat su chi teniat, no at rispostu deretu. Apo mesu intesu chi murrungiaiat: "Petzu de merda,   putzinosu", e sighiat agitadu. Deo l'apo preguntadu in ue fiat su cane. Isse m'at rispostu, malammòdidu, chi si nche fiat andadu. Luego, totu in unu, l'est intrada sa parlantina: "L'apo giutu, che ogni die, a su Champ de Manoeuvres. B'aiat gente meda, totu a inghìriu a sas barracas de sa giostra. Deo mi so postu a abbaidare "su Re de sas Fuas". E cando mi nche cheria andare, issu non fiat prus in cue. Est tzertu chi fiat dae tempus chi li cheria comporare unu collarinu prus minore. Mai però diat àere pensadu chi custu putzinosu si nche poderet andare de custa manera."

         Raymond l'at ispiegadu tando chi su cane forsis si fiat pèrdidu e chi a seguru diat torrare. E l'at naradu de canes chi aiant fatu dozinas de chilòmetros pro agatare su mere. Salamano però non si fiat acunortadu cun custas paràulas e pariat prus agitadu. "Mi nche l'ant a pijare, a lu cumprendides. Si nessi si lu learet una pessone. Ma est impossìbile, cun sas crostas chi tenet in dossu batit s'àscamu a totus. Sos guàrdias l'ant a pijare, a seguru." Tando l'apo naradu chi deviat andare a su depòsitu de sos canes e chi bi lu diant torrare pro una cantidade de dinari. M'at preguntadu si fiat meda su dinari chi deviat pagare. Deo no l'ischia. Tando s'est arrenegadu: "Dare dinari pro cussu putzinosu. Ello! Gasi crebet!" E s'est postu a lu frastimare. Raymond s'est postu a rìere e est intradu in domo. Deo l'apo sighidu e nos semus saludados in su repranu. Un'iscuta a pustis apo intesu su passu de su betzu; luego m'at tzocadu sa gianna. Cando apo abertu est abarradu in su giannile e m'at naradu: "Mi devet iscusare, mi devet iscusare." L'apo invitadu a passare a intro, ma isse no at chertu. S'abbaidaiat sa punta de sas iscarpas e sas manos prenas de crostas li tremulaiant. Sena m'abbaidare m'at preguntadu: "Beru est chi non mi nche l'ant a pijare su cane, sennor Meursault. Mi l'ant a torrare. Ca si nono, ite apo a fàghere deo?" L'apo naradu chi su depòsitu teniat sos canes pro tres dies a disponimentu de sos meres e, coladu cussu tempus, nde faghiant su chi cheriant. Isse m'at abbaidadu, mudu. Luego m'at naradu: "Bonu sero." At serradu sa gianna e l'apo intesu caminende a s'anda e torra. Su letu suo at tracheddadu. E dae s'ischimùgiu istranu chi s'intendiat dae su muru, apo cumpresu chi fiat pranghende. No isco pro ite apo pensadu a mama. Ma tocaiat a mi nde pesare chitzo su mangianu. Non tenia gana de mandigare e mi nche so corcadu sena chenare.
V


         Raymond m'at telefonadu a s'ofìtziu. M'at naradu chi un'amigu suo (a chie aiat faeddadu de me) m'invitaiat a passare sa domìniga in una domitedda chi teniat a curtzu a Algeri. L'apo rispostu chi mi diat àere fatu praghere, ma aia giai promissu a un'amiga de essire cun issa.  Raymond m'at naradu deretu chi invitaiat fintzas a issa. Sa mugere de s'amigu suo si nde diat acuntentare de no èssere a sa sola in mesu de tantos òmines.

         Non mi cheria tratènnere in su telèfonu ca a su diretore no li praghet chi nos telèfonent dae foras. Ma Raymond m'at pedidu de l'ascurtare, ca cussu invitu mi lu diat àere pòdidu fàghere su sero,   como però mi cheriat avèrtere de un'àtera cosa. Totu sa die l'aiant sighidu unu grupu de Àrabos, e su frade de sa chi fiat istada amante sua fiat unu de custos. "Si lu bides a curtzu a domo custu sero cando torras dae su traballu, averti·mi". L'apo naradu de istare trancuillu.

         Luego su diretore m'at fatu mutire e deretu mi so anneadu ca apo pensadu chi mi diat àere naradu de telefonare prus pagu e de traballare de prus. Ma non si trataiat de custu. M'at naradu chi mi cheriat faeddare de unu progetu, galu pro definire. Cheriat ischire ebbia ite nde pensaia deo. Aiat pensadu de pònnere un'ufìtziu in Parigi pro tratare sos afares suos in su logu, diretamente cun sas grandes cumpangias e cheriat ischire si fia dispostu a bi andare. Custu mi permitiat de istare in Parigi e fintzas de biagiare una parte de s'annu. "Vostè est giòvanu e mi paret chi est una vida chi li diat pràghere." L'apo naradu chi emmo ma chi, a èssere sintzeru, pro a mie fiat su matessi.
M'at preguntadu tando si fia interessadu in unu càmbiu de vida. L'apo rispostu chi non si càmbiat mai de vida, chi in ogni modu totu sas vidas tenent su matessi balore e chi sa mia non mi dispraghiat pro nudda. M'est partu discuntentu, m'at naradu chi semper rispondia a mesu, chi non tenia ambitzione e chi custu fiat ruinosu pro sos afares. E so torradu a sa faina mia. Dia àere prefertu a no l'iscuntentare, ma non bidia peruna resone pro cambiare sa vida mia. A bi pensare bene non fia discuntentu. Cando fia istudiante tenia meda ambitziones de cussu tipu. Ma cando apo lassadu sos istùdios apo cumpresu deretu chi totu custas cosas non teniant importàntzia.

         Su sero Marie est bènnida a mi chircare e m'at preguntadu si mi cheria cojuare cun issa. L'apo naradu chi sa cosa mi lassaiat indiferente e chi si issa cheriat lu dìamus pòdere fàghere. E tando at chertu ischire si l'istimaia. L'apo rispostu, comente aia giai fatu un'àtera borta, chi custu non cheriat nàrrere nudda, ma chi, sena peruna duda, no l'istimaia. "E tando pro ite ti dias cojuare cun megus?" m'at naradu. L'apo rispostu chi custu non teniat peruna importàntzia e chi si pròpiu lu cheriat nos podìamus cojuare. De su restu fiat issa chi mi l'aiat preguntadu e deo mi cuntentaia de        nàrrere chi emmo. Issa tando at annotadu chi su de si cojuare fiat una cosa sèria. Deo apo rispostu: "Nono." S'est callada un'iscuta e m'at abbaidadu muda. A pustis at faeddadu. Cheriat ischire ebbia si deo dia àere atzetadu sa matessi proposta fata dae un'àtera fèmina cun su matessi tratòngiu chi tenia cun issa. L'apo naradu: "Su matessi." Issa tando s'at preguntadu si m'istimaiat; deo no nde podia ischire nudda. Colada un'àtera iscuta de mudìmene, at murmutadu chi deo fia istravagante, chi issa m'istimaiat pròpiu pro cussu ma chi forsis una die pro sa matessi resone mi dia èssere istracadu de issa. E sigomente no aberia buca ca non tenia nudda de ite nàrrere, issa riende m'at leadu su bratzu e at decraradu chi si cheriat cojuare cun megus. Deo l'apo etu chi lu dìamus àere fatu dae su momentu chi aeret chertu issa. E tando l'apo faeddadu de sa proposta chi m'aiat fatu su diretore e Marie m'at naradu chi a issa li diat pràghere meda a connòschere Parigi. L'apo contadu chi b'aia bìvidu unu tzertu tempus e issa m'at preguntadu comente fiat. Deo l'apo naradu: "Est bruta. B'at columbos e cortes nieddas. Sa gente tenet sa pedde bianca."

         A pustis semus essidos e amus traessadu sa tzitade passende dae sas carreras printzipales. Sas fèminas fiant bellas e apo preguntadu a Marie si fintzas issa si nd'abigiaiat. M'at rispostu chi emmo e chi mi cumprendiat. Pro un'iscuta semus abarrados a sa muda. Deo cheria chi issa restaret cun megus e l'apo naradu chi dìamus pòdere mandigare impare dae Céleste. A issa li diat àere pràghidu meda, ma teniat cosa de fàghere. Fìamus a curtzu a domo e deo l'apo saludada. Issa m'at abbaidadu: "Non cheres ischire su chi devo fàghere?" Deo giai lu cheria ischire ma non b'aia pensadu e fiat custu chi issa pariat chi mi cheriat rimproverare. E tando, bidende·mi gasi in dificultade, issa s'est posta torra a rìere e at mòvidu totu su corpus suo cara a mie pro m'ofèrrere sa buca.

         Apo chenadu dae Céleste. Aia giai comintzadu a mandigare cando est intrada una sennora, minuda e istravagante chi m'at preguntadu si podiat sètzere in sa mesa cun megus. Ello nono, l'apo rispostu. Teniat unos ogros lughentes in una cara chi pariat una mela e  si moviat a iscatos.  Si nd'at bogadu sa giacheta, s'est sètzida e at abbaidadu nerviosa su menù. At mutidu a Céleste e deretu at pedidu totu sos pratos cun una boghe a su matessi tempus pretzisa e impressada. Isetende s'antipastu at abertu sa bussighedda, nd'at bogadu unu cantu de pabiru e unu lapis, at fatu in antìtzipu su contu de sa chena, nd'at bogadu luego dae unu portamoneda su dinari giustu, e in prus sa bonamanu, e l'at postu in sa mesa a in antis suo. In cussu momentu l'ant batidu s'antipastu chi nch'at tragadu in presse. Isetende s'àteru pratu, nd'at bogadu dae sa bussighedda unu lapis asulu e una rivista cun totu sos programmas radiofònicos de sa chida. Cun incuru issa at sutalineadu unu a unu belle totu sos programmas. E sigomente sa rivista teniat una dozina de pàginas, issa at sighidu sa faina sua cun incuru durante totu sa chena. Deo aia giai acabadu e issa sighiat semper sutalineende cun sa matessi atentzione. Luego si nd'est pesada, s'at torradu a pònnere sa giacheta cun sos matessi movimentos pretzisos de un'autòmata e si nch'est essida. Sigomente non tenia nudda de ite fàghere, so essidu fintzas deo e l'apo sighida un'iscuta. Issa si fiat posta in s'oru de su martzapès e cun una lestresa e seguresa de non crèere, sighiat su caminu suo sena ismanchinare e sena si furriare. L'apo pèrdida de vista e so torradu a in segus. Apo pensadu chi fiat iscadreddada, ma l'apo ismentigada in presse.

         In s'oru de sa ghenna de domo apo agatadu a Salamano. L'apo fatu intrare e m'at naradu chi su cane fiat oramai pèrdidu ca     in su depòsitu non bi fiat. Sos impiegados l'aiant naradu chi forsis nche fiat finidu suta de una vetura. Aiat preguntadu si fiat possìbile a ischire carchi cosa in sos commissariados de politzia. L'aiant rispostu chi no annotaiant cussas cosas ca sutzediant ogni die. Apo naradu a Salamano chi diat pòdere tènnere un'àteru cane ma isse, cun resone, m'at fatu annotare chi fiat avesadu a cussu.

         Deo fia istèrridu subra de su letu e Salamano fiat sètzidu in una cadrea cara a sa mesa. Fiat a ogros a mie e teniat sas manos     in ghenugros. Non si nd'aiat bogadu su capeddu. Mastigaiat paràulas suta de sos mustatzos suos ingroghidos. M'infadaiat unu pagu, ma non tenia nudda de ite fàghere e non tenia sonnu. Tantu pro nàrrere carchi cosa, l'apo preguntadu de su cane. M'at naradu chi l'aiat tentu dae sa morte de sa mugere. Isse si fiat cojuadu a tardu. In gioventude cheriat fàghere teatru: in su regimentu retzitaiat in sas commèdias chi faghiant. Luego però fiat intradu in sas ferrovias e non si nd'arrepentiat ca como teniat una pensione.  Cun sa mugere non fiat istadu cuntentu, ma a contos fatos si fiat avesadu a issa. Cando est morta, isse si fiat sentidu a sa sola. Tando aiat pedidu unu cane a unu cumpàngiu de traballu chi l'aiat dadu cussu, chi tando fiat cateddu. Li daiat de mandigare dae su biberòn. Ma sigomente unu cane campat prus pagu de un'òmine, si fiant fatos betzos impare. "Teniat unu caràtere malu, m'at naradu Salamano. Cando non cando brigaìamus. Ma fiat unu cane bonu su matessi." L'apo naradu chi fiat de una bella ratza e Salamano s'est postu cuntentu. "E in prus, at annantu, vostè no l'at connotu in antis de sa maladia. Sa cosa prus bella chi teniat fiat su pilu." Ogni sero e ogni mangianu, dae cando su cane aiat tentu cussa maladia de sa pedde, Salamano l'untaiat cun sa pumada. A pàrrere suo però, sa maladia verdadera fiat sa betzesa, e dae sa betzesa non si sanat.

         In cussu momentu apo cascadu e su betzu m'at naradu chi si nch'andaiat. L'apo naradu chi podiat abarrare in domo, e chi mi dispraghiat de su chi fiat sutzessu a su cane e isse m'at torradu sas gràtzias. M'at naradu chi mama cheriat bene a su cane suo. Faeddende de issa, li naraiat "mama bostra s'iscura". At naradu chi
suponiat chi deo mi dia sentire disdiciadu a pustis de sa morte de mama e deo no apo rispostu nudda. Isse tando m'at naradu, in presse e reselosu, chi in su bighinadu m'aiant criticadu ca nch'aia postu a mama in s'ospìtziu, ma isse mi connoschiat e ischiat chi deo istimaia meda a mama. L'apo rispostu, e galu no isco pro ite, chi fintzas a como no aia ischidu nudda de sas crìticas, ma chi s'ospìtziu mi fiat partu una cosa naturale ca non tenia bastante dinare pro fàghere assìstere a mama. "De su restu, apo annantu, fiat dae meda chi issa non teniat nudda de ite mi nàrrere e chi a sa sola fiat semper ammuinada. - Emmo, m'at naradu isse, in s'ospìtziu nessi teniat unos amigos." Luego m'at pedidu permissu. Cheriat andare a dormire. Sa vida sua como fiat cambiada e no ischiat bene su chi deviat fàghere. Pro sa prima borta dae cando lu connoschia, agiomai a sa cua, m'at dadu sa manu e deo apo sentidu sas iscazas de sa pedde. At iscanzadu unu risu e in antis de si nch'essire m'at naradu: "Ispero chi custa note sos canes no apeddent. Mi paret semper chi siat su meu."
VI


         Sa domìniga non bi la faghia a mi nd'ischidare e Marie m'at dèvidu mutire e istratonare. No amus mandigadu ca luego cherìamus fàghere su bagnu.  Mi sentia comente bòidu e tenia dolore de conca. Sa sigareta chi fia fumende teniat unu sabore ràntzigu. Marie m'at leadu a befe, ca nat chi tenia "una cara de interru". Giughiat unu bestire de tela bianca e fiat a pilos isortos. L'apo naradu chi fiat bella e issa at rìsidu dae su praghere.

         Falende, amus tzocadu sa ghenna de Raymond. Nos at rispostu chi fiat a puntu de essire. In carrera, pro s'istrachidùmene chi tenia e pro no àere abertu sas persianas in domo, sa lughe de sa die, cun su sole giai artu, m'at corpadu che un'iscavanada. Marie brinchitaiat de alligria e sighiat narende chi fiat una bella die. Deo comintzaia a istare mègius e m'abigiaia chi tenia fàmene. Bi l'apo naradu a Marie chi m'at mustradu sa bursa sua de tela incherada in ue aia postu sos costùmenes de bagnu e un'abbamanu. Non podia fàghere àteru si no isetare e amus intesu a Raymond serrende sa ghenna. Fiat in pantalones asulos e camisa bianca a mànigas mutzas. Ma teniat unu sombreri de pàgia, chi at fatu rìere a Marie, e sos bratzos biancos meda suta de sos pilos nieddos. Mi faghiat unu pagu de àscamu. Falende sas iscalas fiat fruschiende e teniat sa chìgia cuntenta. M'at naradu: "Salude compa'", e at mutidu a Marie "Sennorina".

         Sa die in antis semus andados a su commissariadu e deo aia testimoniadu chi sa giòvana aiat "trampadu" a Raymond. Isse si l'at isfrancada cun una difida ebbia. No ant controlladu su chi apo naradu deo. Nd'amus faeddadu un'iscuta cun Raymond e luego amus detzisu de leare su postale. Sa marina non fiat a tesu, ma dìamus andare prus in presse gosi. Raymond pensaiat chi s'amigu suo diat èssere cuntentu de nos bìdere arribende chitzo. Fìamus a puntu de tzucare cando Raymond, totu in unu, m'at fatu un'ammicada de abbaidare a ogros a nois. Apo bidu unu grupu de Àrabos arrumbados a sa bidrera de s'istancu. Nos fiant abbaidende mudos, ma a modu issoro, comente chi essèremus pedras o àrbures mortos. Raymond m'at naradu chi su segundu a manu manca fiat su de s'àtera die cun isse, e m'est partu apessamentadu. At annantu chi, de su restu, fiat una fatzenda serrada. Marie non cumprendiat bene s'arresonu e nos at preguntadu su chi  fiat sutzedende. L'apo naradu chi fiant unos Àrabos in chirca de Raymond. Issa at chertu a nos nch'andare in presse. Raymond s'est inteteradu e riende at naradu a coitare.   

         Semus andados a sa firmada de su postale chi fiat unu pagu prus addae e Raymond m'at naradu chi sos Àrabos no nos fiant sighende. Mi so furriadu. Issos fiant semper in cue   abbaidende cun sa matessi indiferèntzia su logu chi aìamus lassadu. Amus leadu su postale. Raymond, chi pariat pàsidu de su totu, fiat semper brullende cun Marie. Apo cumpresu chi li praghiat ma issa no li poniat mente. Cando non cando issa l'abbaidaiat riende.

         Semus falados in sa periferia de Algeri. Sa marina non fiat a tesu dae sa firmada de su postale. Ma amus traessadu una campeda acarada a mare e chi falat a sa plàia. Fiat covacada de pedras grogòngias e arbutzu, biancu nidu, cara a s'asulu forte de su chelu. Marie s'ispassiaiat a ispàrghere sos pètalos dende corfos cun sa bursa sua de tela incherada. Amus caminadu in mesu de filèrinas de domiteddas cun cresuras birdes o biancas, calicuna, cun veranda etotu, afungada in mesu de tamarindos, àteras nudas in mesu de pedras. In antis de cròmpere a sas làcanas de sa campeda, si podiat bìdere su mare immòbile e prus a tesu unu promontòriu sonnigosu e massissu in s'abba crara. In s'aera chieta nd'est pigadu in finas a nois unu mùidu lèbiu de motore. E amus bidu, a tesu meda, una barca de piscare acurtziende·si, agiomai a manera insensìbile, in su mare lughente. Marie at boddidu unos cantos lìgios de roca. Dae su caminu chi falaiat a mare amus bidu chi bi fiant giai unos cantos bagnistas.

         S'amigu de Raymond teniat una domitedda de linna in s'estremidade de sa plàia. A palas fiat arrumbada a sas rocas e sos truncos chi la regiant in sa parte de a in antis fiant in intro de s'abba. Raymond nos at presentadu. S'amigu suo si naraiat Masson. Fiat matzocu, artu e palilargu; sa mugere fiat minuda, bella pacioca e garbosa, cun sa faeddada parigina. Deretu nos at naradu de fàghere comente chi istemus in domo nostra e chi teniant pische frissu, piscadu su mangianu etotu. L'apo naradu chi teniat una bella domitedda. M'at acraridu chi totu sos sàbados, domìnigas e dies de festa beniat a inoghe. "Cun sa mugere, comente est naturale", at annantu. E pròpiu in cussu momentu sa mugere fiat riende  cun Marie. Forsis, pro sa prima borta, apo pensadu chi mi dia cojuare.

         Masson cheriat fàghere su bagnu, ma sa mugere e Raymond non cheriant bènnere. Semus falados nois tres e Marie deretu est intrada in abba. Masson e deo amus isetadu un'iscuta. Isse faeddaiat a lenu e mi so abbistu chi teniat s'avesu de acabare sa frase cun "e dia annànghere", mancari no annangheret nudda. E faeddende de Marie m'at naradu: "Est istraordinària, e dia annànghere, atzisadora." Luego no apo prus postu atentzione a cussa mania sua ca fia ocupadu a sentire su bene chi mi fiat faghende su de leare su sole. S'arena comintzaiat a caentare suta de sos pes. Apo frenadu sa gana chi tenia de mi nche ghetare a modde, ma a ùrtimu apo naradu a Masson: "A intramus?" Mi so imbèrghidu in s'abba;  isse est intradu a bellu e s'est ghetadu cando non tocaiat pes in terra. Nadaiat male, l'apo lassadu e mi nche so andadu cun Marie. S'abba fiat frita e fia cuntentu de nadare. Cun Marie nos nche semus allargados e cungeniaìamus in sos movimentos e in sos pragheres.

         A tesu comente fìamus, nos semus postos a bentre in susu e in sa cara mia girada a chelu su sole mi nde bogaiat sos ùrtimos velos de abba chi si mi nche colaiant in buca. Amus bidu a Masson torrende a sa plàia pro s'istèrrere a su sole. Dae a tesu pariat mannu meda. Marie at chertu a nadare paris cu megus. Deo mi so postu a in segus suo pro la leare a chintzu e issa nadaiat movende sos bratzos ebbia mentres chi deo l'agiudaia movende sos pes. Su sonu de s'abba atapada nos at sighidu in su mangianu finas a cando non mi so sentidu istracu. Tando apo lassadu a Marie e so torradu nadende a manera regulare e respirende bene. In sa plàia, mi so isterridu a bentre a terra a curtzu a Masson e apo postu sa cara in s'arena. L'apo naradu chi "istamus bene" e isse fiat de acordu cun megus. Luego est torrada Marie. Mi so furriadu pro la bìdere benende. S'abba salida li daiat un'aparèntzia apitzigatita e teniat sos pilos a in segus. S'est istèrrida a costàgiu meu e su corpus suo caente e su calore de su sole m'ant fatu leare sonnu.

         Marie m'at isbatuladu e m'at naradu chi Masson fiat pigadu a domo sua, fiat ora de pràndere. Mi nde so pesadu in presse ca tenia fàmene, ma Marie m'at naradu chi fia dae mangianu sena mi la basare. Fiat beru, e tenia gana de mi la basare. "Beni intro de abba", m'at naradu. Amus cùrridu pro nos nche ghetare subra de sas primas undas. Amus fatu unas cantas bratzadas e issa s'est istrinta a mie. Apo sentidu sas ancas suas inghiriende sas mias e l'apo disigiada.

         Cando semus torrados, Masson nos fiat mutende. L'apo naradu chi tenia fàmene meda e isse at naradu deretu a sa mugere chi li praghia. Su pane fiat bonu e deo apo mandigadu sa parte mia de pische. Luego b'aiat petza e pumu de terra frissu. Totus fìamus mandighende mudos.   Masson bufaiat binu meda e m'umpriat semper sa tatza. A s'ora de su cafè, deo tenia sa conca chi mi pesaiat unu pagu e apo pipadu meda. Masson, Raymond e deo amus pensadu de passare impare su mese de austu in sa plàia, dividende sos gastos. Marie, totu in unu, nos at preguntadu: "A l'ischides it'ora est? Sunt sas ùndighi e mesu. "Semus abarrados totus transidos e Masson at naradu chi aìamus mandigadu tropu chitzo, ma chi fiat naturale, ca s'ora de pràndere est cando si tenet fàmene. No isco pro ite custas paràulas ant fatu a rìere a Marie. Creo chi aiat bufadu unu pagu tropu. Masson m'at preguntadu si cheria andare cun isse a passigiare in sa plàia. "Pustis pràndere mugere mia faghet semper un'ingalenada. Deo nono, non mi praghet. Tèngio bisòngiu de caminare. Deo bi lu naro semper chi est mègius pro sa salude. Tenet deretu però a fàghere su chi cheret." Marie at naradu chi issa abarraiat in domo a agiudare sa sennora Masson a sabunare s'istèrgiu, Sa parigina at naradu chi pro fàghere cussu tocat a nche pònnere foras de domo a sos òmines. E nois tres nos nche semus essidos.

         Su sole falaiat che fogu in s'arena e s'allùinu in su mare intzegaiat. Non bi fiat nemos in sa plàia. Dae sas barracas in sa campeda acaradas a mare, nde beniant tzocos de pratos e furchetas. Fìamus isalenados dae su calore de sas pedras chi s'artzaiat dae terra. Pro comintzare, Raymond e Masson ant faeddadu de cosas e de pessones chi deo non connoschia. Apo cumpresu chi fiat dae tempus meda chi si connoschiant e chi pro unu tzertu tempus aiant bìvidu impare. Nos semus acurtziados a s'abba e amus caminadu oru de mare. Cando non cando un'undighedda prus longa de sas àteras nos infundiat sas iscarpas de tela. Deo non fia pensende a nudda mesu atontadu comente fia dae su sole chi mi falaiat in conca.

         In cussu momentu Raymond at naradu a Masson carchi cosa chi no apo cumpresu bene. Ma a su matessi tempus mi so abbistu chi a tesu, in sa plàia, duos Àrabos in tuta de mecànicu fiant benende cara a nois. Apo abbaidadu a Raymond e m'at naradu: "Est isse." Nois amus sighidu caminende. Masson at preguntadu comente nos aiant pòdidu sighire finas a in cue. Apo pensadu chi nos aiant dèvidu bìdere leende su postale cun una bursa de mare, ma no apo naradu nudda.

         Sos Àrabos caminaiant lentos e fiant giai bastante prus a curtzu. Nois no amus cambiadu su passu, ma Raymond at naradu: "Si b'at briga, tue, Masson, t'incàrrigas de su segundu. Deo mi l'apo a bìdere cun su meu. Tue, Meursault, si nd'essit a campu un'àteru, est pro a tie." Apo naradu: "Eja" e Masson si nch'at tzacadu sas manos in butzaca. S'arena, buddende, como mi pariat ruja. E sighìamus, a passu aguale, cara a sos Àrabos. Su tretu intre nois e issos fiat minimende. Cando fìamus a unos pagos passos dae issos, sos Árabos si sunt firmados. Masson e deo  amus allentadu su passu. Raymond est andadu deretu cara a s'òmine suo. No apo cumpresu bene su chi l'at naradu, ma s'àteru at fìnghidu de li dare un'isconcada. Raymond tando l'at iscutu unu primu corfu e deretu at mutidu a Masson. Masson s'est ghetadu contra a s'àteru e l'at dadu duos corfos cun totu sa fortza sua. S'Àrabu est rutu a modde, cara a terra, e est abarradu unos cantos segundos gasi, e unos bumbullones tzocaiant a pìgiu de abba inghiriende·li sa conca. A su matessi tempus fintzas Raymond at iscutu e s'àteru teniat totu sa cara in sàmbene. Raymond s'est giradu a mie e m'at naradu: "As a bìdere como su chi si leat." L'apo abboghinadu: "Ista atentu chi tenet unu leputzu!" Mancu naradu chi Raymond teniat su bratzu abertu e sa buca ferta.

         Masson at fatu unu brincu a in antis. Ma s'àteru Àrabu s'est fichidu reu e postu a in segus de chie fiat armadu. Nois chietos. Issos pianu pianu sunt torrados a in segus, abbaidende·nos semper e minetzende·nos cun su leputzu. Cando ant bidu chi fiant a unu bonu tretu dae nois, si nche sunt fuidos currende, mentres chi nois semus abarrados che cravados suta a sole e Raymond intringhende·si su bratzu chi li sambenaiat.

         Masson at naradu deretu chi bi fiat unu dotore chi passaiat sas domìnigas in sa campeda. Raymond bi cheriat andare in presse. Ma ogni borta chi faeddaiat, su sàmbene de sa ferta li faghiat bumbullones in buca. Mantenende·lu semus torrados a sa barraca su prus in presse chi amus pòdidu. In cue Raymond at naradu chi sas fertas chi teniat fiant superfitziales e chi podiat andare a sa sola dae su dotore. Est essidu cun Masson e deo so abarradu cun sas fèminas a lis nàrrere ite fiat sutzessu. Sa sennora Masson fiat pranghende e Marie fiat pàllida.  Fiat un'anneu a acrarire totu.  E tando so istadu a sa muda e mi so postu a pipare abbaidende su mare.

         A ora de sa una e mesu, Raymond est torradu cun Masson. Teniat su bratzu fascadu e unu tzerotu in su culatzu de sa buca. Su dotore l'aiat naradu chi fiat paga cosa, ma Raymond teniat sa chìgia seriosa meda. Masson at chircadu de lu fàghere a rìere. Isse però sighiat mudu. Cando at naradu chi falaiat a sa plàia, l'apo preguntadu a ue andaiat. M'at rispostu chi cheriat leare aera. Masson e deo amus naradu chi lu dìamus acumpangiare. Tando s'est arrabbiadu e nos at ofesu. Masson at naradu a no lu contrariare. Deo però l'apo sighidu etotu.
        
         Amus caminadu a longu in sa plàia. Su sole como falaiat che fogu. S'isfarfaruzaiat subra s'arena e s'abba de mare. Apo timidu chi Raymond ischeret a ue fiat andende, ma a seguru non fiat beru. In fines, a s'àteru chirru de sa plàia, semus cròmpidos a una mitza chi falaiat abba in s'arena, a in segus de una roca manna. In cue amus agatadu sos duos Àrabos. Fiant istèrridos in terra cun sas tutas issoro untinosas. Teniant un'aparèntzia asseliada e pariant agiomai cuntentos. Sa presèntzia nostra no at cambiadu nudda. Su chi aiat iscutu s'istocada a Raymond si l'abbaidaiat sena nàrrere nudda. S'àteru fiat sulende in una canna e sighiat repitende sena pasu, abbaidende·nos a ogrirevessu, sas tres notas chi nde bogaiat dae s'istrumentu suo.
                                                                                
         In totu custu tempus non b'at àpidu àteru si non sole e mudìmene, cun su murmutu de s'abba de sa mitza e sas tres notas. A pustis Raymond at postu sa manu in sa butzaca de sa pistola, ma s'àteru mancu s'est mòvidu e sighiant abbaidende·si intre issos. Apo notadu chi su chi fiat sonende su pipiriolu  teniat sos pòddighes de sos pees separados meda intre issos. E sena lassare de mirare su contràriu suo Raymond m'at preguntadu: "A l'iscudo a balla?" Apo pensadu chi si li naraia chi nono  isse si diat èssere esaltadu a sa sola e a seguru chi li diat àere isparadu. L'apo naradu ebbia: "Isse galu non t'at naradu nudda. Diat èssere covardu a l'isparare." In mesu de su mudìmene e de su calore s'est intesu su tzochigheddu de s'abba e de su pipiriolu. Luego Raymond at naradu: "E tando como l'ofendo e cando rispondet l'iscudo a balla." L'apo rispostu: "Andat bene. Ma si isse no nde bogat su leputzu tue non podes isparare." Raymond at comintzadu a si esaltare unu pagu. S'àteru fiat semper sonende e ambos duos sighiant ogni movimentu de Raymond. "Nono, apo naradu a Raymond. Para·li fronte  che un'òmine e da·mi sa pistola. Si s'àteru si ponet in mesu o nde bogat su leputzu, giai bi penso deo a l'istèrrere in terra."

         Cando Raymond m'at dadu sa pistola,  su sole nos colaiat serente.  E semus abarrados firmos comente chi a inghìriu nostru totu esseret serradu. Nos abbaidaìamus sena abbassiare sos ogros e totu si firmaiat in cue intre su mare, s'arena e su sole e su mudìmene dòpiu de su pipiriolu e de s'abba. In cussu momentu apo pensadu chi podia isparare o no isparare. Ma totu in unu sos Àrabos, andende a culu in segus, si sunt cuados in una roca. Raymond e deo no amus sighidu. A isse li pariat bene gasi e at faeddadu de su postale pro torrare a domo.    

         L'apo acumpangiadu finas a sa barraca e, in s'ìnteri chi isse fiat pighende s'iscala de linna, deo so abarradu a in antis de sa prima iscalina, sa conca retumbenende·mi dae su sole, iscoradu a in antis de s'isfortzu pro pigare s'iscala de linna e afrontare sas fèminas. Ma su calore fiat tale chi si mi faghiat malu a bajulare su de istare firmu suta de su fogu chi falaiat dae sas aeras. Abarrare in cue o tzucare fiat sa matessi cosa. Colada un'iscuta, mi  nche so torradu a sa plàia e mi so postu a caminare.

            Bi fiat semper sa matessi istinchiddada ruja. Su mare isalenaiat in s'arena su respiru lestru e ammortighingiadu  de sas undigheddas suas. deo caminaia istentosu cara a sas rocas e sentia sos cherbeddos mios unfrende·si suta de su sole. Totu cussu calore gravaiat subra a mie e si oponiat a su caminare. E ogni borta chi sentia su sulu caente suo in cara, istringhia sas dentes, serraia sos pùngios in sas butzacas de su pantalone, m'inteteraia pro bìnchere su sole e cussa imbriaghera inchelada chi mi iscarrigaiat a subra. A ogni isfuetada  de lughe chi daiat s'arena, unu conchìgiu biancu o unu cantu de bidru, si mi contraiant sas massiddas. Apo caminadu a longu.

         Bidia dae a tesu sa roca iscura inghiriada dae unu rodeu illuinante dae sa lughe e dae su pruereddu de mare. Apo pensadu a sa mitza de abba frisca a in segus de sa roca. Tenia gana de torrare a intèndere su murmutu de s'abba, gana de fuire dae su sole, dae sas matanas e dae sos prantos de fèmina, ganas in fines de agatare s'umbra e su reposu chi dat. Ma cando fia prus a curtzu, apo bidu chi su tipu de Raymond fiat torradu.

         Fiat a sa sola. Istèrridu a palas a terra, sas manos in su gatzile, sa conca in s'umbra de sa roca, su restu de su corpus suta sole. Sa tuta sua fiat fumende dae su calore. So restadu unu pagu transidu. Pro a mie fiat un'istòria belle acabada e fia andadu a in cue sena mancu bi pensare.  

         Cando m'at bidu s'est agigu artziadu e at postu sa manu in butzaca. Deo, a manera ispontànea, apo istrintu sa pistola de Raymond in sa giacheta. Tando isse s'est torradu a pònnere a palas a terra, ma sena nde bogare sa manu dae butzaca. Deo fia bastante a tesu dae isse, a una deghina de metros. B'aiat momentos chi podia intzertare sa mirada sua  intre sas pàrpalas mesu serradas. Ma, prus a s'ispissu s'immàgine sua ballaiat a in antis de sos ogros mios, in s'aera atzesa che fogu. Su murmutu de sas undas fiat semper prus istentosu, prus priu che a mesu die. Fiat su matessi sole, sa matessi lughe in sa matessi arena chi s'illongaiat inoghe. Fiat dae duas oras chi sa die non si moviat prus, duas oras chi aiat ghetadu s'àncora in unu mare de metallu buddende. In s'orizonte est passadu unu vapore e deo nd'apo bidu sa mantza niedda abbaidende cun sos culatzos de s'ogru, ca sighia semper abbaidende s'Àrabu.  

         Apo pensadu chi faghende mesu giru, totu custu diat acabare. Ma a palas mias tenia totu una plàia vibrante de sole chi mi fiat apretende. Apo fato carchi passu cara a sa mitza. S'Àrabu non s'est mòvidu. Fiat galu bastante a tesu.  Dèvidu forsis a sas umbras chi teniat in cara, mi pariat chi esseret riende. Apo isetadu. Su sole mi brusiaiat fintzas sas barras e apo intesu unos gùtios de suore ammuntonende·si in chìgios. Fiat su matessi sole de sa die chi aia interradu a mama e, comente tando, fiant sos cherbeddos chi mi doliant de prus, e totu sas venas tzocheddaiant impare suta de sa pedde.  Pro cussu brusiore chi no aguantaia prus, mi so mòvidu a in antis. Ischia chi non giuaiat a nudda, chi non mi podia  disimbarratzare de su sole dende unu passu. Ma apo fatu unu passu, unu ebbia, a in antis. E custa borta, sena si nde pesare, s'Àrabu nd'at bogadu su leputzu e  mi l''at mustradu suta de su sole. Sa lughe at lampigiadu in s'atzàrgiu e fiat comente una lama longa e lughente corpende·mi in cherbeddos. In cussu momentu su suore ammuntonadu in chìgios nd'est faladu totu in unu in pàrpalas e las at cobertas de unu velu tèbiu e densu. Sos ogros mios fiant intzegados a in segus de cussa cortina de làgrimas e de sale. No intendia àteru si non s'intùmbida de su sole in cherbeddos e, a manera indistinta, sa daga lughente brotada dae su leputzu semper a ogros a mie. Cussa ispada alluta mi consumiat sos chìgios e cumpidaiat sos ogros mios addoloridos. Est istadu tando chi totu at tambuladu. Su mare nd'at batidu unu sulu carcu e brujadore. M'est partu chi sas aeras s'abergerant in totu sa mannària issoro pro fàghere pròere fogu. Mi so totu inteteradu e apo contraidu sa manu in sa pistola. Su grillete at tzèdidu, apo tocadu sa bentre allisada de sa culata e est in cue, in cussu tzocu sicu e insurdidore, chi est comintzadu totu. Mi nd'apo catzadu su suore e su sole. Apo cumpresu chi aia distruidu s'ecuilìbriu de sa die, su mudìmene ispantosu de una plàia in ue fia istadu ditzosu. Tando apo isparadu àteras bator bortas a unu corpus sena vida in ue sas ballas intraiant comente nudda. E fiant comente bator corfos curtzos chi iscudia a sa ghenna de sa disaura.
Parte segunda

I


         Dae sa die chi m'ant arrestadu, m'ant interrogadu meda bortas. Fiant però interrogatòrios pro ischire s'identidade,   non duraiant meda. Sa prima borta, in su Commissariadu, pariat chi sa fatzenda mia no interessaret a nemos. Oto dies a pustis, su giùighe istrutore, imbetzes, m'at abbaidadu cun curiosidade. Ma pro comintzare m'at preguntadu su nùmene, s'indiritzu, sa professione, sa data e su logu de nàschida. A pustis at chertu ischire si tenia un'abogadu. Apo cunfessadu chi nono e l'apo preguntadu si fiat pròpiu netzessàriu a nde tènnere unu. "Pro ite?" at naradu. Apo rispostu chi pro a mie sa fatzenda mia fiat meda simple. At iscantzadu unu risu narende: "Est un'avisu. Lu narat sa lege. Si vostè no issèberat un'abogadu, nois nd'amus a designare unu de ufìtziu." Apo pensadu chi fiat còmodu chi sa giustìtzia s'incarrigaret de custos particulares. Bi l'apo naradu. Isse m'at dadu sa resone e at concruidu narende chi sa lege fiat bene fata.

         A printzìpiu no l'apo leadu a sa sèria. M'at retzidu in una sala prena de cortinas, teniat subra s'iscrivania sua una làmpana ebbia chi daiat lughe a sa poltrona ue m'at fatu sètzere mentres chi isse restaiat in s'umbra. Aia giai lèghidu una descritzione che custa in unos libros e totu m'est partu unu giogu. Acabadu de arresonare, imbetzes, mi l'apo abbaidadu e apo bidu un'òmine de aparèntzia fine, cun sos ogros asulos incheados, mustatzos canos e  longos, pilos belle biancos e bundantes. M'est partu òmine achistiadu e fintzas simpàticu, cun totu chi tzertos movimentos nerviosos l'istiraiant sa buca. A sa essida fia pro li dare sa manu, ma mi so ammentadu a tempus chi aia mortu un'òmine.

       S'incràs, est bènnidu a mi bìdere in presone un'abogadu.
Fiat bassiteddu e tundu, giòvanu meda, sos pilos totus bene imbrillantinados. Cun totu chi faghiat calore (deo fia in mànigas de camisa), isse fiat in bestimenta iscura,  collete artu e una cravata istravagante a rigas mannas, nieddas e biancas. At postu subra de su letu meu sa cartella chi teniat suta su bratzu, s'est presentadu e m'at naradu chi aiat istudiadu sa pràtica mia. Fiat una fatzenda dìliga, ma non teniat peruna duda de una bona resèssida, si li ponia aficu. Deo l'apo torradu sas gràtzias e isse m'at naradu: "Como andamus deretos a sa base de sa chistione".

         Isse s'est sètzidu subra su letu e m'at ispiegadu chi si fiant informados de sa vida mia. Aiant ischidu chi mama fiat morta dae pagu in s'ospìtziu. Aiant preguntadu in Marengo e aiant ischidu chi "aia dadu proas de insensibilidade" sa die de s'interru de mama. Vostè mi cumprendet, m'at naradu s'abogadu, chi mi dat anneu a li preguntare custas cosas.  Ma est importante meda. E at a èssere un'argumentu forte pro s'acusa si deo no agato rispostas." Isse cheriat chi deo l'agiudaret. M'at preguntadu si sa die aia patidu. Custa pregunta m'at  transidu meda e mi pariat chi dia èssere istadu impiciadu a  fàghere deo custa pregunta a un'àtera pessone. L'apo rispostu chi aia pèrdidu s'avesu de mi preguntare cosas e chi mi fiat difìtzile a li respòndere. Deo istimaia meda a mama, sena peruna duda, ma custu non cheriat nàrrere nudda. Totu sas pessones normales aiant disigiadu carchi borta sa morte de sos chi istimaiant. Naradu custu, s'abogadu m'at truncadu  sa paràula e m'est partu agiolotadu meda.  M'at fatu prommìtere de no nàrrere custas paràulas in su dibatimentu e mancu a su giùighe istrutore. In ogni modu l'apo naradu chi pro natura sas netzessidades fìsicas  mias m'alteraiant a s'ispissu sos sentimentos. Sa die chi aia interradu a mama fia istracu meda e mi la faghiat su sonnu. E non mi so abbistu de su chi mi fiat sutzedende. Su chi podia nàrrere cun seguridade est chi dia àere prefertu chi mama no esseret morta. Ma s'abogadu meu non pariat cuntentu. M'at naradu: "Custu non bastat."

         At meledadu. E m'at preguntadu si podiat nàrrere chi sa die aia dominadu sos sentimentos mios naturales. "Nono, ca est fartzu", l'apo rispostu. Isse m'at abbaidadu de una manera istravagante, comente chi deo li faghere àscamu. E m'at naradu, agiomai cun malesa, chi in ogni modu diant ascurtare comente testimòngios su diretore e su personale de s'ospìtziu e chi "custu mi podiat costare caru". L'apo fatu notare chi  cussu contu non teniat relatzione cun sa fatzenda mia, ma isse m'at rispostu petzi chi si bidiat bene chi deo no aia mai àpidu ite fàghere cun sa giustìtzia.

         Si nch'est tzucadu de malumore. Lu dia àere chertu tratènnere, acrarire chi cheria sa simpatia sua, non pro èssere difesu mègius, ma pro sentimentu naturale, si si podet nàrrere gasi. Mescamente m'abigiaia chi lu ponia in una situatzione incòmoda.  Isse non mi cumprendiat e fiat unu pagu anneadu cun megus. Li cheria nàrrere chi fia che totu sos àteros, de su totu che su restu de su mundu. Ma totu custu, in finitia, non giuaiat meda e b'apo renuntziadu pro mandronia.

         Pagu tempus a pustis, m'ant torradu a giùghere a in antis de su giùighe istrutore. Fiant sas duas de sero e a cussa ora s'ufìtziu suo fiat prenu de una lughe unu pagu ablandada dae una cortina a vela. Faghiat calore meda. M'at fatu sètzere e, cun garbu, m'at naradu chi s'abogadu meu "pro unu contratempus", non fiat pòdidu bènnere. Deo però tenia su deretu a non respòndere a sas preguntas suas e de isetare a chi s'abogadu mi poderet assistire. L'apo naradu chi podia respòndere a sa sola. Isse at carcadu cun unu pòddighe unu butone subra s'iscrivania. Est intradu unu giòvanu cantzilleri chi s'est postu giustu a palas a mie.

         Nos semus bene sètzidos in sas poltronas. E est comintzadu s'interrogatòriu. A printzìpiu m'at naradu chi faeddaiant de a mie  comente òmine  calladu e inserradu de caràtere e isse at chertu ischire ite nde pensaia deo. L'apo rispostu: "Sa beridade est chi non tèngio meda de ite nàrrere. E tando mi callo a sa muda." Isse at iscantzadu unu risu che sa prima borta, at reconnotu chi fiat sa mègius resone e at annantu: "De su restu custu non tenet importàntzia peruna." S'est calladu, m'at abbaidadu e totu in unu s'est inteteradu e m'at naradu in presse: "Su chi m'interessat, est vostè." No apo cumpresu bene ite mi cheriat nàrrere e no apo rispostu. "In su chi at fatu, at annantu, b'at cosas chi non cumprendo. E so seguru chi vostè m'at a agiudare a las cumprèndere." L'apo naradu chi fiat totu sèmplitze. Isse at insistidu a li torrare a descrìere sa die. Apo torradu a nàrrere su chi l'aia giai contadu: Raymond, sa plàia, su bagnu, sa briga, un'àtera borta sa plàia, sa mitza, su sole e sos chimbe corfos de pistola. A ogni frase naraiat: "Bene, bene." Cròmpidu a s'òmine istèrridu in terra, at aprovadu narende: "Eja."  Deo nde fia istracu de repìtere s'istòria de semper e mi pariat de no àere mai faeddadu tantu.

         A pustis de un'iscuta de mudìmene, s'est postu reu e m'at naradu chi mi cheriat agiudare, chi deo l'interessaia e chi cun s'agiudu de Deus isse dia fàghere carchi cosa pro a mie. In antis però mi cheriat fàghere carchi àtera pregunta. E deretu m'at preguntadu si cheria bene a mama. L'apo naradu: "Eja, comente totus" e su cantzelleri, chi finas a tando sighiat iscriende cun regularidade a màchina, s'est dèvidu isballiare de tastu, ca s'est confusu e est torradu a in segus. Semper sena una lògica aparente, su giùighe m'at preguntadu tando si aia isparadu sos chimbe corfos unu fatu a s'àteru. Apo meledadu e pretzisadu chi aia isparadu su primu e, colados uno segundos, sos àteros bator corfos. "Pro ite at istentadu intre su primu e su segundu corfu?" at naradu. E apo torradu a bìdere sa plàia ruja e apo sentidu in cherbeddos su sole brusiende·mi. Custa borta però no apo rispostu nudda. In totu su tempus de mudìmene chi est sighidu, m'est partu chi su giùighe si fiat ponende nerviosu. S'est sètzidu, s'est gratadu in conca, at arrumbadu sos cuidales in s'iscrivania, s'est inclinadu unu pagu cara a mie cun una mirada istrana: "Pro ite, pro ite at isparadu a unu corpus istèrridu in terra?" E deo, un'àtera borta, no apo torradu risposta. Su giùighe s'at passadu sa manu in conca e at repìtidu sa pregunta cun una boghe unu pagu alterada: "Pro ite? Tocat a mi lu nàrrere. Pro ite?" E deo sighia semper a sa muda.

         Totu in unu si nd'est pesadu, a passos longos est andadu a unu chirru de sa sala e at abertu unu calàsciu in un'archìviu. Nd'at bogadu unu crutzifissu de arghentu e mi l'at mustradu benende cara a mie. E cun boghe cambiada, agiomai tremulosa, at abboghinadu: "Custu, a lu connoschet?" Deo apo naradu: "Eja, sempermai." Tando isse m'at naradu, in presse e cun passione, chi creiat in Deus, chi fiat cumbintu che peruna pessone esseret tantu culpàbile pro chi Deus no la poderet perdonare, ma chi pro custu bisongiaiat chi s'òmine, penetende·si. si torraret a criadura, cun s'ànima bòida e pronta a retzire. Teniat totu su corpus suo curvadu in s'iscrivania. Trinnigaiat su crutzifissu belle a in subra meu. A nàrrere sa beridade, l'aia sighidu bastante male in s'arresonu suo, pro prima cosa ca tenia calore e in s'ufìtziu suo bi fiant unas muscas mannas chi si m'apitzigaiant a cara, e finas ca mi faghiat unu pagu de timòria. A su matessi tempus bidia chi bi nd'aiat pro rìere ca, de su restu, su criminale fia deo.  E isse at sighidu faeddende. Deo pagu prus o mancu apo cumpresu  chi a pàrrere suo in sa cunfessione mia b'aiat unu puntu iscuru, su fatu de àere istentadu a isparare su segundu corfu de pistola. De su restu, andaiat totu bene, ma custu puntu non resessiat a lu cumprèndere.

         Fia pro li nàrrere chi faghiat male a s'impuntare: custu ùrtimu puntu non teniat peruna importàntzia. Ma non m'at lassadu sighire e at insìstidu un'àtera borta, postu a sa rea, a mi preguntare si deo creia in Deus. L'apo rispostu chi nono. Isse tando s'est sètzidu indignadu. E m'at naradu chi fiat impossìbile, chi totu sos òmines creiant in Deus, fintzas sos chi li giraiant sa cara. De custu nde fiat cumbintu e, si nd'aeret dudadu, sa vida sua no diat àere tentu prus sentidu. "Vostè cheret, at naradu, chi sa vida mia non tèngiat prus sentidu?" A mie custu non mi riguardat l'apo naradu. Ma dae s'iscrivania mi poniat suta de ogros su crutzifissu abboghinende che unu mancante: "Deo, deo so cristianu. E pido perdonu pro sas neghes tuas a Isse. Comente faghes a non crèere chi Isse at patidu pro a tie?" Mi so abbistu chi mi fiat tratende de tue, ma non m'importaiat. Faghiat semper prus calore. Comente semper, cando mi chèrgio iscutinare dae subra calicunu chi no aguanto a l'ascurtare, mi l'apo abbaidadu comente chi essere de acordu cun isse. Cun meravìllia mia, at naradu totu triunfante: "Bidende lu ses, bidende lu ses. Beru est chi crees e cunfidas in Isse?" Deo, comente est naturale, apo torradu a nàrrere chi nono. E isse s'est lassadu rùere in sa poltrona.

         Teniat sa cara istraca. Est abarradu mudu un'iscuta in s'interi chi sa màchina de iscrìere, chi aiat sighidu totu s'arresonu, nd'allongaiat sas ùrtimas frases. Luego m'at miradu atentu e unu pagu tristu. E at murmutadu: "No apo mai bidu peruna ànima tosta che sa bostra. Sos criminales bènnidos a in antis meu ant semper prantu abbaidende custa immàgine de dolore." Fia pro li respòndere chi lu faghiant pròpiu ca fiant criminales. Ma apo pensadu chi fintzas deo fia che a issos. Custa fiat un'idea chi non mi podia adatare a issa. Luego su giùighe si nd'est pesadu comente a mi nàrrere chi s'interrogatòriu fiat acabadu. M'at preguntadu ebbia, semper cun sa matessi chìgia anneada, si mi dispraghiat de su chi aia fatu. B'apo pensadu e l'apo naradu chi prus chi   unu dispraghere verdaderu, deo tenia una genia de infadu. Apo tentu s'impressione chi isse non mi cumprendiat. Ma sa die totu est acabadu in cue.

         Apo torradu a bìdere in fatu, a s'ispissu,  su giùighe istrutore. Totu sas bortas però m'acumpangiaiat s'abogadu meu. Mi faghiant acrarire ebbia unos cantos puntos de sas decraratziones mias pretzedentes. O su giùighe dibatiat cun s'abogadu meu sos tèrmines de acusatzione. A nàrrere sa beridade non s'ocupaiant de a mie in cussos momentos. Pagu a pagu in ogni modu, est cambiadu su tonu de sos interrogatòrios. Pariat chi su giùighe non s'interessaret prus de a mie e chi aeret giai catalogadu su casu giuditziàriu meu. Non m'at prus faeddadu de Deus e no l'apo prus bidu agiolotadu che sa prima die. Su resurtadu est istadu chi sos adòbios chi tenìamus sunt istados prus pàsidos. Carchi pregunta, unu pagu de arresonu cun s'abogadu meu, e sos interrogatòrios s'acabaiant. Sa fatzenda mia sighiat su cursu suo, pro la nàrrere cun sas paràulas de su giùighe. A bortas, cando s'arresonu fiat de caràtere generale, faghiant faeddare fintzas a mie. Comintzaia a istare mègius. Nemos in cussos momentos fiat malu cun megus. Totu fiat gasi naturale, totu bene postu in logu suo e ecuilibradu, chi tenia s'impressione ridìcula de "èssere parte de sa famìlia". E a pustis de ùndighi meses de istrutòria, potzo nàrrere chi agiomai restaia ispantadu pensende de no àere gosadu de àteru si non de cussos momentos chi su giùighe, acumpangende·mi a sa ghenna de s'ufìtziu suo mi poniat sa manu in coddos narende·mi: "Pro oe amus acabadu, sennor Anticristu." E mi poniat in manos de sas guàrdias.

                                                                      

II


         B'at cosas chi mai m'est pràghidu a nde faeddare. Cando so intradu in presone, apo cumpresu a pustis de unas cantas dies chi non mi diat pràghere a faeddare de custa parte de sa vida mia.

         Luego no apo dadu prus importàntzia a custu refudu. In realidade, sas primas dies deo non fia in presone: fia isetende, a manera genèrica, unu carchi eventu nou. Totu est comintzadu petzi a pustis de sa prima e ùnica bìsita de Marie. Dae sa die chi apo retzidu sa lìtera sua (mi naraiat chi no li diant permitire prus de mi bìdere ca non fiat pobidda mia), dae sa die apo sentidu chi domo mia fiat sa tzella mia e chi sa vida mia abarraiat in cue. Sa die chi m'ant arrestadu mi nch'ant inserradu in unu logu in ue bi fiant àteros meda presoneris, Àrabos pro su prus. Bidende·mi si sunt postos a rìere. A pustis m'ant preguntadu ite aia fatu. Apo naradu chi aia mortu un'Àrabu e issos sunt abarrados a sa muda. Luego est intrada sa note. M'ant ispiegadu comente mi devia acontzare s'istoja in ue devia corcare. Arrodulende·nde un'ala si podiat fàghere unu cabidale. Totu sa note mi curriant in cara sas tzìmighes.  Unas cantas dies a pustis m'ant isuladu in una tzella in ue corcaia subra de unu bancu de linna. Tenia un'istèrgiu pro sos bisòngios e unu concu de ferru. Sa presone fiat in sa parte prus arta de sa tzitade e, dae una bentanedda, podia bìdere su mare. Una die chi fia agantzadu a sas traessas, sa cara istirada a sa lughe, est intrada una guàrdia e m'at naradu chi tenia una bìsita. Apo pensadu chi fiat Marie. E difatis fiat issa.

         Pro andare a su parlatòriu apo sighidu unu passadissu longu, un'iscala e un'àteru passadissu. So intradu in una sala manna chi leaiat lughe dae una bidriera manna. Sa sala fiat partzida, in sa longària sua, in tres partes dae duas ferradas mannas. Intre sas duas ferradas bi fiat unu tretu de unos oto o deghe metros chi separaiat sos visitadores dae sos presoneris. Apo bidu a Marie a ogros a mie, in bestire a rigas e sa cara mùrina. A s'ala mia b'aiat una deghina de presoneris, Àrabos pro su prus. Marie fiat inghiriada de Moriscas e fiat intre duas visitadoras: una betza minudedda  cun sas lavras apretadas, bestida de nieddu, e una fèmina matzoca, a s'iscabiddada, chi faeddaiat a boghe arta e movende·si tota. Dadu su tretu intre sas ferradas, sos visitadores e sos presoneris fiant obligados a abboghinare pro s'intèndere. Cando so intradu deo, s'abbolotu de sas boghes chi retumbaiant contra sos muros ampros e nudos  de sa sala, sa lughe àspera chi dae s'aera traessaiat sos bidros e s'isparghinaiat in sa sala, m'ant causadu una genia de imbàddinu. Sa tzella mia fiat prus trancuilla e prus aumbrada. B'apo postu un'iscuta pro mi pòdere adatare. A ùrtimu apo bidu carchi cara cun craresa, resartende in sa lughe de sa die. Mi so abbistu chi una guàrdia fiat sètzida in fundu de su passadissu in mesu de sas duas ferradas. Su prus de sos presoneris àrabos e sas famìlias issoro fiant acuilados faeddende intre issos. No abboghinaiant. Cun totu chi b'aeret abbolotu, issos s'intendiant faeddende a boghe bàscia. Su murmutu surdu issoro, essende dae paga artària, formaiat una genia de bàsciu continu a sos arresonos chi si rugraiant a in susu de sas concas issoro. Deretu mi so abbistu de custu andende cara a Marie. Giai agantzada a sa ferrada, issa mi faghiat un'iscantzada de risu cun totu sas fortzas suas. L'apo agatada bella meda, ma non bi l'apo ischidu nàrrere.

         "E tando?" m'a naradu a boghe arta. "Tando, inoghe semus. - Bene istas, tenes totu su chi ti faghet bisòngiu? - Emmo. Totu."

         Nos semus callados a sa muda e Marie teniat semper su risu in lavras. Sa fèmina matzoca abboghinaiat a su bighinu meu, su maridu a seguru, unu tipu massitzu e brundu, cun sa mirada sintzera. Sighiant un'arresonu giai comintzadu.

         "Jeanne no l'at chertu leare" abboghinaiat issa a barra posta. "Eja, eja", naraiat s'òmine. "Deo bi l'apo naradu chi tue
a sa essida lu dias torrare a leare, ma issa no l'at chertu leare."

         Marie, dae su chirru in ue fiat, at abboghinadu dende·mi sos saludos dae parte de Raymond e deo apo naradu: "Gràtzias." Ma su bighinu at covacadu sa boghe mia preguntende "si istaiat bene". Sa fèmina at rìsidu narende "chi mai fiat istada gasi bene che tando". Su bighinu chi tenia a manu manca, un'omineddu giòvanu cun sas manos fines, no naraiat nudda. Mi so abbistu chi fiat a ogros a sa betzighedda e chi si fiant abbaidende a fissu intre issos. Ma no apo tentu su tempus de mi los mirare prus a longu ca Marie m'at abboghinadu chi tocaiat a isperare. L'apo naradu: "Eja." A su matessi tempus mi l'abbaidaia e tenia gana de l'intrìnghere sos coddos dae subra su bestire. Tenia gana de tocare cussu bestire fine e no ischia bene su chi tocaiat a isperare si non cussa tela fine. E sena duda fiat custu su chi Marie cheriat nàrrere ca sighiat semper cun su risu in lavras. Non bidia àteru si non su lugore de sas dentes e sas pijigheddas de sos ogros suos. At torradu a abboghinare: "Nd'as a essire e nos amus a cojuare". Apo rispostu: "De a beru?" ma l'apo naradu tantu pro nàrrere carchi cosa. Issa tando at naradu in presse e semper a boghe manna chi emmo, chi mi diant assòlvere e chi dìamus torrare a sa plàia. Ma sa fèmina a costàgiu suo abboghinaiat e naraiat chi aiat lassadu una corbe in cantzelleria. E naraiat totu su chi b'aiat postu in intro. Tocaiat a s'assegurare chi bi fiat totu, ca fiat robba chi costaiat. Su murmutu de sos Àrabos sighiat a in susu de nois. Foras sa lughe pariat chi si fiat unfrende contra sa cala.

         Deo non mi sentia bene e mi nche cheria essire. S'abbolotu mi faghiat male. Ma a su matessi tempus cheria galu aprofetare de sa presèntzia de Marie. No isco cantu tempus est coladu. Marie m'at faeddadu de su traballu suo e sighiat semper riende. Su murmutu, sas boghes, sos arresonos s'irrugaiant intre issos. S'ùnicu cugione de mudìmene fit a costàgiu meu in cussu omineddu giòvanu  e  sa betzighedda chi sighiant abbaidende·si. Pagu a pagu ant fatu essire totu sos Àrabos. belle totus si sunt callados cando est essidu su primu. Sa betzighedda s'est acurtziada a sa ferrada e, a su matessi tempus, una guàrdia at fatu unu tzinnu a su fìgiu. Isse at naradu: "A nos torrare a bìdere, ma'" e issa at passadu sa manu in mesu de duas traessas pro li fàghere unu saludu lentu e illongadu.

         Issa est essida in su mentres chi un'òmine intraiat, capeddu in manos, e deretu leaiat su postu suo. Ant fatu intrare unu presoneri e si sunt postos a chistionare, ma a mesu boghe ca sa sala como fiat torrada muda. Sunt bènnidos a si nche leare su cumpàngiu chi tenia a manu destra e sa mugere l'at naradu sena abbasciare sa boghe, comente chi non s'esseret abigiada chi non fiat prus netzessàriu a abboghinare: "Incura·ti te sa pessone tua, ista atentu." luego est tocadu a mie. Marie at fatu su gestu de mi dare unu basu. In antis de iscumpàrrere mi so giradu. Est abarrada chieta, sa cara contra sa ferrada, cun su matessi risu isgarradu e incrispadu.

         Unas cantas dies a pustis m'at iscritu. E est dae cussu momentu chi sunt comintzadas sas cosas chi non m'est pràghidu mai a nde faeddare. In ogni modu, non bisòngiat esagerare e custu pro a mie est istadu prus fàtzile chi no pro àteros. A su comintzu de sa presonia, semper e cando, su chi mi costaiat de aguantare de prus fiat chi tenia pensamentos de òmine lìberu. Pro esempru mi intraiant ganas de istare in una plàia e de falare a mare. Immaginende·mi sas primas undas suta de sas prantas de sos pes, su corpus meu intrende in s'abba, e s'assulenu chi proaia, sentia totu in unu cantu fiant istrintos sos muros de presone. Ma custu est duradu carchi mese. Luego, tenia pensamentos de presoneri ebbia. Isetaia sa passigiada fitiana chi faghia in sa corte o sa bìsita de s'abogadu meu.  Cun su restu de su tempus chi tenia m'arrangiaia bene. Apo pensadu a s'ispissu chi si aia dèpidu istare in intro de unu truncu de àrbore sicu, sena àtera faina si non sa de abbaidare su frore de su chelu a in susu de sa conca mia, a pagu a pagu mi dia èssere avesadu. Dia àere isetadu su bolu de sos pugiones o s'adòbiu de sas nues  de sa matessi manera chi isetaia in cue sas cravatas curiosas de s'abogadu meu e comente, in un'àteru mundu, cun pessèntzia isetaia su sàbadu pro istrìnghere su corpus de Marie. Como, a bi pensare bene, non fia in intro de un'àrbore sicu. B'aiat gente prus disditzada de me. De su restu fiat un'idea de mama, e la repitiat a s'ispissu, chi unu acabat pro s'avesare a totu.

         In cantu a àteras cosas, non megioraia.  Sos primos meses sunt istados difìtziles. Ma pròpiu s'isfortzu chi apo dèvidu fàghere agiudaiat a nche los colare.  Pro esempru, mi turmentaiat su disìgiu de una fèmina. Fiat naturale, ca fia giòvanu. Deo però non pensaia a Marie a manera particulare. Ma pensaia tantu a una fèmina, a sas fèminas, a totu sas chi aia connotu, a totu sas ocurrèntzias chi las aia amadas, chi sa tzella mia si prenaiat de totu sas caras e de sos disìgios mios. Custu mi faghiat pèrdere s'ecuilìbriu. Ma a su matessi tempus m'umpriat sas oras. M'aia balangiadu sa simpatia de su cabu de sas guàrdias chi acumpangiaiat, a s'ora de sos pastos, s'ingarrigadu de sa coghina. Est istadu isse chi m'at faeddadu a primu de sas fèminas. M'at naradu chi fiat sa prima cosa chi si chesciaiant sos àteros. L'apo naradu chi fia che totu sos àteros e chi agataia ingiustu custu tratamentu. "Ma, at naradu, est pròpiu pro custu chi bos nche ponent in presone. - E ite cheret nàrrere, pro custu? - Eja, sa libertade, custu cheret nàrrere. Bos nde bogant sa libertade." Deo non b'aia mai pensadu. L'apo dadu sa resone: "Est beru, l'apo naradu, ca si nono, cale diat èssere su castigu? - Gasi est, vostè cumprendet sas cosas, las cumprendet. Sos àteros nono. Ma finint pro si satisfàghere a sa sola." Sa guàrdia deretu si nch'est andada.

         E b'est istada fintzas sa fatzenda de sas sigaretas. Cando so intradu in presone mi nd'ant bogadu sa chintòrgia, sos cordonitos de sas iscarpas, sa cravata e totu su chi tenia in busciaca, sas sigaretas in particulare. Intradu in sa tzella, apo pedidu chi mi las torrarent. Ma m'ant naradu chi fiat proibidu. Sas primas dies sunt istadas difìtziles. E forsis est custu chi m'at iscoradu de prus. Sutzaia bìculos de linna chi nde bogaia dae sa taulone de su letu. Totu sa die fia buliadu de istògomo. Non cumprendia pro ite mi privaiant de una cosa chi non faghiat male a nemos. A pustis apo cumpresu chi fintzas cussu fiat parte de sa punitzione.  Ma tando mi fia giai avesadu a non pipare e cussa non fiat prus una punitzione pro a mie.

         A parte custos anneos, non fia tantu disditzadu. Su problema, che semper, fiat unu, comente nche colare sas oras. Ma dae cando apo imparadu a m'ammentare de cosas, apo finidu pro non m'aburrire prus. A bortas mi ponia a pensare a s'aposentu meu e, cun s'immaginatzione, movia dae unu cugione e torraia a su matessi puntu numerende cun sa mente totu su chi agataia in caminu. A printzìpiu fiat una cosa chi faghia in presse. Ma ogni borta chi torraia a comintzare, fiat unu pagu prus longu. Ca m'ammentaia de ogni mòbile e, pro cada unu, de ogni ogetu chi bi fiat e, pro cada ogetu, de totu sos particulares e fintzas de sos particulares, de una fresadura o de un'oru iscatadu, de su colore o de sa cunsistèntzia sua. A su matessi tempus chircaia de non pèrdere su filu de sos ammentos, de fàghere una numeratzione cumpleta. E colada carchi chida podia pensare oras intreas enumerende totu su chi bi fiat in s'aposentu meu. E de custa manera prus meledaia e prus cosas disconnotas e ismentigadas nde bogaia a campu dae sa memoria mia. Apo cupresu tando chi un'òmine chi aeret campadu una die ebbia dia pòdere campare cun fatzilidade chentu annos in una presone. Dia tènnere bastante ammentos pro non s'aburrire. E in una tzerta manera custu est un'avantàgiu.

         E bi fiat fintzas su sonnu. A printzìpiu a de note dormia male e a de die nudda. A pagu a pagu sas notes ant megioradu e apo fintzas pòdidu dormire a de die. Potzo nàrrere chi sos ùrtimos meses dormia dae sèighi a degheoto oras ogni die. Mi restaiant ses oras chi nche colaiant cun sos pastos, sos bisòngios naturales, sos ammentos e s'istòria de sa Tzecoslovàchia.

         Intre su sacone e su taulone de su letu una die apo agatadu unu cantu de giornale agiomai incolladu a sa tela, ingroghidu e trasparente. Ispiegaiat de unu fatu chi fartaiat su comintzu, ma chi fiat dèvidu sutzèdere in Tzecoslovàchia. Un'òmine fiat mòidu dae una bidda tzeca a chircare sorte. Colados bintichimbe annos, ricu, fiat torradu cun sa mugere e unu fìgiu. Sa mama teniat una posada cun sa sorre in sa bidda sua. Pro l'ispantare, aiat lassadu sa mugere e su fìgiu in un'àtera posada e fiat andadu a domo de sa mama chi no l'aiat reconnotu cando l'at bidu. Pro brulla si fiat allogadu in sa posada. Aiat mustradu su dinari. A de note sa mama e sa sorre l'aiant mortu a corfos de marteddu pro l'irrobare, e nch'aiant ghetadu su carasu in su riu. Su mangianu fiat bènnida sa mugere e aiat naradu chie fiat s'istràngiu de sa die in antis. Sa mama si fiat impicada. Sa sorre si nche fiat ghetada in unu putzu. Custa istòria l'apo lèghida mìgias de bortas. Pro una banda fiat una cosa de non crèere. Ma a su matessi tempus fiat naturale. In ogni modu, mi pariat chi s'istràngiu unu pagu si l'aiat merèssidu e chi non bisòngiat a brullare.

         E gasi si nch'est coladu su tempus, cun sas oras de sonnu, sos ammentos, sa letura de cussu fatu e s'alternàntzia de sa lughe cun s'iscuru. Aia lèghidu chi in presone una pessone finit pro pèrdere sa notzione de su tempus. Ma custu non teniat sentidu pro a mie. No aia cumpresu finas a cale puntu sas dies podent èssere a su matessi tempus longas e mutzas. Sena duda longas pro campare, ma gasi illongadas chi finiant pro bessare s'una subra de s'àtera. E de custa manera perdiant su nùmene issoro. Sas paràulas eris e cras fiant sas ùnicas chi manteniant unu sentidu pro a mie.

         Cando una die sa guàrdia m'at naradu chi fia in cue dae chimbe meses, l'apo crèidu, ma no l'apo cumpresu. Pro a mie fiat semper sa matessi die chi passaiat in sa tzella mia e su matessi dovere chi deo assumia. Sa die, essida sa guàrdia, mi so abbaidadu in su concu de ferru. Mi fiat partu chi s'immàgine mia abarraret sèria mancari proare a rìere. L'apo mòvida. Apo iscantzadu unu risu ma issa at mantesu sa matessi chìgia severa e trista. Sa die fiat acabende e fiat s'ora chi deo no nde chèrgio faeddare, s'ora sena nùmene, cando s'abbolotu de su sero nde pigaiat dae totu sos pranos de sa presone in una professone de mudìmene. Mi so acurtziadu a sa bentanedda e, in s'ùrtima lughe, apo miradu un'àtera borta s'immàgine mia. Fiat semper sèria e non b'aiat nudda de istranu ca, in cussu momentu, lu fia fintzas deo. Ma a su matessi tempus e pro sa prima borta a pustis de unos cantos meses, apo intesu, a distintu, su sonu de sa boghe mia.

         L'apo connota: fiat sa matessi boghe chi mi ressonaiat in origras dae medas dies, dies longas, e apo cumpresu chi in totu cussu tempus aia faeddadu a sa sola. M'est torradu a mente tando su chi naraiat s'infermiera in s'interru de mama. Nono, non bi fiat una manera de nd'essire e nemos non podet immaginare ite sunt sos seros in presone.

III


         Potzo nàrrere chi s'istiu at remplasadu in presse s'istiu. Ischia chi cun sa bènnida de sas primas dies de calore dia bènnere carchi novidade pro a mie. Sa càusa mia l'aiant posta in s'ùrtima sessione de sa corte d'assise e custa sessione diat acabare in su mese de làmpadas. Cando est comintzadu su protzessu su sole, a foras, fiat artu in su chelu. S'abogadu meu m'aiat asseguradu chi non diat durare prus de duas o tres dies. "De su restu, aiat annantu, sa corte at a chèrrere achipire ca su protzessu suo no est su prus importante de sa sessione. B'at unu dibatimentu pro parritzìdiu chi s'at a fàghere a pustis." A sas sete e mesu de mangianu sunt bènnidos a mi leare e mi nch'ant giutu in vetura a su Palatzu de giustìtzia. Sas duas guàrdias m'ant fatu intrare in un'aposenteddu chi faghiat nuscu de umbra. Amus isetadu, sètzidos a curtzu a una gianna e a in segus de custa intendìamus unas boghes, gente cramende·si, tzocu de cadreas e un'abbolotu chi m'at fatu pensare a cuddas festas de bighinadu in ue, acabadu su cuntzertu, sa gente ammaniat su salone pro pòdere ballare. Sas guàrdias m'ant naradu chi tocaiat a isetare sa corte e una m'at cumbidadu una sigareta chi apo refudadu. M'at preguntadu luego si tenia timòria. Apo rispostu chi nono. Antis, in unu tzertu sensu m'interessaiat de bìdere unu dibatimentu. Mai nd'aia tentu ocasione in vida mia. "Eja, at naradu s'àtera guàrdia, ma a sa fine istracat."

         Colada un'iscuta, at sonadu unu campaneddu in s'aposentu. Sa guàrdias mi nd'ant bogadu sos ferros. Ant abertu sa gianna e m'ant fatu intrare in sa gàbbia de sos acusados. Sa sala fiat prena de gente. Su sole, cun totu chi bi fiant sos portellitos, intraiat dae ue podiat e s'aera fiat giai allupadora. Aiant lassadu sas bentanas serradas. Deo mi so sètzidu e sas guàrdias si sunt postas a costàgiu meu. Est in cussu momentu chi apo bidu una filera de caras a in antis meu. Totus mi fiant abbaidende: apo cumpesu chi fiant sos de sa giuria. Ma non potzo nàrrere su chi los distinghiat intre issos. Apo tentu custa impressione ebbia: m'agataia a in antis de unu bancu de tramva e totu cussos biagiadores anònimos annotaiant s'ùrtimu bènnidu pro bìdere cantu fiat ridìculu. L'isco bene chi custa idea mia fiat maca, ca non fiat su ridìculu su chi fiant chirchende ma su delitu. Mancari sa diferèntzia no est manna meda ma in ogni modu est custa s'idea chi m'est bènnida a conca.

         Fia unu pagu imbaddinadu dae totu cussa gente in cussa sala serrada. Apo torradu a abbaidare su salone e no apo connotu peruna cara. Creo chi a printzìpiu non cumprendia chi totu cussa gente fiat ammuntonada pro bìdere a mie. A parusu  sa gente non si òcupat de sa pessone mia. Apo dèvidu fàghere un'isfortzu pro cumprèndere chi  deo fia sa càusa de totu cussu agiolotu. Apo naradu a sa guàrdia: "Canta gente!" M'at rispostu chi fiat pro sos giornales e m'at mustradu unu grupu chi fiat a probe a una mesa suta su bancu de sa giuria. E m'at naradu: "Aco-los." E deo apo preguntadu: "Chie?" E isse at repìtidu: "Sos giornales." Sa guàrdia connoschiat unu de cussos giornalistas chi l'at bidu e est bènnidu cara a nois. Fiat un'òmine giai antzianu, simpàticu, cun una cara unu pagu istòrchida. At istrintu sa manu a sa guàrdia cun totu su coro. Apo notadu in cussu momentu chi totus s'agataiant, si saludaiant e arresonaiant, che chi esserent in unu assòtziu, cuntentos de s'agatare in mesu de gente de su matessi ambiente. Apo fintzas cumpresu s'impressione istrana chi tenia de sobrare, che chi essere un'istràngiu ghetadu. De ogni manera su giornalista m'at faeddadu risulanu. M'at naradu chi isperaiat chi totu esseret andadu bene pro a mie.  L'apo torradu sas gràtzias e isse at annantu: "Li naro una cosa, sa fatzenda sua l'amus unu pagu esagerada. S'istiu est un'istajone sica pro sos giornales. B'est petzi  s'istòria bostra e su parritzidiu chi balent carchi cosa." Luego m'at mustradu, in su grupu in ue fiat isse, un'omineddu chi pariat una donna de muru grassa cun unas ullieras inghiriadas a nieddu. M'at naradu chi fiat s'imbiadu ispetziale de unu giornale de Parigi: "No est bènnidu pro vostè. Ma sigomente deviat iscrìere de su protzessu de su parritzìdiu, l'ant pedidu de imbiare a su matessi tempus sa crònaca de su bostru." E so istadu a puntu, un'àtera borta, de li torrare sas gràtzias. Ma apo pensadu chi diat èssere istadu ridìculu. M'at fatu unu saludu carignosu cun sa manu e si nch'est andadu. Amus isetadu galu unos cantos minutos.

         S'abogadu meu est intradu, in toga, inghiriadu dae àteros collegas. Est andadu cara a sos giornalistas, at istrintu unas cantas manos. Ant brulladu e rìsidu e pariant bene discansados, finas a cando at sonadu unu campaneddu in sa sala. Totus sunt torrados a logu issoro. S'abogadu meu est bènnidu cara a mie, m'at istrintu sa manu e m'at consigiadu de rispòndere cun pagas paràulas a sas preguntas chi mi diant fàghere, de non leare peruna initziativa e de mi fidare de a isse pro totu su restu.

         A manu manca apo intesu su tzocu de una cadrea torrende a in segus e apo bidu un'òmine artu e làngiu, bestidu de ruju, cun ulliereddas a pintza, setzende·si e acontzende cun incuru sa toga. Fiat su procuradore. Un'uscieri at annuntziadu sa corte. A su matessi tempus duos ventiladores mannos ant comintzadu a  muinare. Tres giùighes, duos in nieddu, su de tres in ruju, sunt intrados cun unos incartamentos aviende·si in presse a sa tribuna chi dominaiat sa sala. Su chi fiat bestidu in ruju s'est sètzidu in su cadreone de mesu, at postu su bonete a in antis suo, s'est asciutadu sa conca ispilida cun unu mucadore e at decraradu abertu su protzessu.

         Sos giornalistas fiant a pinna in manu. Totus teniant sa matessi chìgia indiferente e unu pagu befajola. Unu de issos, però, meda prus giòvanu de sos àteros, in bestimenta de franella murra e cravata asula, aiat lassadu sa pinna a in antis suo e m'abbaidaiat. In sa cara sua unu pagu asimètrica bidia ebbia sos duos ogros, craros meda, chi mi fiant esaminende cun atentzione  sena espressare nudda chi esseret definìbile. Apo tentu s'impressione istrana chi fia deo etotu abbaidende·mi. Forsis est pro custu e fintzas ca non connosco su costumadu de su logu, chi no apo cumpresu de su totu su chi est sutzessu luego, sa sorteada de sos de sa giuria, sas preguntas fatas dae su presidente a s'abogadu, a su procuradore e a sa giuria (ogni borta totu sas concas de sos giurados si furriaiant a su matessi tempus cara a sa corte), una letura lestra de s'atu de acusa in ue apo reconnotu nùmenes de logos e de pessones, e àteras preguntas a s'abogadu meu.  

         Ma su presidente at naradu chi diat ordinare de fàghere s'apellu de sos testimòngios. S'uscieri at lèghidu unos nùmenes chi ant atraidu s'atentzione mia. Dae mesu de su pùblicu, un'iscuta a in antis anònimu, apo bidu ponende·si a sa rea a unu a unu, e iscumparende in una gianna laterale, su diretore e su porteri de s'ospìtziu, Thomas Pérez, Raymond, Masson, Salamano, Marie. Issa m'at fatu unu tzinnu ansiosu. Fia galu ispantadu de non m'èssere abbistu de issos in antis cando, intendende su nùmene suo, s'ùrtimu, Céleste s'est postu reu. Apo reconnotu a costàgiu suo, minudedda, sa fèmina de s'ostera, in giacheta, cun sa chìgia sua pretzisa e detzisa. Mi fiat abbaidende a fissu. No apo però tentu su tempus de meledare ca su presidente at comintzadu a faeddare. At naradu chi fiant a puntu de comintzare sas dibatas verdaderas e chi pensaiat chi fiat inùtile a racumandare assèliu a su pùblicu. Segundu isse, fiat in cue pro dirìgere cun impartzialidade sas dibatas de una fatzenda chi cheriat cunsiderare cun obietividade. Sa sentèntzia de sa giuria diat èssere istada leada cun ispìritu de giustìtzia e, in ogni modu, isse diat àere fatu isfollare sa sala si si creaiat su mìnimu intzidente.

         Su calore fiat creschende e in sa sala bidia sos assistentes bentulende·si cun sos giornales. Custu produiat un'ischimuzu continu de pabiru trichigiadu. Su presidente at fatu unu tzinnu e s'uscieri nd'at batidu tres ventàllios de pàgia intritzada chi sos tres giùighes deretu ant impreadu.

         Luego est comintzadu s'interrogatòriu meu. Su presidente m'at faeddadu cun assèliu e fintzas, gasi m'est partu, cun unu puntu de bonucoro. M'ant preguntadu un'àtera borta nùmene e sambenadu e, mancari mi inchietaret, apo pensadu chi in fundu fiat bastante naturale, ca diat èssere istadu grave a giuigare un'òmine in contu de un'àteru. A pustis su presidente  at comintzadu a lèghere su chi deo aia fatu, indiritzende·si a mie ogni tres frases pro mi preguntare: "Giustu?" E ogni borta apo rispostu: "Emmo, sennor Presidente", segundu sa istrutziones de s'abogadu meu. Totu custu est duradu meda ca su presidente fiat pretzisu meda in sa relatzione sua. In totu custu tempus sos giornalistas iscriiant. Sentia sa mirada de su prus giòvanu de issos e de sa fèmina de s'ostera. Su bancu de su tramva fiat totu giradu cara a su presidente. Isse at tussidu, at isfogiadu sos pabiros chi teniat e s'est giradu cara a mie isbentulende·si.
                                                                               
         Su presidente m'at naradu chi como si deviat ocupare de unas cantas chistiones istràngias a s'aparièntzia a sa fatzenda mia, ma chi forsis teniant meda de ite bìdere cun custa. Apo cumpresu chi diat àere faeddadu de mama e a su matessi tempus apo sentidu cantu custu mi diat dare anneu. M'at preguntadu pro ite aia postu a mama in s'ospìtziu. L'apo rispostu ca non tenia dinari pro la tènnere in domo e m'incurare de issa. M'at preguntadu si aia patidu pro custu e l'apo rispostu chi nen mama e nen deo no isetaìamus prus nudda s'unu dae s'àteru e mancu dae àteras pessones e chi ambos duos nos fìamus avesados a sas vidas nostras noas. Su presidente at naradu tando chi non cheriat insìstere subra de custu puntu e at preguntadu a su procuradore si mi cheriat fàghere carchi pregunta.

         Isse fiat mesu giradu palas a mie e, sena m'abbaidare, at naradu chi cun s'autorizatzione de su presidente diat àere disigiadu ischire si deo fia torradu a sa mitza, a sa sola, cun s'intentzione de ochire s'Àrabu. "Nono", apo naradu. "E tando, pro ite fiat armadu e pro ite est torradu pretzisamente a cussu logu?" Apo naradu chi fiat pro casualidade. E su procuradore at annantu, cun tonu malu: "Pro como andat bene gosi." Luego totu est istadu unu pagu confusu, nessi pro a mie. Ma a pustis de unos collòchios, su presidente at decraradu chi sa sessione fiat serrada e rinviada a su merie pro ascurtare sos testimòngios.

         No apo tentu su tempus de meledare.  Mi nch'ant giutu a foras, fatu intrare in una vetura tzellulare e giutu a presone in ue apo mandigadu. Coladu pagu tempus, su tantu pro m'abigiare chi fia istracu, sunt torrados a mi leare; totu est torradu che in antis e deo mi so agatadu in sa matessi sala, cun sas matessis caras ogros a mie. Su calore ebbia fiat prus forte e comente pro meràculu totu sos de sa giuria, su procuradore, s'abogadu meu e unos cantos giornalistas teniant unu ventàlliu. Su giornalista giòvanu e sa fèmina de s'ostera fiant semper in cue. Ma issos non s'isbentulaiant e sighiant abbaidende·mi sena nàrrere nudda.

         Deo m'apo asciutadu su suore chi mi falaiat in cara e apo leadu unu pagu cussèntzia de su logu in ue m'agataia e de sa pessone mia cando apo intesu chi mutiant su diretore de s'ospìtziu.
L'ant preguntadu si mama si chesciaiat de a mie e isse at naradu chi emmo ma chi si trataiat de una mania de sos pensionantes, sa de si chesciare de sos de sa famìlia. Su presidente l'at fatu dislindare si issa mi brigaiat pro nche l'àere posta in s'ospìtziu e su diretore at torradu a nàrrere chi emmo. Custa borta però no at annantu nudda àteru. A un'àtera pregunta at rispostu chi fiat abarradu ispantadu de s'assèliu meu sa die de s'interru. L'ant preguntadu ite cheriat nàrrere cun sa paràula assèliu. Su diretore s'at abbaidadu sa punta de sas iscarpas e at naradu chi deo no aia chertu bìdere a mama, chi no aia prantu mancu una borta e chi aia mòidu acabadu s'interru sena mi tratènnere in sa tumba. Un'àtera cosa l'aiat ispantadu: un'impiegadu de s'agentzia funerària l'aiat naradu chi no ischia s'edade de mama. B'at àpidu unu momentu de mudìmene e su presidente l'at preguntadu si aiat faeddadu pròpiu de a mie. Sigomente su diretore non cumprendiat sa pregunta, l'at naradu: "Est sa lege." Luego su presidente at preguntadu a su sostitutu procuradore si teniat carchi pregunta pro fàghere a su testimòngiu e isse at esclamadu: "Nono! Andat bene gosi", cun una briosidade e una mirada triunfante cara a mie chi, pro sa prima borta  in medas annos, apo tentu una gana istùpida de prànghere ca sentia cantu fia dispretziadu dae totu cussa gente.

         A pustis de preguntare a sos de sa giuria e a s'abogadu meu si
cheriant fàghere carchi pregunta, su presidente at ascurtadu su porteri. Pro a isse e pro totu sos àteros ant repìtidu sas matessis formalidades. Andende a rispòndere, su porteri m'at abbaidadu e at giradu sos ogros a un'àtera ala. At rispostu a sas preguntas chi l'ant fatu. At naradu chi deo no aia chertu bìdere a mama, chi mi fia postu a pipare, chi mi fia dormidu e chi aia leadu unu cafellate. Apo intesu chi carchi cosa agiolotaiat totu sa sala e, pro sa prima borta, apo cumpresu chi fia culpàbile. Ant fatu repìtere a su porteri s'istòria de su cafellate e de sa sigareta. Su sostitutu procuradore m'at abbaidadu cun un'allampada irònica in ogros. In cussu momentu s'abogadu meu at preguntadu a su porteri si aiat pipadu cun megus. Ma su procuradore s'est pesadu violentu a custa pregunta: "Chie est inoghe su criminale e ite mètodos sunt custos chi cherent mantzare sos testimòngios de s'acusa pro bogare importàntzia a testimonias chi non pro custu sunt prus pagu graes!" Su presidente però at invitadu su porteri a rispòndere a sa pregunta. S'òmine, impitzadu, at naradu: "Isco chi non tèngio resone. Ma non mi so atrividu a refudare sa sigareta chi m'oferiat su sennore. A ùrtimu m'ant preguntadu si cheria annànghere carchi cosa. "Nudda, apo rispostu, petzi chi su testimòngiu tenet resone. So istadu deo a l'ofèrrere una sigareta." Su porteri tando m'at abbaidadu unu pagu ispantadu e cun reconnoschèntzia. At duritadu, luego at naradu chi est istadu isse a mi cumbidare su cafellate. S'abogadu meu at fatu unu gestu de cuntentesa e at decraradu chi sa giuria diat apretziare custas paràulas. Ma su procuradore a boghe manna at naradu: "Tzertu, sos sennores de sa giuria ant a apretziare. E ant a concluire chi un'istràngiu podiat cumbidare unu cafè, ma unu fìgiu lu deviat refudare a in antis de su corpus de sa chi li aiat dadu sa vida." Su porteri est torradu a su bancu suo.

         Cando ant mutidu pro decrarare a Thomas Pérez, un'uscieri l'at dèvidu sustènnere finas a sa barandilla. Pérez at naradu chi isse aiat connotu mescamente a mama e chi m'aiat bidu una borta ebbia, sa die de s'interru. L'ant preguntadu ite aia fatu deo sa die e isse at rispostu: "Vostè podet cumprèndere chi deo sa die tenia unu dispraghere mannu. No apo bidu nudda. Fiat su dispraghere chi m'impedumaiat de bìdere. Ca fiat unu dispraghere mannu su chi sentia. E in prus mi so dismajadu. E est pro custu chi no apo pòdidu bìdere su sennore." Su sostitutu procuradore l'at preguntadu si nessi m'aiat bidu pranghende. Pérez at rispostu chi nono. Su procuradore tando at naradu: "Sos sennores de sa giuria l'ant a agradèssere." Ma s'abogadu meu s'est alteradu. At preguntadu a Pérez, cun unu tonu chi m'est partu esageradu, "si aiat bidu chi deo non pranghia". Pérez at naradu: "Nono." Su pùblicu at rìsidu. E s'abogadu meu, pijende·si una de sas mànigas, at naradu cun unu tonu detzisu: "Aco` s'immàgine de su protzessu. Totu est beru e nudda est beru!" Su procuradore mancu chinniat e iscudiat sa punta de su lapis in sos pabiros chi teniat a in antis.

         Colados chimbe minutos de suspensione, chi s'abogadu meu m'at naradu chi totu andaiat bene, sa defensa at tzitadu comente testimòngiu a Céleste. Sa defensa fia deo. Céleste cando non cando ghetaiat una mirada a s'ala mia e faghiat girare unu sumbreri de pàgia chi teniat in manos. Fiat in bestimenta noa, sa chi si poniat pro essire cun megus, carchi domìniga, pro andare a sa cursa de sos caddos. Creo però chi non s'aiat pòdidu pònnere su collete ca teniat petzi unu butone de ràmene pro tènnere serrada sa camisa. L'ant preguntadu si fia cliente suo e isse at naradu: "Eja, ma est fintzas amigu meu", ite pensaiat de a mie e isse at rispostu chi fia un'òmine; ite cheriat nàrrere cun cussu e isse at decraradu chi totu ischint su chi cheret nàrrere; si aiat notadu chi fia serradu de caràtere e isse at reconnotu chi faeddaia petzi si tenia cosa de nàrrere. Su sostitutu procuradore l'at preguntadu si pagaia cun regularidade. Céleste at rìsidu e at decraradu: "Fiant cosas intre nois." L'ant preguntadu fintzas ite nde pensaiat de su delitu meu. Isse tando at postu sas manos in sa barandilla e si bidiat chi aiat ammaniadu su de nàrrere. "Pro a mie est una disaura. Una disaura, totus ischint it'est. Est una cosa chi lassat sena defensa. Bene! Pro a mie est una disaura." Isse diat àere sighidu, ma su presidente l'at naradu chi andaiat bene gasi e chi li torraiat sas gràtzias. Tando Céleste est abarradu unu pagu iscunsertadu. Ma at decraradu chi cheriat sighire faeddende. Su presidente l'at naradu de non  s'illongare.
E isse at repìtidu chi fiat una disaura. "Eja, de acordu, at fatu su presidente, ma nois semus inoghe pro giuigare custu tipu de disauras. Bos torramus sas gràtzias." Comente chi esseret cròmpidu a sas làcanas de sa sièntzia sua e de sa bona bolontade, Céleste s'est giradu a s'ala mia. M'est partu chi teniat sos ogros lùghidos e sas lavras a tremuledda. Pariat agiomai chi mi cheriat preguntare su chi podiat galu fàghere pro a mie. Deo, no apo abertu buca, no apo fatu perunu gestu, ma est istada sa prima borta in vida mia chi apo tentu gana de abbratzare a un'òmine. Su presidente l'at ordinadu de si mòvere dae sa barandilla. Céleste est andadu a si sètzere in sa sala. Pro su restu de s'udièntzia est abarradu in cue, grunadu a in antis, sos cuidos in ghenugros e su sumbreri de pàgia in manos, ascurtende totu su chi si naraiat. Est intrada Marie. Giughiat unu capeddu e fiat galu bella. Ma a mie praghiat prus a pilos isortos. Dae ue m'agataia, intuia  sa lebiesa de sas titas suas e reconnoschia sa lavra de suta unu pagu unfrada. Issa pariat nerviosa meda. Deretu l'ant preguntadu dae cando mi connoschiat. Issa at naradu chi dae cando traballaiat cun nois. Su presidente at chertu ischire ite tratòngiu teniat cun megus. Issa at naradu chi fiat amiga mia. A un'àtera pregunta issa at rispostu chi fiat beru chi si deviat cojuare cun megus. Su procuradore, chi fiat isfogende una pràtica, totu in unu l'at preguntadu cando fiat comintzada sa relatzione nostra. Issa at naradu sa die. Su procuradore, cun unu fàghere indiferente, at fatu notare chi li pariat chi fiat s'incràs de sa morte de mama. Luego at naradu cun una tzerta ironia chi non diat chèrrere insìstere a propòsitu de una situatzione delicada, chi cumprendiat bene sos iscrùpulos de Marie ma (e inoghe s'atzentu suo s'est fatu prus grae) chi su dovere suo l'imponiat de si pònnere a in susu de sas cumbenièntzias. At preguntadu duncas a Marie de resùmere sa die chi l'apo connota. Marie no nde cheriat faeddare, ma a in antis de s'insistèntzia de su procuradore, at naradu de su bagnu, de s'andada nostra a tzìnema e de sa torrada a domo mia. Su sostitutu procuradore at naradu chi dae sas decraratziones de Marie in istrutòria, aiat consultadu sos programmmas de sa die. At annantu chi Marie etotu diat nàrrere cale film aiant bidu. Agiomai sena boghe issa at naradu chi fiat unu film de Fernandel. Cando at acabadu, su mudìmene in sa sala fiat totale.  Su procuradore tando s'est postu reu, sèriu meda e cun una boghe cummossa de a beru, inditende·mi cun su poddighe, at pronuntziadu a priu a priu: "Sennores de sa giuria, s'incràs de sa morte de sa mama, custu òmine andaiat a mare a si bagnare, comintzaiat una relatzione irregulare, andaiat a rìere bidende unu film còmicu. Non tèngio àteru de ite bos nàrrere." Isse s'est sètzidu, semper in su mudìmene de sa sala. Ma, totu in unu, Marie s'est posta a prànghere a toroju, at naradu chi sas cosas non fiant gasi, chi b'aiat àteru, chi l'aiant obbligada a nàrrere su contràriu de su chi pensaiat, chi issa mi connoschiat bene e deo no aia fatu nudda de malu. Ma s'uscieri, a unu tzinnu de su presidente, si nche l'at giuta e s'udièntzia at sighidu.
                                                                             
         A pustis, agiomai no ant ascurtadu a Masson, chi at decraradu chi deo fia un'òmine onestu "e cheriat annànghere, deo fia unu bonòmine". Agiomai mancu ant ascurtadu a Salamano cando at ammentadu chi deo fia istadu bonu cun su cane suo e cando at rispostu a pitzu de mama e de a mie narende chi non tenia prus nudda de nàrrere a mama e pro custu nche l'aia posta in s'ospìtziu. "Tocat a cumprèndere, naraiat Salamano, tocat a cumprèndere." Nemos però pariat chi cumprendiat. E si nche l'ant giutu.

         Luego ant mutidu a Raymond, chi fiat s'ùrtimu testimòngiu. Raymond m'at fatu unu tzinnu e deretu at naradu chi fia innotzente. Ma su presidente at decraradu chi no l'aiant preguntadu sos cunsideros suos, ma sos fatos. L'at invitadu a isetare sas preguntas pro rispòndere. L'at preguntadu chi pretzisaret sas relatziones suas cun sa vìtima. Raymond nd'at aprofetadu pro nàrrere chi fiat isse chi sa vìtima odiaiat pro àere leadu a iscavanadas sa sorre. Su presidente, nointames, l'at preguntadu si sa vìtima teniat carchi motivu pro m'odiare. Raymond at naradu chi sa presèntzia mia in sa plàia fiat casuale. Su procuradore l'at preguntadu tando comente est chi sa lìtera orìgine de su dramma l'aia iscrita deo. Raymond at rispostu chi fiat una casualidade. Su procuradore at repricadu chi sa casualidade teniat disacatos meda in sa cussèntzia in totu custa istòria. At chertu ischire si fiat pro casualidade chi deo non fia intervènnidu cando Raymond aiat leadu a iscavanadas sa fèmina sua, si fiat casualidade cando aia fatu a testimòngiu in su commissariadu, semper pro casualidade si sas decraratziones de sa testimonia mia fiant istadas pro cumpràghere ebbia. Pro acabare, at preguntadu a Raymond ite faghiat pro campare, e sigomente isse at rispostu: "Magasineri", su sostitutu procuradore at decraradu a sos de sa giuria chi su testimòngiu, comente totus ischiant, campaiat faghende su magnàciu. Deo fia su còmplitze e s'amigu. Si trataiat de unu dramma ignobile de sa peus genia, agravadu dae su fatu chi fiamus a in anti de unu mostru morale.  Raymond si cheriat defensare e s'abogadu meu at protestadu, ma lis ant naradu a lassare acabare su procuradore. Custu at naradu: "Apo pagu de ite annànghere. Fiat amigu bostru?" at preguntadu a Raymond. "Emmo, at naradu isse, fiat amigu meu." Su sostitutu procuradore m'at fatu sa matessi pregunta e deo apo abbaidadu a Raymond chi no at giradu sa mirada. Apo rispostu: "Emmo." Su procuradore tando s'est   giradu a s'ala de sa giuria e at decraradu: "Su matessi òmine chi s'incràs de sa morte de sa mama si lassaiat andare a s'immoralidade prus birgongiosa at ochidu pro resones de pagu importu e pro chitire una fatzenda indigna de fèminas.

         Naradu custu  s'est sètzidu. Ma s'abogadu meu, chi non teniat prus passèntzia, s'est postu a abboghinare a bratzos in susu, a manera chi sas mànigas, falende·nde, ant iscobertu sas pìnnigas de sa camisa immidonada: "Duncas, isse est acusadu de àere interradu sa mama o de àere ochidu un'òmine? Su pùblicu at rìsidu. Su procuradore s'est torradu a pònnere reu, s'at imboligadu a dossu sa toga e at decraradu chi bisongiaiat de tènnere s'ingenuidade de s'emèritu defensore pro non cumprèndere chi intre cussos duos fatos bi fiat una relatzione funguda, patètica, sustantziale. "Eja, at abboghinadu cun fortza, deo acuso custu òmine de àere interradu sa mama cun unu coro de criminale." Est partu chi custa decraratzione apat fatu un'efetu de cunsideru in su pùblicu. S'abogadu meu at artziadu sos coddos e s'at asciutadu su suore chi li prenaiat sa fronte. Ma fintzas isse pariat sacheddadu e apo cumpresu chi sas cosas non teniant bessu bonu pro a mie.

         S'udièntzia est finida. Essende dae su palatzu de giustìtzia pro pigare in vetura, apo reconnotu pro un'iscuta su nuscu e su colore de su sero de istiu. In s'iscuru de sa presone mia currende, apo torradu a agatare una a una, comente dae su fundu de s'istrachidùmene meu, totu sas tzòchidas familiares de una tzitade chi istimaia e de una tzerta ora chi mi sutzediat de mi sentire cuntentu. Sas boghes de sos bendidores de giornales in s'aera giai asseliada, sos ùrtimos pugiones in sa pratza, s'invitu de sos bendidore de paninos, su prantu de sos tramvas in sas curvas de sa parte arta de sa tzitade, e s'abbolotu de su chelu in antis chi sa note ruat subra de su portu, totu custu recumpensaiat pro a mie unu caminu che tzegu, chi connoschia bene in antis de intrare in presone. Emmo, fiat cussa s'ora chi, tantu tempus a como, deo mi sentia cuntentu. Su chi m'isetaiat tando, fiat semper unu sonnu lèbiu e sena bisos. Ma carchi cosa aiat cambiadu ca, in s'isetu de s'incràs, fiat sa tzella mia chi torraia a agatare.  Comente chi sos caminos familiares sestados in sos chelos poderent giùghere tantu a sas presones cantu a sos sonnos innotzentes.

                                                                                                                                                                                      
IV


         Finas dae su bancu de sos acusados est semper interessante a intèndere faeddende de a tie. Durante sa rechisitòria de su procuradore e sa defensa de s'abogadu meu, potzo nàrrere chi ant faeddadu meda de a mie e forsis prus de a mie chi non de su crìmine meu. Ma, de su restu, fiant tantu diferentes custos arresonos? S'abogadu artziaiat sos bratzos e ammitiat sa culpabilidade, ma cun atenuantes. Su procuradore isterriat sas manos e denuntziaiat sa culpabilidade, ma sena atenuantes. Una cosa duncas mi anneaiat a manera genèrica. Mancari chi essere apessamentadu, a bortas fia tentadu de intervènnere e tando s'abogadu meu mi naraiat: "A si callare, chi est mègius pro vostè." In una tzerta manera mi pariat chi fiant tratende sa fatzenda sena contare cun megus. Totu sighiat sena s'interventu meu. Sa sorte mia si detzidiat sena preguntare su pàrrere meu. Cando non cando cheria rugare s'arresonu e nàrrere: "Ma chie est inoghe s'acusadu? Est importante a èssere acusadu. E deo tèngio carchi cosa de nàrrere!" Ma a bi pensare bene, non tenia nudda de nàrrere. De su restu devo reconnòschere chi s'interessamentu chi si proat a tènnere ocupadas unas pessones non durat a longu. Pro esempru, sa rechisitòria de su procuradore m'at istracadu in presse. Bìculos de frase, gestos o frases intreas ebbia, ma separadas dae su totu, m'ant iscuntzertadu o fatu leare interessamentu.

         S'essèntzia de su pensamentu suo, si apo cumpresu bene, est chi deo aia premeditadu su crìmine meu.  O a su nessi, isse at proadu a lu dimustrare.  E comente naraiat isse etotu: "Sennores de sa giuria, bos apo a presentare sas proas, e l'apo a fàghere in duas maneras. A primu cun sa craresa alluinadora de sos fatos, e luego cun sa lughe iscurigosa chi m'at a dare sa psicologia de custa ànima criminale." Isse at resumidu sos fatos a partire dae sa morte de mama. At ammentadu s'insensibilidade mia, su de no ischire deo sos annos chi teniat mama, su bagnu in mare de s'incràs, cun una fèmina, su tzìnema, Fernandel e a ùrtimu s'andada a domo cun Marie. Apo istentadu a cumprèndere, a cussu puntu, pro ite isse naraiat "s'amante", e pro a mie issa fiat Marie. Luego est passadu a s'istòria de Raymond. Mi so abbistu chi sa manera sua de bìdere su chi fiat sutzessu fiat crara. Su chi naraiat fiat creìbile. Deo aia iscritu sa lìtera de acordu cun Raymond pro atràere s'amante e la pònnere in manos de un'òmine "de moralidade dudosa". Deo aia inzerradu in sa plàia sos aversàrios de Raymond. Isse est istadu fertu. Deo l'aia pedidu sa pistola. Deo fia torradu a sa sola pro l'impreare. Deo aia ochidu s'Àrabu comente aia pensadu de fàghere. Deo aia isetadu. E "pro èssere seguru chi sa faina fiat bene fata", l'apo iscutu a balla àteras bator bortas, cun assèliu, a corfu seguru, pensende bene a su chi faghia.

         "E gasi est, Sennores", at naradu su sostitutu procuradore. "Apo descritu su caminu chi at sighidu custu òmine pro ochire   cussiente de su totu de su chi faghiat. E insisto subra de custu. Ca non si tratat de una morte ordinària, de un'atu disatinadu chi bois diais pòdere cunsiderare cun carchi atenuante. Custu òmine, Sennores, est òmine intelligente. L'ais intesu, no? ischit rispòndere. Connoschet su balore de sas paràulas. E non si podet nàrrere chi apat agidu sena si dare contu de su chi faghiat."

         Deo fia ascurtende e cumprendia chi mi giuigaiant intelligente.  Ma non cumprendia bene comente sas cualidades de un'òmine normale si poderent torrare acusatziones tantu graes contra de unu culpàbile. Custa fiat sa cosa chi m'aiat prus sacheddadu e no apo prus ascurtadu su procuradore finas a cando l'apo intesu narende: "At espressadu mai dispraghere pro su chi at fatu? Mai, Sennores. Mancu una borta in totu s'istrutòria custu òmine est partu penedidu de su disacatu suo vile." In cussu momentu, s'est giradu cara a mie e m'at signaladu cun su pòddighe narende·mi de totu sena chi deo nde cumprendera su proite. Sena duda, non mi podia refudare  de reconnòschere chi teniat resone. Non mi dispraghiat meda su chi aia fatu. Ma non cumprendia tanta tìrria. Dia àere chertu proare de li nàrrere a sa bona, agiomai de bonucoro, chi no aia mai pòdidu proare dispraghere verdaderu pro carchi cosa. Semper fia in pensamentu de su chi mi diat sutzèdere, dae una die a s'àtera. Ma comente est naturale, in sa cunditzione chi m'agataia deo, non podia faeddare a nemos cun cussu tonu. Non tenia su deretu de mi mustrare afetuosu, de tènnere bona boluntade. E apo chircadu de ascurtare un'àtera borta ca su procuradore s'est postu a faeddare de s'ànima mia.

         Isse naraiat chi aiat abbaidadu s'anima mia e chi non b'aiat agatadu nudda, Sennores de sa giuria. Isse naraiat chi, a pàrrere suo, de ànima deo no nde tenia pròpiu e chi nudda de ùmanu podia cumprèndere, mancu unu de sos printzìpios morales chi residint in su coro de sos òmines. Nois però no nde li podimus dare sa curpa.  Su chi isse no at ischidu achirire, nois no nos podimus chesciare chi li fartet. Ma cando si tratat de custa corte, sa virtude de su totu negativa de s'aguantu si devet mudare in cussa, prus pagu fàtzile, ma prus arta, de sa giustìtzia. Mescamente cando su bòidu de su coro, comente lu semus bidende in custu òmine divenit un'ispèntumu in ue sa gente podet mòrrere." Est tando chi at faeddadu de su cumportamentu meu cun mama. At repìtidu totu su chi aiat naradu durante su dibatimentu. Ma s'est illongadu de prus de cando faeddaiat de su crìmine meu, s'est illongadu tantu chi, a sa fine, no apo intesu àteru si non su calore de su mangianu. Nessi finas a su momentu chi su sostitutu procuradore s'est firmadu e, a pustis de un'iscuta de mudìmene, at sighidu a boghe bàscia e meda cumbinta: "Custa matessi corte, Sennores, cras at a giuigare su prus orrorosu de sos crìmines: sa morte de unu babbu." Segundu isse, s'immaginatzione torraiat a in segus cara a custu gestu gasi crudele. S'atriviat a pensare chi sa giustìtzia de sos òmines poderet punire cun manu detzisa. Ma, non teniat timòria a lu nàrrere, s'orrore chi li faghiat cuddu delitu minimaiat frente a su chi rapresentaiat s'insensibilidade mia. Semper a pàrrere suo, un'òmine chi ochiat moralmente sa mama si separaiat dae sa sotziedade umana de sa matessi manera de chie artziaiat una manu assassina subra de chie l'aiat batidu a su mundu.  In ogni modu, su primu ammaniaiat sos atos de su segundu, in unu tzertu sensu los annuntziaiat e los legitimaiat. "Deo nde so cumbintu, Sennores," at annantu artziende sa boghe, "chi no ais a agatare su pensu meu tropu atrividu, si naro chi s'òmine sètzidu in cussu bancu est culpàbile fintzas de sa morte chi custa corte at a giuigare cras. E est pro custu chi devet èssere punidu." A custu puntu su procuradore s'at asciutadu sa cara lùghida de suore. Su dovere suo, at naradu in fines, fiat penosu, ma lu deviat cumprire cun firmesa. At naradu chi deo non tenia nudda a cumone cun sa sotziedade, chi disconnoschia sas règulas prus fundamentales e non podia invocare su coro umanu sena nde connòschere sos sentimentos prus elementares. "Bos pedo sa cundenna a morte de custu òmine," at naradu," e bos lu pedo cun serenidade. Ca si m'est sutzessu àtera bortas, durante sa carriera mia oramai longa,  de pedire penas capitales, mai comente in custu momentu apo sentidu custu dovere tristu cumpensadu, echilibradu, acraridu dae sa cussèntzia de unu cumandamentu imperiosu e sagradu e dae s'orrore chi sento a in antis de sa cara de un'òmine in ue non lego àteru chi non siat mostruosu."

         Cando su procuradore s'est torradu a sètzere, s'est fatu unu mudìmene longu. Deo fia imbaddinadu dae su calore e dae s'ispantu. Su presidente at tussidu unu pagu e a boghe bàscia m'at preguntadu si tenia carchi cosa de annànghere. Mi so postu a sa rea e sigomente tenia gana de faeddare, apo naradu, pro nàrrere carchi cosa de su restu, chi no aia tentu s'intentzione de ochire s'Àrabu. Su presidente at rispostu chi sa mia fiat un'afirmatzione, chi isse no aiat galu cumpresu sa manera chi tenia deo de mi defensare e chi diat èssere istadu cuntentu, in antis de ascurtare s'abogadu meu, de ischire dae me sos motivos pretzisos chi m'aiant ispintu a fàghere su chi aia fatu. Apo naradu a sa lestra, mesturende sas paràulas e abigende·mi de èssere ridìculu, chi fiat a càusa de su sole. B'at àpidu rìsidos in sa sala. S'abogadu meu at artziadu sos coddos e deretu l'ant dadu su permissu de faeddare. Ma isse at decraradu chi fiat tardu, chi diat faeddare pro unas cantas oras e chi pediat su rinviu a su merie. Sa corte at acunsentidu.

         Su merie, sos ventiladores sighiant girende semper s'aera carca de sa sala e sos ventàllios de maicantos colores de sos de sa giuria si moviant totus a su matessi tempus. S'arresonu de s'abogadu meu mi pariat chi no acabaiat mai. A unu tzertu momentu però, l'apo ascurtadu ca naraiat: "Est beru chi apo ochidu." Luego at sighidu cun su matessi tonu narende "deo" ogni borta chi faeddaiat de a mie. Fia ispantadu meda. Mi so incurbiadu cara a una guàrdia e l'apo preguntadu su proite. M'at naradu a mi callare e, un'iscuta a pustis, at annantu: "Totu sos abogados faghent gasi." E apo pensadu chi si trataiat de una manera pro mi nche fàghere de foras dae sa fatzenda,  pro mi reduire a unu zero, e in unu tzertu sensu pro mi remplasare. Creo però chi nche fia giai a tesu meda dae cussa sala de udièntzia. De su restu s'abogadu meu m'est partu ridìculu. At acraridu, ma a sa lestra, chi fia istadu provocadu e luego fintzas isse at faeddadu de s'ànima mia. M'est partu però chi teniat prus paga balia de su procuradore. "Fintzas deo," at naradu, "apo abbaidadu in custa ànima ma, a s'incontràriu de su rapresentante eminente de su pùblicu ministèriu, apo agatadu carchi cosa e potzo nàrrere chi b'apo lèghidu che in unu libru abertu." Isse aiat lèghidu chi fia òmine onestu, bonu traballadore, cumpridore, fidele a sa sienda in ue traballaia, istimadu dae totus e lastimosu cun sas misèrias angenas. Pro a isse deo fia unu fìgiu esemplare chi aia mantesu sa mama finas a cando aiat pòdidu. A ùrtimu aia isperadu chi un'ospìtziu poderet dare a cussa fèmina manna su discansu chi sos mèdios mios econòmicos non mi permitiant de li dare. "Deo m'ispanto, Sennores," at annantu," chi apant fatu tantu abbolotu a propòsitu de custu ospìtziu. Ca, si si devet dare una proa de s'utilidade e grandesa de custas istitutziones, tocat a nàrrere a manera crara chi est su matessi Istadu chi las finàntziat." No at faeddadu però de s'interru e mi so abbistu chi custu fartaiat in sa defensa sua. Ma, pro more de totu cussas frases longas, de totu cussas dies e oras sena fine in ue aiant faeddadu de s'ànima mia, apo tentu s'impressione chi totu si torraiat che abba sena colore in ue deo agataia s'imbàddinu.

         In fines, m'ammento chi mentres chi s'abogadu meu sighiat faeddende, dae sa carrera nde beniat finas a mie, peri totu sas salas e salones, su sonu de sa trumbita de unu bendidore de gelados. Mi sunt bènnidos a conca ammentos de una vida chi non m'aparteniat prus, ma in ue deo aia agatadu sas cuntentesas mias prus pòveras e prus arraighinadas: sos nuscos de s'istiu, su bighinadu meu chi istimaia, sos chelos de su sero, su risu e sos bestires de Marie. Totu s'inutilidade de su chi fia faghende in cussu logu mi nd'est pigada a gula e m'at leadu sa presse de mi nch'andare dae in cue e de torrare a sa tzella mia e leare sonnu. Apo agigu intesu s'abogadu meu abboghinende, pro acabare, chi sos de sa giuria non podiant cundennare a morte unu traballadore onestu chi aiat pèrdidu su cabu in unu momentu, e pedende sas atenuantes pro unu delitu chi deo giai fia paghende, comente su prus seguru de sos castigos, cun su remorsu eternu. Sa corte at suspesu s'udièntzia e s'abogadu s'est sètzidu istracu mortu. Sos collegas però si lis sunt acurtziados pro l'istrènghere sa manu. Apo intesu: "Magnìficu, amigu meu." Unu de issos at fintzas chircadu s'aprovatzione mia: "Ello nono?" m'at naradu. Deo apo fatu chi emmo, ma sos cumplimentos mios non fiant sintzeros, ca fia tropu istracu.

         E in s'interi sa die si nche fiat colende a foras e su calore fiat prus pagu forte. In s'abbolotu chi intendia de sa carrera a tesu, intzertaia sa durcura de su sero. Totus fìamus in cue, isetende. Ma su chi fìamus isetende totus paris riguardaiat a mie ebbia. Apo torradu a abbaidare sa sala. Totu fiat che sa prima die. Apo agatadu sa mirada de su giornalista in bestimenta murra e de sa fèmina de s'ostera. Custu m'at fatu pensare chi no aia mai chircadu a Marie in totu su protzessu. No l'aia ismentigada ma tenia meda de ite fàghere. L'apo bida intre Céleste e Raymond. M'at fatu unu tzinnu comente a nàrrere: "Giai fiat ora", e apo bidu sa cara sua, unu pagu anneada, iscantzende unu risu. Ma deo sentia su coro meu firmu e no apo rispostu a s'iscantzada.

         Sa corte est torrada.  Ant lèghidu, a sa lestra, a sos de sa giuria unas cantas preguntas. Deo apo intesu "culpàbile de morte"... "premeditatzione"... "atenuantes". Sa giuria est essida e a mie mi nch'ant giutu a s'aposenteddu in ue fia giai istadu. S'abogadu meu est bènnidu a m'agatare: fiat de bonu faeddu e cun megus at arresonadu cun prus fidùtzia e amabilidade de comente l'aiat semper fatu.  Pensaiat chi totu diat andare bene e chi mi nde podia essire cun unos cantos annos de presone o de traballos fortzados. L'apo preguntadu si bi fiat sa possibilidade de andare in cassatzione in casu de sentèntzia contrària. M'at naradu chi nono. Sa tàtica sua fiat istada sa de non propònnere conclusiones pro no indispònnere sa giuria. Non si podet cassare una sentèntzia  pro nudda. M'est partu evidente e l'apo dadu sa resone. Cunsiderende sa cosa a mente frita fiat naturale chi esseret gasi. In casu contràriu bi diat àere unu muntone de pabiros in prus. "In ogni modu," m'at naradu s'abogadu, "semper podimus recùrrere. Deo però so cumbintu chi sa sentèntzia at a èssere favoràbile."

         Amus isetadu una bona iscuta, unos tres cuartos de ora, creo. In fines at sonadu unu campaneddu. S'abogadu meu m'at lassadu narende·mi: "Su presidente de sa giuria at a lèghere sas rispostas. Vostè at a intrare pro sa letura de sa sentèntzia." Intendia ghennas atapende e gente currende in sas iscalas ma sena ischire si fiant a curtzu o a tesu.  A pustis apo intesu una boghe surda leghende carchi cosa in sa sala. Cando su campaneddu at torradu a sonare e ant abertu sa ghenna, est su mudìmene de sa sala chi m'at ocupadu, su mudìmene, e cussa sensatzione istrana chi apo proadu cando mi so abbistu chi su giornalista giòvanu abbaidaiat a un'àteru chirru. No apo abbaidadu a s'ala de Marie. No nd'apo tentu su tempus ca su presidente m'at naradu in una manera istrana chi mi diant degollare in una pratza pùblica in nùmene de su pòpulu frantzesu. Tando m'est partu de reconnòschere su sentimentu chi leghia in totu sas caras. Deo creo chi fiat de rispetu. Sas guàrdias fiant amàbiles cun megus. S'abogadu m'at postu sa manu sua subra de su burtzu meu. Deo non pensaia prus a nudda. Ma su presidente m'at preguntadu si tenia carchi cosa de nàrrere. Apo meledadu. Apo naradu: "Nono." Est tando chi mi nch'ant bogadu.
                                                                                                                                                                            


V


         Mi so negadu pro tres bortas a retzire su preìderu. Non tèngio nudda de ite li nàrrere, non chèrgio faeddare, no apo a istentare a lu bìdere. Su chi m'interessat in custu momentu est de nd'essire dae custu mecanismu, de ischire si s'inevitàbile podet tènnere una essida. M'ant cambiadu de tzella. Dae custa, cando so istèrridu,  bido s'aera e nudda àteru. Totu sas dies las passo abbaidende in sa cara sua su declinu de sos colores dae sa die a sa note. Corcadu, pòngio sas manos suta de conca e iseto. No isco cantas bortas mi so preguntadu si bi fiant esempros de cundennados a morte chi esserent fuidos a custu mecanismu implacàbile, iscumpartos in antis de èssere giustitziados, fuidos a sas guàrdias. E tando m'acusaia de no àere postu atentu a sos contos de sas cundennas a morte. Tocat a s'interessare semper a custas chistiones. Mai s'ischit su chi podet sutzèdere. Comente totus, fintzas deo aia lèghidu unos cantos contos in sos giornales. Ma a seguru chi b'aiat libros chi trataiant s'argumentu e chi deo no aia mai tentu sa curiosidade de consultare. In cue, forsis, dia àere agatadu iscritos de fuas. Dia àere imparadu chi nessi una borta sa roda si fiat firmada, chi in custa premeditatzione irresistìbile, sa casualidade e sa sorte, una borta ebbia,  aiant cambiadu carchi cosa. Una borta! In unu tzertu sensu penso chi custu mi diat àere bastadu. Su coro meu diat àere fatu su restu. Sos giornales faeddant a s'ispissu de unu dèpidu chi si devet a sa sotziedade. E segundu issos tocat a lu pagare. Ma custu no narat nudda a sos bisos. Su chi contaiat pro a mie fiat sa possibilidade de fuire, unu brincu a in foras de su ritu implacàbile, una cursa mancante chi oferit totu sas possibilidades de ispera. S'ispera, comente est naturale, fiat sa de èssere ochidu in una contonada de carrera, currende, dae unu corfu de balla. Ma, a bi pensare bene, nudda mi permitiat custu lussu, totu mi lu denegaiat, su mecanismu mi torraiat a leare.

         A dispetu de totu sa bona boluntade mia, non podia atzetare custa tzertesa insolente. Ca bi fiat una disproportzione ridìcula intre sa sentèntzia chi l'aiat creada e s'isvilupu insensìbile a partire dae su momentu chi aiant pronuntziadu sa sentèntzia. Su fatu chi custa esseret istada lèghida a sas oto de sero in contu de sas chimbe, su fatu chi diat pòdere èssere istada diferente de su totu, chi fiat istada detzisa dae òmines chi si càmbiant sa roba ìntima, chi l'aiant dada in nùmene de un'idea tantu impretzisa comente est sa de su pòpulu frantzesu (o tedescu o tzinesu), mi pariat chi totu custu minimaiat meda sa seriedade de cussa detzisione. Deo fia obligadu però a reconnòschere chi dae su momentu pretzisu chi l'aiant leada, sos efetos suos si torraiant ateru e tantu seguros, àteru e tantu sèrios, che sa presèntzia de cussu muru chi deo b'iscudia su mutzighile.

         In cussos momentos mi so ammentadu de unu contu chi mama mi naraiat a propòsitu de babbu. Deo no aia connotu mai a babbu. Totu su chi ischia de isse fiat forsis su chi tando mi naraiat mama: isse fiat andadu a bìdere comente cundennaiant a morte a unu mortore. L'intraiat sa caentura a pensare de bi andare. Nointames bi fiat andadu e a sa torrada est istadu una bona parte de su mangianu bombitende. Babbu mi daiat unu pagu de ascu tando. Como, deo lu cumprendia, fiat una cosa naturale. Comente est chi no aia pòdidu bìdere chi non b'aiat nudda de prus naturale de una cundenna a morte e chi fiat s'ùnica cosa interessante de a beru pro un'òmine! Si mai dia essire dae custa presone, dia andare a bìdere totu sas cundennas a morte. Ma creo chi faghia male a pensare a cussa possibilidade. Ca a s'idea de mi bìdere lìberu unu mangianu a in segus de una filèrina de guàrdias, a s'àtera ala, comente ispetadore chi andat a bìdere e chi a pustis podet bombitare, un'unda de cuntentesa avelenada mi nche pigaiat a su coro. Ma non fiat assennadu a pensare gasi. E faghia male a mi lassare andare a custas supositziones ca, un'iscuta a pustis, m'intraiat unu fritu orrìbile chi m'obligaiat a m'acucare suta de sa manta. Sas dentes mi ballaiant sena mi pòdere tratènnere.

         Ma, comente est naturale, non semper unu podet èssere achistiadu. Àteras bortas, pro esempru, faghia progetos de lege. Riformaia sas cundennas. Aia notadu chi s'essentziale fiat a dare una possibilidade a su cundennadu. Una subra milli, su tantu pro arrangiare bene sas cosas. De custa manera mi pariat chi si podiat agatare una cumbinatzione chìmica chi, leada dae su patziente, lu poderet ochire (pensaia: su patziente) noe bortas de deghe. Isse lu diat ischire, custa fiat sa cunditzione. Ca, meledende·bi bene, cunsiderende sas cosas cun assèliu, iscumproaia chi su difetu de su dagone est chi non lassat possibilidade peruna, mancu una. Sa morte de su patziente est detzisa e non si podet torrare a in segus. Est una fatzenda giai archiviada,  una cumbinatzione definitiva, un'acordu istabilidu chi non tenet prus torrada. Si pro una casualidade istraordinària su corfu andaiat male, si torraiat a comintzare. E duncas, sa cosa prus infadosa fiat chi su cundennadu deviat disigiare isse etotu chi sa màchina funtzionaret bene. deo naro chi est custa sa parte prus difetosa. E in unu tzertu sensu est beru. Ma, in un'àteru sensu, fia obligadu a reconnòschere chi residit in cue totu su segretu de una bona organizatzione. In fines, su cundennadu fiat  obligadu a collaborare moralmente. Totu, pro s'interesse suo deviat funtzionare sena perunu impèigu.

          Deo fia obligadu a reconnòschere chi finas a tando aia tentu de custos argumentos unas ideas chi non fiant esatas. Apo crèidu pro tempus meda - e no isco su proite - chi pro andare a sa ghigliotina tocaiat a pigare subra de unu cadaletu, pigare unas iscalinas. Creo chi fiat a càusa de sa Revolutzione de su 1789, chèrgio nàrrere a càusa de totu su chi m'aiant insignadu o fatu bìdere de custas cosas. Unu mangianu però mi so ammentadu de una fotografia chi aiant publicadu sos giornales in ocasione de una cundenna famada. Sa màchina, in realidade, fiat posta in terra, a manera simple.  Fiat meda prus istrinta de su chi deo pensaia. Fiat bastante curiosu chi non b'aere pensadu in antis. Custa màchina, in sa fotografia, m'aiat ispantadu pro s'aparèntzia sua de màchina de pretzisione, perfeta e lughente. Semper nos faghimus unas ideas esageradas de su chi non connoschimus. Devia iscumproare però chi totu fiat simple: sa màchina fiat a sa matessi artària de s'òmine chi andaiat cara a issa. Isse si l'agatat a in antis comente a una pessone. Fintzas custu fiat infadosu. Sa pigada a su cadaletu, s'ascensione a su chelu, fiant totu cosas de sa fantasia. Mentres chi inoghe sa mecànica s'imponiat a totu: ochiant a unu cun discretzione, cun unu pagu de birgòngia e meda pretzisione.

         B'aiat fintzas àteras duas cosas chi deo istaia semper meledende: s'arbèschida e su recursu de sa sentèntzia. Chircaia de mi controllare e proaia a non bi pensare. M'isterria, abbaidaia su chelu, e m'isfortzaia de mi nd'interessare. Isse si torraiat birde, fiat sero. Faghia un'àteru isfortzu pro fàghere leare un'àteru caminu a sos pensos mios. Ascurtaia su coro meu. Non podia immaginare chi cussu tzocheddu chi m'acumpangiaiat giai dae tempus meda poderet mai tzessare. Deo no apo mai tentu meda immaginatzione.  Nointames proaia a m'immaginare unu momentu determinadu chi su tzocheddu de su coro non m'arrivaret prus a conca. De badas. S'arbèschida o su recursu fiant in cue. Acabaia pro mi nàrrere chi sa cosa prus achistiada fiat a non m'obligare deo etotu.

         Fiat a s'arbèschida chi beniant, custu l'ischia. In fines, nch'apo barigadu totu sas notes isetende custa arbèschida. Mai m'ant agradadu sos ispantos. Cando mi sutzedit carchi cosa prefero a èssere presente. Est pro custu chi apo finidu pro dormire pagu a de die e, in totu sas notes, apo isetadu cun passèntzia chi nascherat sa lughe in su bidru de su chelu. Su momentu prus difìtzile fiat cussa ora dudosa chi deo ischia chi issos acostumaiant a bènnere. Passada sa mesu note, deo isetaia, apostadu. Mai sas origras mias aiant intesu tantos tzòchidos, distintu sonos tantu lèbios. Potzo nàrrere de su restu, chi in una tzerta manera tenia sorte in totu custu tempus, ca no apo mai intesu ispisìngios.  Mama naraiat a s'ispissu chi unu no est mai de su totu disditzadu. Fia de acordu cun issa, cando su chelu leaiat colore e un'àtera die intraiat in sa tzella mia. Ca dia àere pòdidu fintzas  intèndere unos passos e chi mi crebaret su coro. Mancari chi a sa mùida prus lèbia andare deretu a sa ghenna e, a origra parada in sa linna isetare cun disisperu finas a intèndere s'alenu meu, assuconadu de l'agatare sarragosu e sìmile a su rùschidu de unu cane, su coro meu  non si crebaiat e deo aia balangiadu àteras bintibator oras.

         Totu  sas oras de sa die tenia in conca su recursu. Creo de nd'àere bogadu su mègius dae custa idea. Calculaia totu sos resurtados e dae sos meledos mios nd'otenia su mègius rendimentu. Semper pensaia a sa peus possibilidade: su recursu denegadu. "Bene, e tando apo a mòrrere." In antis de àteros, comente est evidente.  Ma totus ischint chi sa vida non meresset a   la campare. In fundu deo ischia chi mòrrere a trinta o sessanta annos importat pagu ca, comente est naturale, in ambos casos àteros òmines e àteras fèminas ant a campare e custu pro mìgias de annos.  In fines, totu fiat craru. Fia semper deo a mòrrere, siat como che dae inoghe a binti annos. A custu puntu su chi mi daiat infadu in s'arresonu meu fiat su bòidu terrìbile chi sentia in s'ànimu meu a s'idea de binti annos de vida chi deviant bènnere. Ma mi nche devia catzare cussos pensos immaginende ite dia pensare deo dae inoghe a binti annos cando mi dia agatare a cussu puntu. Dae su momentu chi si morit, comente e cando no importat, est evidente. Duncas ( e su difìtzile fiat a non pèrdere de vista su chi cussu "duncas" rapresentaiat in s'arresonu), duncas tocaiat a atzetare chi su recursu meu esseret denegadu.

         A custu puntu, a custu puntu ebbia, deo tenia su deretu, pro nàrrere, mi daia su permissu de cunsiderare sa segunda ipòtesi: mi cuntzediant sa gràtzia. S'infadu fiat chi tocaiat a domare s'ardore de su sàmbene e de su corpus chi mi punghiat sos ogros de un'alligria immensa. Tocaiat a reduire cussa boghe, a la pòdere controllare. Tocaiat a èssere naturale fintzas in custa ipòtesi, pro fàghere prus credìbile s'acunortu meu in s'àtera. Cando bi resessia aia balangiadu un'ora de assèliu. Custu, pro su nessi, tocaiat a lu tènnere in cunsideru.

          Est in unu momentu che cussu chi apo refudadu un'àtera borta de bidere su preìderu. Fia corcadu e, bidende su colore brundu de su chelu,  sentia acurtziende·si su sero de s'istiu. Dae paga ora m'aia denegadu su recursu e podia sentire sas undas de su sàmbene meu tzirculende cun regularidade. Non tenia bisòngiu de bìdere su preìderu. Pro sa prima borta dae tempus meda apo pensadu a Marie. Fiat dae dies e dies chi non m'iscriiat prus. Su sero apo meledadu e apo naradu a mie etotu chi forsis si fiat istracada de èssere s'amante de unu cundennadu a morte. M'est bènnida fintzas s'idea chi esseret malàida o morta. Fiant cosas chi podiant èssere. E comente lu dia àere pòdidu ischire si a parte de sos corpos nostros separados nudda nos auniat e nos ammentaiat s'unu a s'àteru. A partire dae cussu momentu, de su restu, s'ammentu de Marie mi diat èssere istadu indiferente. Morta, non m'interessaiat prus. Custu l'agataia normale, de sa matessi manera chi sos àteros m'ant a ismentigare una borta chi so mortu. No ant a tènnere nudda de ite bìdere cun megus. E nemmancu podia nàrrere chi esseret grae a pensare custu.

         Est in cussu momentu pretzisu chi est intradu su preìderu. Cando l'apo bidu mi so trèmidu unu pagu. Isse si nd'est abbistu e m'at naradu de non tènnere timòria. L'apo naradu chi isse beniat a parusu a un'àtera ora. M'at rispostu chi si trataiat de una bìsita de amistade e chi non teniat nudda de ite bìdere cun su recursu e chi   de custu isse no nd'ischiat nudda. S'est sètzidu in sa branda mia e m'at invitadu a mi pònnere a curtzu a isse. L'apo naradu chi nono. In ogni modu mi pariat una pessone amàbile.

         Est abarradu unu momentu sètzidu, sos bratzos subra de sos ghenugros, a conca bàscia, mirende·si sas manos. Fiant fines e fortes e mi faghiant pensare a duos animales lestros. Si las at frigadas, istentosu, s'una cun s'àtera. Luego est abarradu gasi, semper conchibàsciu, e a longu, tantu chi apo tentu s'impressione, unu momentu, de m'èssere ismentigadu de a isse.

         Totu in unu però at artziadu sa conca e m'at abbaidadu in cara: "Pro ite refudat sas bìsitas mias?", m'at naradu. Apo rispostu chi non creia in Deus. Isse at chertu ischire si nde fia seguru e deo apo naradu chi non mi lu preguntaia: mi pariat una chistione sena importàntzia. Isse s'est ghetadu a palas a in segus, arrumbadu a su muru, sas parmas de sa manos in cossas. Agiomai sena pàrrere chi mi fiat faeddende, at annotadu chi a bortas unu si creet seguru ma in realidade no l'est. Deo no naraia nudda. Isse m'at abbaidadu e m'at preguntadu: "Ite nde pensat vostè?" Apo rispostu chi fiat possìbile. In ogni modu deo forsis non fia seguru de su chi m'interessaiat de a beru, ma fia seguru de su totu de su chi non m'interessaiat. E de su chi mi fiat narende isse non m'interessaiat nudda.

         At giradu sa mirada e, semper in sa matessi positzione, m'at preguntadu si fia faeddende gasi pro etzessu de disisperu. L'apo naradu chi non fia disisperadu. Tenia timòria ebbia, comente fiat naturale. "Deus bos at a agiudare tando", at annotadu. "Totu sos chi apo connotu in sas cunditziones suas torraiant a isse." Apo reconnotu chi nde teniant totu su deretu. Cussu proaiat fintzas chi nde teniant su tempus. In cantu a mie, non cheria chi m'agiudaret e fiat pròpiu su tempus chi mi mancaiat pro m'interessare a su chi non m'interessaiat.

         In cussu momentu at fatu unu gestu de impassèntzia cun sas manos, ma s'est aderetzadu e s'at acontzadu sas pìnnigas de sa sutana.  Cando at finidu, s'est giradu a mie mutende·mi "amigu meu": si mi faeddaiat de cussa manera non fiat ca fiat faeddende cun unu cundennadu a morte; a pàrrere suo, totu nois semus cundennados a morte. Ma deo l'apo truncadu su faeddu narende·li chi non fiat sa matessi cosa e chi in ogni modu custu non podiat èssere un'acunortu. "Est beru", at aprovadu isse. Ma si non morit oe vostè at a mòrrere prus a tardu. Su problema at a èssere su matessi tando. E comente at a parare fronte a custa proa terrìbile?" Apo rispostu chi li dia parare fronte de sa matessi manera chi lu faghia in custu momentu.

         A custas paràulas s'est postu reu e m'at miradu a ogros. Fiat unu giogu chi connoschia bene meda. Mi divertia a lu fàghere cun Emmanuel o Céleste e, pro su prus, issos giraiant a primu sos ogros. Fintzas su preìderu connoschiat bene custu giogu, l'aia cumpresu deretu: sa mirada sua non tremulaiat. e nemmancu sa boghe l'at tremuladu cando m'at naradu: "Duncas vostè non tenet peruna ispera e sighit campende cun su pensu chi at a mòrrere totu intreu?" "Emmo", apo rispostu.

         Tando, at abbasciadu sa conca e s'est torradu a sètzere. M'at naradu chi teniat làstima de a mie. Segundu isse fiat impossìbile chi un'òmine poderet bajulare cussu. In cantu a mie, sentia petzi chi comintzaiat a èssere infadosu. Mi so giradu e so andadu a mi nche pònnere suta de sa trapa de sa lughe. Fia a palas a muru. Sena lu sighire de su totu, apo intesu chi torraiat a mi fàghere preguntas. Faeddaiat cun una boghe inchieta e insistente. Apo cumpresu chi fiat cummòvidu e tando l'apo ascurtadu mègius. M'asseguraiat chi diant atzetare su recursu, ma chi deo mi fia carrighende su pesu de unu pecadu chi mi nde devia bogare dae subra. A pàrrere suo, sa giustìtzia de sos òmines non fiat nudda e sa giustìtzia de Deus fiat totu. Apo acraridu chi fiat sa prima sa chi m'aiat cundennadu. Isse m'at rispostu chi, pro cussu, non mi nd'aiat bogadu su pecadu.  L'apo naradu chi no ischia ite fiat unu pecadu. M'aiant naradu ebbia chi fia culpàbile. Fia culpàbile, lu fia ischitende, non mi podiant pedire de prus. In cussu momentu s'est torradu a pònnere reu, e apo pensadu chi in cussa tzella gasi istrinta si si cheriat mòvere non teniat issèberu. Tocaiat a istare sètzidu o a sa rea.

         Deo tenia sos ogros fissos a terra. Isse at mòidu unu passu cara a mie e s'est firmadu, comente chi non s'atriverat a sighire. Abbaidaiat su chelu travessu sa  ferrada. "Vostè s'est isballiende, fìgiu meu,"m'at naradu, "li diant pòdere pedire àteru. Forsis l'ant a pedire", "E ite, duncas? " "Li diant pòdere pedire chi abbàidet." "Chi abbàide ite?"

         Su preìderu at giradu sa mirada a inghìriu suo e at rispostu cun una boghe chi mi so abbistu, de repente, chi fiat istraca: "Totu custas pedras sunt suerende dolore, deo l'isco. Mai las apo abbaidadas sena congòscia. Ma, dae su fundu de su coro meu, isco chi sos prus miseràbiles de bois ant bidu essire dae s'iscuru issoro una cara divina. E est custa cara chi vostè devet bìdere.

         Apo leadu unu pagu de ànimu. Apo naradu chi fia dae meses   abbaidaidende cussos muros. Non b'aiat in su mundu cosa o pessone chi deo connoschera mègius. Forsis, giai meda tempus a como, deo b'aia chircadu una cara. Ma cussa cara teniat su colore de su sole e sa frama de su disìgiu: fiat sa de Marie. L'aia chircada de badas. Como totu fiat finidu. E in ogni modu, no aia bidu nudda essende dae su suore de cussas pedras.

         Su preìderu m'at abbaidadu unu pagu tristu.  Como fia arrumbadu de su totu palas a muru e sa die mi fiat falende in cherbeddos. Isse at naradu carchi paràula chi no apo intesu e m'at preguntadu a sa lestra si li permitia de m'abbratzare: "Nono", l'apo rispostu. S'est giradu e est andadu cara a su muru in ue at passadu sa manu, lentu. "Istimat duncas custa terra finas a custu puntu?" at murmutadu. No apo rispostu nudda.

         Est abarradu gasi a longu. Sa presèntzia sua m'istorbaiat e mi daiat infadu. Fia pro li nàrrere de si nch'andare, de mi lassare in pasu, cando de repente, che unu tzocu e girende·si cara a mie, s'est postu a abboghinare: "Nono, non bi potzo crèere.  So seguru chi vostè at disigiadu un'àtera vida." L'apo rispostu chi teniat resone, ma cussu non teniat prus importàntzia de sa de augurare de èssere ricu, de ischire nadare lestru o de tènnere una buca fata mègius. Fiant disìgios de sa matessi genia. Ma isse m'at truncadu su faeddu e cheriat ischire comente deo bidia custa àtera vida. Tando l'apo abboghinadu deo: "Una vida chi deo mi potza ammentare de custa", e apo annantu chi non cheria sighire. Isse cheriat sighire faeddende·mi de Deus, ma deo mi so acurtziadu a isse e apo chircadu de li nàrrere pro s'ùrtima borta chi tenia pagu tempus. E custu tempus no lu cheria pèrdere cun Deus. Isse at chircadu de cambiare arresonu preguntende·mi pro ite lu mutia "sennore" e non "padre".  Custu m'at postu nerviosu e l'apo rispostu chi isse non fiat babbu meu: isse fiat che su restu de sos òmine.

         "Nono, fìgiu meu," at naradu ponende·mi una manu in coddos . "Deo so cun vostè. Ma vostè no lu podet ischire ca tenet unu coro tzegu. Apo a pregare pro vostè."

         Tando, no isco pro ite, carchi cosa si m'est segada in intro. Mi so postu a abboghinare a boghe manna e l'apo ofesu e l'apo naradu de non pregare. L'aia leadu pro su collete de sa sutana. Li ghetaia a subra totu su fundu de su coro meu cun impèllidas de alligria e de arrenegu a su matessi tempus. Gasi seguru pariat, o nono? Cun totu chi peruna tzetesa sua baliat cantu unu pilu de conca de una fèmina. Non fiat mancu seguru de èssere biu ca campaiat che unu mortu. E deo, paria chi tenia sas manos bòidas. Ma fia seguru de a mie etotu, seguru de totu, prus seguru chi no isse, de sa vida mia e de custa morte chi fiat a puntu de bènnere. Emmo, non tenia àteru che custu. Ma a su nessi deo tenia custa beridade comente issa teniat a mie. Aia tentu resone, tenia galu resone, tenia semper resone. Aia campadu in custu modu e dia àere pòdidu campare de un'àteru. Aia fatu custu e no aia fatu cuddu. No aia fatu tale cosa mentres chi aia fatu cudda àtera. E a pustis? Fiat comente chi in totu sa vida mia aere isetadu custu momentu e custa arbèschida curtza chi mi diant giustitziare. Nudda, nudda teniat importàntzia e deo ischia bene su proite. Finas isse l'ischiat. Dae su fundu de s'imbeniente meu, durante totu custa vida insensada chi aia fatu, unu sùlidu iscuru pigaiat a mie travessu annos chi galu non fiant bènnidos e custu sùlidu, passende, apranaiat totu su chi mi proponiant tando in sos annos non prus pagu reales chi fia vivende. Ite m'importaiant sa morte de sos àteros, s'amore de una mama, ite m'importaiant su Deus issoro, sas vidas chi unu sèberat, sos destinos chi unu eleghet, cando unu destinu ebbia deviat elèghere a mie e cun megus a milliardos de privilegiados chi, comente a isse, si naraiant frades mios. Lu cumprendiat, lu cumprendiat o nono? Totus fiant privilegiados. B'aiat privilegiados ebbia. Finas sos àteros ant a èssere cundennados una die. Finas a isse ant a cundennare. Ite importat si, acusadu de àere ochidu, lu giustitziaiant pro no àere prantu in s'interru de sa mama? Su cane de Salamano baliat cantu sa fèmina sua. Sa fèmina autòmata de s'ostera fintzas issa fiat culpàbile che sa parigina chi Masson aiat cojuadu o che Marie chi si cheriat cojuare cun megus. Ite importaiat chi Raymond esseret amigu meu che Céleste chi baliat prus che a isse? Ite importaiat chi Marie poderet ofèrrere oe sa buca sua a un'àteru Meursault? Cumprendiat duncas, custu cundennadu, e chi dae su fundu de s'imbeniente meu ... atogaia abboghinende totu custu. Ma sas guàrdias mi nde bogaiant su preìderu dae manos minetzende·mi. Isse però las at asseliadas e m'at abbaidadu un'iscuta, mudu. Teniat sos ogros prenos de làgrimas. S'est giradu e est iscumpartu.

         Essidu isse apo torradu a agatare s'assèliu. Fia istracu mortu e mi nche so ghetadu in sa branda. Creo de àere dormidu ca mi so ischidadu bidende sos isteddos. Beniat finas a mie sa mùida de su sartu. Sos nuscos de sa note, de sa terra e de su sale m'infriscaiant sas maragnas.  Sa paghe ispantosa de custu istiu ingalenadu m'intraiat che una marea. In cussu momentu e in sa làcana de sa note, si sunt  intesas sirenas urulende.  Annuntziaiant partèntzias a unu mundu chi oramai mi fiat indiferente de su totu. Pro sa prima borta dae tempus meda, apo pensadu a mama. M'est partu de cumprèndere pro ite a sa fine de una vida s'aiat leadu unu "amoradu", pro ite aiat giogadu a torrare a comintzare. In cuddae giosso, fintzas in cuddae giosso, in cussu ospìtziu in ue unas vidas si fiant istudende, su sero fiat che una pàsida malincònica. A curtzu a mòrrere, mama si deviat sentire liberada e pronta a torrare a bìvere totu. Nemos, nemos teniat su deretu de prànghere pro a issa. E fintzas deo mi sentia prontu a torrare a bìvere totu. Comente chi custu arrenegu mannu m'aeret innetiadu dae su male, boidadu de s'ispera, a in antis de custa note càrriga de signos e de isteddos, pro sa prima borta m'aberia a s'indiferèntzia modde de su mundu. Agatende·lu gasi sìmile a mie, carrale in fines, sentia chi fia istadu ditzosu e chi galu lu fia. Pro chi totu siat consumadu, pro chi deo non mi senta prus pagu solu, non mi restaiat àteru si no a m'augurare chi sa die de s'esecutzione mia bi esserent meda ispetadores e chi m'acasagiarent cun boghes de alligria.FINE